Dr Milutin Penčić

Dr Milutin Penčić

Dr Milutin Penčić

Poljoprivredni fakultet

Dr Milutin Penčić, naučni savetnik, rođen je 1928. godine u selu Gradištu, opština Pirot od oca Milisava i majke Leposve rođene Petrović. Osnovnu školu završio je u mestu rođenja, a gimnaziju u Pirotu 1947. godine. Poljoprivrednošumarski fakultet u Zemunu, Univerziteta u Beogradu upisao je 1947. godine, a diplomirao na ratarskom odseku Poljoprivrednog fakultata 1952. godine. Od druge godine studija stipendista je SANU, Instituta za fiziologiju razvića i genetiku. 1951/52. završio je Školu rezervnih oficira u Trebinju.

Izabran je za asistenta u odelenju za selekciju i semenarstvo Zavoda za poljoprivredna istraživanja u Kruševcu 1953. godine. Na poslovima genetike i oplemenjivanja strnih žita radio je do 1958. godine, kada prelazi na rad u Institut za ratarstvo u Zemun Polju, kasnijem Institutu za kukuruz. U Institutu za kukuruz formira grupu, a zatim odsek za fiziologiju kukuruza, koja će mu biti glavno polje rada na kukuruzu. Vinčinu školu za primenu radioizotopa završio je 1959/60.U Institutu za kukuruz biran je u sva naučna zvanja od asistenta do naučnog savetnika.1986. godine izabran je za zamenika predsednika Saveznog komiteta za nauku i tehnologiju. Na tom poslu je ostao do 1990. godine, kada je postavljen za saveznog savetnika za naučno-tehnološki razvoj. Penzionisan je 1993. godine.
Doktorsku disertaciju pod nazivom Biološke i ekonomske osobine poulacija i sorata ovsa /Avena sativa L./ dr Penčić je odbranio 1962 godine na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Specijalizaciju iz primene radioizotopa u proučavanju fiziologije biljaka obavio je u Lenjingradu, u Institutu za biofiziku Akademije nauka SSSR i Moskvi u Timirjazevskoj akademiji.
U svom radnom veku dr.Penčić je obavljao veliki broj dužnosti. U Institutu za kukuruz u Zemun Polju obavljao je dužnosti od šefa odseka do generalnog direktora.
Pored navedenih dr Penčić je obavljao i funkcije i šireg društvenog značaja: Predsednik upravnog odbora FAO/UNDP Evropskog kooperativnog programa za biljne genetičke resurse – ECP/GR, koordinator FAO Evropske kooperativne istraživačke mreže za kukuruz, nacionalni koordinator i član izvršnog komitetea ECP/GR, član jugoslovenske komisije za UNESCO, predsednik jugoslovenske delegacije u kooperativnom naučnoistraživačkom programu SEV-a, član komisije za nauku Savezne skupštine, predsednik Stalne konferencije naučnoistraživačkih organizacija Beograda, član komisije za biljne genetičke resurse u FAO
Dr Penčić je aktivno sudelovao u redakcionim odborima naučnih i stručnih časopisa. Bio je glavni i odgovorni urednik Arhiva za poljoprivredne nauke 12 godina i međunarodnog žurnala za kukuruz Zea 6 godina, urednik za poljoprivredu u Enciklopediji srpskog naroda /u štampi/. Kao ekspert agencije Ujedinjenih nacija za ishranu i poljoprivredu FAO učestvovao je u izradi i realizaciji nacionalnih programa za naučnoistraživački rad i unapređenje proizvodne kukuruza u Tanzaniji, Mozambiku i Angoli. Bio je i ekspert Saveznog ministarstva za razvoj nauku i tehnologiju. Član je društava biljnih fiziologa Jugoslavije i društva genetičara genetičara Srbije. Predsednik je Jugoslovenske inženjerske akademije /JINA/. Predsednik je Udruženja za zaštitu biološke raznovrsnosti poljoprivrede Jugoslavije AGROGEN YU.
Dr Penčić je autor ili koautor 131 bibliografske jedinice, od kojih su 32 objavljene u inostranstvu. Učesnik je mnogih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.
Svi njegovi radovi se mogu svrstati u dve celine: fiziologija biljaka /uglavnom kukuruza/ i genetika i oplemenjivanje biljka /genetički resursi/. Opšta karakteristika naučnog opusa Dr Penčića je otvaranje novih istraživačkih polja u našoj zemlji. Početkom šezdesetih godina prošlog veka osnovao je prvu laboratoriju za izučavanje fiziologije kukuruza u našoj zemlji. On je među prvim autorima objavljivao radove iz primene radioizotopa i radioaktivnog zračenja u oblasti fiziologie i genetike biljaka. Inicijator je uvođenja biofizičkih meteoda u izučavanju reakcije biljnog organizma na promenjene uslove sredine. Formirao je, u zajednici sa mlađim istraživačima, posebnu laboratoriju za biofiziku biljaka, prvu na teritoriji ondašnje Jugoslavije u kojoj je specijaliziralo desetak mladih istraživača iz raznih instituta i fakulteta. Njegovo angažovanje na formiranju nacionalnog programa i organizovanom radu na biljnim genetičkim resursima u ondašnjoj Jugoslaviji, spada u red pionirskih poduhvata. Započeti su projekti Formiranje banke biljnih gena kao savezne institucije i Formiranje genofonda za potrebe banke biljnih gena u kojima je učestvovalo 26 naučnih instituta i fakulteta iz cele zemlje. Iz ove oblasti on je takođe prvi objavio radove koji tretiraju problematiku genetičkih resursa kao celine / Genetički izvori za selekciju biljaka 1987, Mesto biljnih genetičkih resursa u očuvanju biodiverziteta 1993, Upravljanje biljnim genofondom Jugoslavije 1997, Značaj banke biljnih gena za selekciju i semenarstvo 1997. i dr. /Kao nacionalni koordinator u Evropskom kooperativnom programu za biljne genetičke resurse (ECP/GR) značajno je uticao na uvođenje mnogih mladih istraživača u tehnologije konzeviranja genetičkih resursa i podizanju svesti o društvenom značaju tog posla i prihvatanju unificiranih standarda IBPGR /Međunarodni odbor za biljne genetičke resurse/ za vođenje kolekcija u selekcionim institutima. Zahvaljujući njegovoj međunarodnoj aktivnosti u ovoj oblasti odobreno je finansiranje iz inostranih izvora, nekoliko istraživačkih projekata u našoj zemlji povereno je našoj zemlji /Institutu za kukuruz u Zemun Polju/ da formira i održava Evropsku bazu podataka o kukuruzu.
U oblasti fiziologije biljaka, dr Penčić je najviše radova posvetio fiziologiji stresa /vodni balans, fenomen suše, visokih i niskih temperatura/: Some investiation of the water balance within the plant of maize 1967, High temperature affects some physiological proces in maize plant 1980, Fiziološke osnove selekcije kukuruza 1985, Proučavanje fiziološkog aspekta otpornosti hibrida i linija kukuruza na visoke temperature metodom foto-indukovane bioluminiscencije 1975, Photo- induced bioluminiscence method for the investigation of photosyntetic structures 1975, Proučavanje uticaja zemljišne suše i visokih temperatura vazduha na neke fiziološke procese u biljci kukuruza 1976, Neki pokazatelji otpornosti linija kukuruza prema niskim temperaturama 1985. i dr.
Pored neposrednog naučnoistraživačkog rada dr. Penčić je veoma mnogo doprineo širenju i primeni nauke u poljoprivredi u zemlji i inostranstvu.
Nosilac je Ordena rada sa zlatnim vencem 1974, Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima 1983, a dodeljene su mu i Spomen plaketa grada Beograda 1969, Plaketa grada Beograda 1984, Povelja Počasni član Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije 1983, Povelja Počasni član Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije 1978, Diploma Stalne konferencije naučnoistraživačkih organizacija Srbije 1986. i mnogobrojne plakete asocijacija i organizacija.