Prof. dr Nadežda Petranović

Prof. dr Nadežda Petranović

Prof. dr Nadežda Petranović

Fakultet za fizičku hemiju

Prof. dr Nadežda Petranović, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu rođena je 1934. godine u Beogradu, od oca Alekse Perića i majke Julijane Čeh. Osnovnu školu i gimaniziju završila je u Beogradu. Na studije fizičke hemije, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, upisala se školske 1953/54 godine, gde je diplomirala 1959 godine. Po diplomiranju, iste godine, izabrana je za asistenta na Katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.

Školske 1962/63 godine je upisala poslediplomske studije i magistrirala 1967. godine. Doktorsku disertaciju “Ispitivanje sistema sintetički zeolit – rastop soli” odbranila je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1972 godine. U zvanje docenta je izabrana 1975. godine na Odseku za hemijske i fizičkohemijske nauke PMF-a, 1984. godine izabrana je za vanrednog profesora, a 1991. godine za redovnog profesora na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. Za šefa Katedre za elektrohemiju i hemijsku kinetiku birana je 1991. godine i na toj dužnosti je ostala do 2001. godine. Bila je član Odbora za fizičku hemiju SANU, član Odbora za hemiju Republičkog Fonda za nauku, stalni član Komisije za polaganje stručnih ispita, član Univerzitetske komisije za matičnost i Komisije za magistarske i doktorske studije NN veća Univerziteta u Beogradu.
Prof. Petranović je boravila u više navrata u inostranstvu: bila je na studijskom boravku 1977. godine u Engleskoj u više istraživačkih laboratorija i univerzitetskih centara: Department of Chemistry, Imperial College of Science and Technology, London; Department of Chemistry, University College London; 1980. godine: Department of Chemistry and Applied Chemistry, University of Salford, Salford; Institute of Science and Technology, Imperial College, London; 1985. godine je bila na studijskom boravaku u Parizu: Universite’ P.- et M. Curie, Laboratoire de Chimie des Solides, CNRS, Paris; Institut de Recherches sur la Catalyse, CNRS, Villeirbanne.
Član je sledećih naučnih udruženja u zemlji i inostranstvu: Međunarodno društvo za zeolite IZA, Srpsko hemijsko društvo, Američko hemijsko društvo, Društvo fizikohemičara Srbije (Predsednik je Sekcije za fizičku hemiju materijala, od osnivanja 1995. godine), Naučno društvo Srbije, Jugoslovensko društvo za istraživanje materijala.. Član je redakcije naučnog časopisa Tehnika- Novi materijali..
Dobitnik je Plakete u znak priznanja i zahvalnosti za doprinos u ostvarivanju poslova i zadataka Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i priznanja za doprinos radu i razvoju Društva fizikohemičara Srbije. Prof. Petranović je ušla u naše i strane leksikone : Ko je ko u Srbiji, International Who’s Who of Twentieth Century Achievement, Dictionary of International Biography , The International Directory of Distinguished Leadership 8th, Outstanding People of The 20th Century.
Naučno-istraživački rad prof. Petranović odvijao se u nekoliko različitih oblasti fizičke hemije, međutim najveći broj radova odnosi se na ispitivanje fizičkohemijskih procesa na granicama faza sa akcentom na termodinamičku i kinetičku analizu procesa. Širina pristupa u istraživanju se može ilustrovati brojem uglednih naučnih časopisa u kojima su objavljeni radovi (21 međunarodni, od kojih 11 vodećih časopisa). Ima 124 rada publikovana u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i kongresnim materijalima: 65 radova u časopisima, od čega 42 u međunarodnim časopisima (16 u vodećim časopisima), 23 rada u domaćim časopisima, 3 rada monografskog karaktera, 56 radova saopštenih na naučnim skupovima (28 na mđunarodnim) štampanih u kongresnim materijalima i preko 50 saopštenja na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, kao i više stručnih publikacija. Prof. Petranović je napisala univerzitetski udžbenik iz Hemijske termodinamike (1992. – 1996. godine). .
Među značajnim radovima su: N.Petranovic, M.Susic, The Thermochemical Behaviour of Zeolite Inclusion Complexes, Thermochimica Acta, 31 (1979) 211; N.Petranovic, M.Susic, High Temperature Treated Ag-A Zeolite, Zeolite 3 (1983) 271; N.Petranovic, Correlation Between Structure and Transport Properties, J.Serb.Chim.Soc., 59 (7) (1994) 1958 (rad monografskog karaktera). Posebno su zapaženi i citirani u uglednim međunarodnim monografijama (: D.W. Breck, Zeolite Molecular Sieves, 1974, p.541, J.A.Rabo, Zeolite Chemistry and Catalysis, 1976, p.336, R.M.Barrer, Hydrothermal Chemistry of Zeolites, 1982) sledeći radovi : M.V.Susic, V.M.Radak, N.A.Petranovic, D.S.Veselinovic, Ion Exchange Equilibria in Molecular Sieve 4A, Trans. Faraday Soc., 62 (1966) 3479; N.Petranovic, M.Susic, Adsorption and Ion Exchange Phenomena on Synthetic Zeolite 4A in Alkali Nitrate Melt, J.Inorg.Nucl.Chem., 31 (1969) 551; M.V.Susic, N.A.Petranovic, D.Mioc, The Properties of Zeolite 4A Treated in Molten Salts, J.Inorg.Nucl.Chem., 33 (1971) 2667; N.Petranovic, M.Susic, Surface Phenomena on Zeolite A in Molten Salt Media, Mechanism of Bivalent Cation Exchange, J.Inorg.Nucl.Chem., 36 (1974) 1381; N.Petranovic, U.Mioc, M.Susic, R.Dimitrijevic, I Krstanovic, Inclusion Complexes of Zeolite A with Silver Nitrate and Alkali Nitrates, J.C.S. Faraday I, 77 (1981) 379 . .
Prof. Petranović je bila rukovodilac projekta Fizičkohemijski procesi u homogenim i heterogenim sistemima; kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, za period 1996-2000 i za period 1991-1995 godina, pod istim nazivom, zatim rukovodilac podprojekta Strukturno zavisni procesi u čvrstim sistemima u okviru projekta Fizička hemija kondenzovanih sistema, kod RZNS za period 1985-1990; u periodu 1968-1985 bila je rukovodilac pojedinih tema na projektima fundamentalnih istraživanja kod RZNS.
U okviru svoje stručne aktivnosti prof. Petranović je predavala Hemisku termodinamiku i Fizičku hemiju materijala, a na poslediplomskim studijama učestvuje u nastavi iz predmeta: Kinetika i termodinamika procesa na granici faza i Savremeni problemi u fizičkoj hemiji.