Prof. dr Jaroslav M. Labat

Prof. dr Jaroslav M. Labat

Prof. dr Jaroslav M. Labat

Fizički fakultet

Prof. dr Jaroslav M. Labat, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1933. godine u Bačkom Petrovcu od oca Mihala i majke Emilije Lačok. U rodnom mestu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon mature upisuje se na Prirodno-matematički fakultet u Beogradu grupa fizika gde diplomira 1957 godine. Za asistenta na istoj grupi je izabran 1958. godine. Početkom 1961. odlazi na poslediplomske studije na Univerzitet u Liverpulu (Engleska) gde doktorira 1963. godine sa temom: ” Study of azimuthal pinch discharge in hydrogen “. Nakon povratka, nastavlja da radi kao asistent, da bi 1964. godine bio izabran za docenta. Za vanrednog profesora izabran je 1972. a za redovnog 1982. godine. Ceo svoj radni vek je proveo na Prirodno – matematičkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za fiziku, odnosno Odseku za fizičke i meteorološke nauke koji je kasnije prerastao u Fizički fakultet.
Za upravnika Odseka za fizičke i meteorološke nauke izbran je 1971. godine i na toj dužnosti je bio do 1973. Biran je i za predsednika Saveta Odseka, zatim za predsednika Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta kao i Instituta za fiziku. Od strane Nastavno-naučnog veća Univerziteta u Beogradu biran je u više mandata za predsednika Stručnog veća za prirodne nauke a kasnije za fiziku i meteorologiju i tu je dužnost vršio sve do 1997. godine.
Od 1958. godine član je Društva matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije a od 1981. nakon osnivanja, postaje član i prvi predsednik Društva fizičara Srbije. Na toj dužnosti je bio do 1985. i u isto zvanje je biran ponovo 1995. godine. Član Evropskog fizičkog društva postao je 1974., a 1975. izabran je za člana mećunarodnog naučnog komiteta konferencije ICPIG (International Conference on Phenomena in Ionized Gases) i na toj dužnosti je bio šest godina. Od 1979 do 1996. bio je član Savetodavnog odbora časopisa ” Contribution to Plasma Physics ” koji izlazi u Nemačkoj. Član Njujorške akademije nauka postao je 1992., a član Naučnog društva Srbije 1996. godine.
Na Univerzitetu u Liverpulu (Engleska) boravio je u dva navrata: od 1961 do 1963. godine na doktorskim studijama, a onda ponovo, kao gostujući profesor, 1976. godine. Pozvan je od Elektrotehničkog fakulteta u Pragu (Čehoslovačka) 1969. godine da održi seriju predavanja iz fizike plazme, a kasnije, 1974. godine i od Instituta za fiziku Češke Akademije nauka. U Institutu za fiziku plazme Maks Plank u Garhingu (Nemačka) boravio je dva meseca radeći na fuzionim eksperimentima.
Naučna aktivnost prof. Labata skoncentrisana je od samog početka na oblast fizike gasne plazme. U početku je radio na eksperimentalnim istraživanjima visokotemperaturske plazme uvodeći metode vremenski razlučene spektroskopije kao i metode magnetnih sondi za određivanje karakteristika vodonične plazme nastale jakim impulsnim električnim pražnjenjem. Metode spektroskopije visoke moći razlaganja na vremenski brzo promenljive izvore prilagodio je kasnije na merenja širine spektralnih linija i nalaženje pravilnosti u mehanizmima širenja spektralnih linija emitovanih plazmenim izvorima.
Glavni deo publikovanih radova odnosi se na prezentaciju rezultata koji su proistekli iz ovih istraživanja. Radovi su objavljeni u vodećim međunarodnim časopisima (Phys.Review A, Phys.Letters A, J.Phys.B, Astronomy&Astrophysics, Z.fur Physik D, J.Quant, Spectroscopy & RadiativeTransfer, Physica Scripta, Contributions to Plasma Physics – 46 radova) i u zbornicima radova međunarodnih konferencija (SPIG, ESCAMPIG, ICPIG, ICSLS – 25 radova).
U okviru svoje ostale naučne aktivnosti prof. Labat se intenzivno bavio eksperimentalnim i teorijskim pitanjima neravnotežne nisko temperaturske plazme, jakim udarnim talasima, uticajem perturbacije na karakteristike plazme, prenosom ekscitacije u kasnim periodima posle-svetlenja plazme a posebno optogalvanskim efektom do koga dolazi pri interakciji laserskog zračenja sa plazmom.
Rezultati tih istraživanja publikovani su u obliku 12 radova u ranije navedenim međunarodnim časopisima, a 32 rada u zbornicima međunarodnih konferencija. Ukupno je publikovao 58 radova u vodećim međunarodnim časopisima i 57 radova u zbornicima međunarodnih konferencija. Radovi prof. dr Labata citirani su od strane drugih autora u radovima i monografijama preko 150 puta.
Držao je više uvodnih predavanja na međunarodnim konferencijama po pozivu: Na međunarodnoj konferenciji o fenomenima u jonizovanim gasovima (ICPIG) uvodno predavanje je držao tri puta i to 1969., 1973. i 1987. Imao je uvodno predavanje na međunarodnoj konferenciji SPIG 1996. kao i na evropskim konferencijama ESCAMPIG 1976. i EPCLP 1991. Pored toga je imao i dva uvodna predavanja na Čehoslovačkom simpozijumu o elementarnim procesima i hemijskim reakcijama u nisko temperaturnoj plazmi i to 1976. i 1984. godine.
Bio je nosilac pet ugovora o naučno-istraživačkom radu sa Ministarstvom nauke Srbije. Organizovao je devetnaestu međunarodnu Konferenciju o fenomenima u jonizovanim gasovima ICPIG 1989. godine u Beogradu i uredio je četiri toma radova podnetih na konferenciji.
U okviru svoje stručne aktivnosti prof. Labat predavao je predmete: Fizika za studente fizičke hemije, dok je za studente fizike predavao predmete: Fizička mehanika i termofizika, Elektromagnetizam i optika, Fizika jonizovanih gasova i Fizika plazme.
Na poslediplomskim studijama predavao je Poglavlja opšte fizike, Fiziku električnih gasnih pražnjenja, Fiziku plazme i Dijagnostiku plazme. Na Univerzitetu u Novom Sadu tri godine je predavao Elektroniku za studente fizike.
Napisao je tri univerzitetska udžbenika: Fizika za studen-te fizičke hemije, Elektronika fizička i tehnička i Fizika jonizovanih gasova. Učestvovao je u pisanju udžbenika fizike i priručnika za učenike srednjih škola.
Rukovodio je izradom velikog broja diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.
Držao je više predavanja na seminarima za nastavnike osnovnih i srednjih škola i imao je više priloga u obrazovnom programu Radio Beograda.