Prof. dr Vera V. Vujičić

Prof. dr Vera V. Vujičić

Prof. dr Vera V. Vujičić

Fakultet Organizacionih nauka

Prof. dr Vera V. Vujičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, rođena je 1947. godine u Beogradu od oca Veljka Kovačevića i majke Nade Čubrilović. U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju, nakon čega se upisuje na grupu za Matematiku, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde 1970. godine stiče diplomu matematičara. U periodu od 1970. do 1972. prof. Vujčić pohađa postiplomske studije na Rutgers Univerzitetu u SAD, gde magistrira 1972. godine sa magistarskim radomA superlinearly convergent algorithm for unconstrained optimization“.

Školsku 1973/74. provodi na Matematičkom institutu Univerziteta u Štutgartu, gde počinje da radi na doktorskoj disertaciji, koju je u ovom institutu odbranila u maju 1977. Za svoju doktorsku disertaciju “A convergence theory for linearly constrained optimization problems” dr Vera Vujčić dobija prvu nagradu na Konkursu mladih istraživača Balkana održanom u okviru IV Balkanijade studenata i mladih istraživača u Beogradu 1977. godine.

Od 1972. prof. Vujčić je neprekidno u radnom odnosu na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Godine 1975. birana je u zvanje asistenta za predmet Računske mašine, programiranje i primena, a 1978. u zvanje docenta za predmet Matematika. Godine 1984. prof. Vujčić je izabrana u zvanje vanrednog profesora za Matematiku na FON-u, a 1994. birana je u zvanje redovnog profesora za Matematiku i Operaciona istraživanja. U periodu od 1991-1994. prof. Vujčić je na FON-u obavljala dužnost prodekana za nastavu.

Prof. Vujčić je kao spoljni saradnik bila angažovana više godina u nastavi na grupi za Matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Bila je mentor i član komisija za ocenu i odbranu više doktorskih i magistarskih teza na Prirodno-matematičkim fakultetima u Beogradu i Kragujevcu i na Fakultetu organizacionih nauka.

Kao pozvani predavač. prof. Vujčić je održala niz predavanja na više univerziteta u zamlji i inostranstvu. U okviru međunarodne saradnje boravila je na Karlovom univerzitetu u Pragu i u Matematičkom institutu u Obervolfahu. Godine 1988. boravi na naučnom usavršavanju u SAD, gde gostuje na Michigan State University, Iowa State University i Bowdoin koledžu. U okviru Nemačkog programa za akademsku razmenu (DAAD), prof.Vujčić je boravila 1992. i 2002. godine na Tehničkom univerzitetu u Minhenu, a mart i april 2003. godine provodi kao gost na Institute for Mathematics and its Applications, University of Minnesotta i na univerzitetu Northwestern u Čikagu.

Od 1975. stalni je saradnik Matematičkog instituta SANU u Beogradu, gde učestvuje u radu projekata iz oblasti Matematike. Od 1977. je neprekidno jedan od rukovodilaca Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku Matematičkog instituta, Matematičkog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka.

Prof. Vujčić od 1986. aktivno učestvuje u radu Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istraživanja SIM-OP-IS. Bila je član Organizacionog komiteta ovog simpozijuma od 1976. do 1979., a predesdnik Organizacionog komiteta 1980., dok je od 1984. član Programskog komiteta SIM-OP-IS-a. Kao član Programskog i Organizacionog odbora učestvovala u organizaciji međunarodne konferencije Kurepa’s Symposium koja je održana 1996. u Beogradu pod pokroviteljstvom Naučnog društva Srbije. Bila je jedan od dva editora Zbornika radova sa ove konferencije, objavljenog u posebnom broju časopisa Scientific Review. Recenzirala je niz članaka za časopise Publications de l’ Institut Mathematique, Matematički vesnik, Mathematica Balkanica, Mathematical Programming, Yugoslav Journal of Operations Research (YUJOR), Scientific Review, itd. Učestvuje u pokretanju časopisa YUJOR, gde obavlja dužnost pridruženog editora od 1990. do 1997., kada je imenovana je za jednog od tri glavna editora ovog časopisa.

Prof. Vujčić je član Društva matematičara, fizičara i astronoma Srbije, Američkog matematičkog društva, Društva za matematičko programiranje i Društva za operaciona istraživanja. Jedan je od osnivača Društva za industrijsku i primenjenu matematiku. Dobitnik je Povelje za zasluge u razvoju operacionih istraživanja.

Prof. Vujčić je svoje naučne rezultate objavila u više udžbenika i monografija i u 70 naučnih članaka, od kojih je više od polovine štampano u međunarodnim časopisima. U istom periodu učestvovala je sa svojim radovima na preko 60 naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu, od čega 5 puta sa plenarnim predavanjem. Naučni doprinosi dr Vere Vujčić vezani su pre svega za linearno, nelinearno i semiinfinitno programiranje i globalnu optimizaciju. Navešćemo neke od najvažnijih radova:

  1. Ašić, V. Kovačević-Vujčić, An interior semi-infinite programming method, J. Optimizat. Theory and Appl. 59, 1988, 353-367.
  2. Ašić, V. Kovačević-Vujčić, M. Radosavljević-Nikolić, Asymptotic behaviour of Karmarkar’s method for linear programming, Mathematical Programming 46, 1990, 173-190.
  3. Kovačević-Vujčić, Numerical stability problems arising in interior-point methods for linear programming, Scientific Review 14, 1995, 95-108.
  4. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, L. Ivanović, M. Dražić, Modeling and solving a real-life assignment problem at universities, European Journal of Operational Research 110, 1998, 223-233.
  5. Cvetković, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, Semidefinite programming methods for the symmetric traveling salesman problem, in:

G.Cornuejols, R. Burkard, G.Woeginger (eds.), Integer Programming and Combinatorial Optimization, Lecture Notes in Computer Science 1890, Springer, 1999, 126-136.

  1. Kovačević-Vujčić, M. Čangalović, M. Ašić, L. Ivanović, M. Dražić, Tabu search methodology in global optimization, Computers &Mathematics with Applications 14, 1999, 331-346
  2. Kovačević-Vujčić, M.Ašić, Stabilization of interior-point methods for linear programming, Computational Optimization with Applications 14, 1999, 331-346

N.Mladenović, J.Petrović, V.Kovačević-Vujčić, M.Čangalović, Solving spread spectrum radar polyphase code design problem by tabu search and variable neighborhood search, European Journal of Operations Research 151, 2003, 389-399