Prof. dr Miodrag Petković

Prof. dr Miodrag Petković

Prof. dr Miodrag Petković

Elektronski fakultet Niš

Prof. dr Miodrag Petković je rođen 1948. godine u Malči kod Niša. Diplomirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu 1972. godine, a aprila 1973. izabran je za asistenta-pripravnika pri Katedri za matematiku Elektronskog fakulteta u Nišu. Čitav svoj radni vek, od 17. aprila 1973. sve do penzionisanja 1. oktobra 2015., proveo je na Elektronskom fakultetu. Doktorsku disertaciju iz oblasti Numeričke analize odbranio je 1980. Za docenta je izabran 1981., za vanrednog profesora 1986., a za redovnog profesora 1991. godine. Naučno-istraživački rad dr Petkovića traje u kontinuitetu tri i po  decenije.

Oblasti njegovog istraživanja su intervalna matematika, numerička analiza, primenjena kompleksna analiza, kompleksnost algoritama i u manjem obimu računarske nauke. Inicijator je i predvodnik niške škole Intervalne matematike koja je međunarodno prepoznatljiva, i jedan je od vodećih svetskih matematičara u oblasti Teorije iterativnih procesa. Učesnik je naučno-istraživačkih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije neprekidno od 1973. godine, a poslednjih 10 godina (2006-2015) bio je rukovodilac projekta.

Autor je oko 260 naučnih radova, od kojih je 144 objavljeno u renomiranim internacionalnim časopisima sa Tomson-Rojtersove SCI liste (117 je objavljeno u časopisima koji spadaju u prvih 50% odgovarajućih SCI lista), dok je 8 radova objavljeno u formi poglavlja u monografijama i specijalnim zbornicima sa međunarodnih konferencija. Radovi i knjige dr Petkovića citirani su oko 1260 puta, od toga oko 900 puta u časopisima sa SCI liste (prema Tomson-Rojtersovoj Web of Science bazi), 135 puta u knjigama i monografijama drugih autora (prema podacima zaključno sa 2012. godinom), dok broj citata monografija iznosi 225.

Na osnovu broja objavljenih  SCIradova u periodu 2006-2012, dr Petković se našao na listi Tomson-Rojtersa publikovanoj u Špringerovom časopisu Scientometrics(2014)među 13 najproduktivnijih srpskih naučnika (iz svih disciplinama). Prema trenutnoj klasifikaciji radova Ministarstva nauke Republike Srbije  (M21=8,M22=5,M23=3 poena), sumapoena publikovanih SCI radovadr Petkovića iznosi oko 1000.

Napisao je 27 knjiga na srpskom, engleskom i korejskom jeziku, od kojih se izdvajaju 4 monografije u izdanju  vodećih svetskih izdavača Springer (1989, 2008), Wiley (1998) i Elsevier (2013). Takođe je publikovao 3 monografije od nacionalnog značaja, 3 univerzitetska udžbenika i 17 knjiga iz popularne matematike.

Dr Petković je bio mentor 8 doktorskih disertacija, supervizor 3 doktorske disertacije u inostranstvu i mentor 5 magistarskih teza. Pod njegovim mentorstvom urađenoje i oko 30 diplomskih radova na Elektronskom fakultetu iz oblasti primenjene matematike i računarskih nauka.

Dr Petković je bio gostujući profesor na univerzitetima u Oldenburgu (Nemačka, 1989, 2001), Strazburu (Francuska, 1992) i  Cukubi (Japan, 2001). Godine 1990. izabran je za profesora (stalna pozicija u zvanjuAssociate Professor) na univerzitetu u Orlandu (SAD), ali je ipak ostao na Elektronskom fakultetu u Nišu.Godine 1993. dobio je poziciju Outstanding MONBUSHO Professoru Japanu, visoko priznanje za naučnike van Japana.

Dr Petković je boravio na  više od 20 univerziteta u Evropi, Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama, uključujujući i nekoliko koji pripadaju samom svetskom vrhu. Kao istraživač ili predavač po pozivu gostovao je na univerzitetima uEvropi (University of London-Birkbeck College, ETH (Cirih), Humbolt univerzitet (Berlin), univerziteti u Frajburgu, Beču, Kilu, Oldenburgu, itd.), Japanu(University of Tokyo, Graduate University for Advanced Studies (Tokio),  Waseda university (Tokio), univerziteti u Cukubi (2003), Nagoji, Macujami i Kjotu) i SAD(Columbia University, Harvard university, Naval Postgraduate Study (Monterej), Stanford university).

Dr Petković je bio predavač po pozivu na dva svetska kongresa (Tampa (SAD, 1992) i Atina (1996)) i pet međunarodnih konferencija (Oldenburg, Kil, Minhen (2001,2003), Macujama). Učestvovao je sa radovima na 60 konferencija i kongresa. Godine 1998. bio je ko-organizator i predsedavajući međunarodne konferencije „Iterative Processes for Solving Equations” na Univerzitetu u Kilu (Nemačka).

Editor je u dva visoko rangirana Elzevirova časopisaJ. Computational and Applied Mathematicsi Applied Mathematics and Computation(oba M21) i član editorskih odbora časopisaJ. Applied Mathematics, Reliable Computing, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, J. Mathematics and Computing Systems, Journal of Complex Analysis, Mathematical Aeterna.Za više od 25 renomiranih časopisa napisao je oko 600 recenzija, a bio je i recenzent više monografija poznatih svetskih izdavača(Springer, SIAM, Princeton University Press, Walter de Gruyter). Referent je u referativnom časopisu  Mathematical Reviews od 1986.

Dr Petković je član Srpskog naučnog društva, Njujorške akademije nauka, Američkog društva matematičara (AMS) i GAMM-a. Neprekidno od 1990. do 2010. bio je član Matičnog odbora za matematiku i mehaniku pri Ministarstvu nauke Srbije. U periodu od 2010. do 2015. bio je član Nacionalnog saveta za nauku kao jedan od tri predstavnika KONUS-a. Dobitnik je godišnje nagrade „11. januar” grada Niša za 2013. godinu za izuzetan naučni doprinos. U toku  naučne karijere sarađivao je sa velikom brojem profesora iz inostranstva, uključujući i velikane svetske matematike i kompjuterskih nauka kao što su Piter Henrici (ETH), Hsinag Kung (Harvard university), Stiven Smejl (UCLA) i Džozef Traub (Columbia university).Zbog svojih naučnih doprinosa dva puta je bio kandidovan za dopisnog člana SANU(2012. i 2015.) na predlog Univerziteta u Nišu i Elektronskog fakulteta u Nišu.

Dr Petković je poznat i priznat u zemlji i svetu kao veoma aktivan popularizator nauke, posebno matematike.U ovoj oblasti napisao je 17 knjiga, od kojih su Mathematics and Chess (Dover Publ., New York, 1997) iFamous Puzzles of Great Mathematicians (American Mathematical Society, Providence, 2009) (prevedena i na korejski jezik) veoma dobro ocenjene i visoko  rangirane u svetu u oblasti popularne nauke.U okviru svog rada na popularizaciji nauke, održao je oko 20 predavanja u zemlji i inostranstvu i napisao oko 50 naučno-stručnih članaka.