Prof. dr Zoran Marković

Prof. dr Zoran Marković

Prof. dr Zoran Marković

Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Datum rođenja: 24.1.1948.

Zvanje: Direktor Matematičkog instituta

Dr Zoran Marković je rođen 24. januara 1948. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Godine 1971. završio je studije na grupi matematika Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.

Postdiplomske studije iz Matematičke logike završio je i magistrirao maja 1974. godine na Prirodnomatematičkom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je maja 1979. godine na University of Pensilvania, u Filadelfiji, SAD.
Doktorska teza je nostrifikovana na Prirodnomatematičkom fakultetu u Beogradu. Od 1. januara 1972. godine zaposlen je u Matematičkom institutu u Beogradu. 1980. godine izabran je za naučnog saradnika. Godine 1974/75 odslužio je vojni rok. Tri školske godine bio je na usavršavanju na University of Pensilvania, u Filadelfiji, SAD (1975-1979) i jednu školsku godinu na University of California, u Berkliju, SAD, u svojstvu gostujućeg docenta (vissiting Assistant Professor).

Godine 1986. biran je za docenta do 1/3 radnog vremena na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a 1989. za vanrednog profesora. Od 1985. godine bio je na dužnosti v.d. direktora Instituta. Od 1. juna 1986. godine imenovan je za direktora Matematičkog instituta. 1992/93 godine bio je na odsustvu (na studijskom boravku) u Amsterdamu i Atini. Jula 1994. ponovo je imenovan za direktora Instituta i na toj dužnosti se nalazi i danas. 1987/88 rukovodio je potprojektom “Matematički aspekti veštačke inteligencije”. Od početka 1998. rukovodi potprojektom: “Opšti kriptografski mehanizmi za servise zaštite podataka i realizacije”,
Glavna naučna oblast zanimanja Dr Zorana Markovića je matematička logika i njene primene. U oblasti primenjene logike jedan je od lidera grupe beogradskih logičara koja veoma upešno radi u oblasti verovatnosnih i default logika. U ovoj oblasti ova grupa objavila je nekoliko desetina radova u vodećim svetskim časopisima. Objavio više naučnih radova (R10+ R20+ R30+ R40+ R50+R61 = 49.5). Dobar deo tih radova štampan je u međunarodnim časopisima (R20 = 24), a deo i u domaćim časopisima (R62?66+ R70 = 6.5).
Naučni doprinos dr Markovića imao je odjeka i u inostranstvu i kod nas, što se vidi iz citiranosti u stranim i domaćim publikacijama, broju poziva od strane univerziteta i naučnih institucija i predavanja po pozivu na konferencije. Time je on potvrđen kao naučnik od međunarodnog ugleda u oblasti matematičke logike. U oblasti primenjene logike jedan je od lidera grupe beogradskih logičara koja veoma upešno radi u oblasti verovatnosnih i default logika.

Pored naučnog rada, dr Marković je veoma uspešno rukovodio Matematičkim institutom u svojstvu direktora (od 1985.). U tom periodu na projektima iz matematike, mehanike i računarstva okupio je najveći deo produktivne matematičke inteligencije Srbije, čiji se broj saradnika kretao od 300–450. Njegovom zaslugom Matematički institut je osavremenio organizaciju naučnog rada i administrativno tehničku podršku. Dr Zoran Marković je veoma zaslužan za afirmaciju matematičkih, mehaničkih i računarskih nauka, kao i Matematičkog instituta, u republičkim (MNT Srbije) i drugim naučnim institucijama (SANU). Direktno je učestvovao u kreiranju kriterijuma, u skladu sa svetskim standardima, za ocenjivanje i vrednovanje naučnog rada u RZN i MNT Srbije.
Ima preko 100 citata na svoje radove registrovanih kod WEB of Sciences & Thomspson Royter-a. (podatak iz 2012. godine).