Prof. dr Radosav Ž. Đorđević

Prof. dr Radosav Ž. Đorđević

Prof. dr Radosav Ž. Đorđević

Elektronski fakultet Niš

Prof. dr Radosav Ž. Đorđević, redovni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, rođen je 1933. godine u selu Mali Vrtop, u Zaplanju, opština Gadžin Han, oca Živojina i majke Gradimirke Stanković. Osnovnu školu i gimnaziju učio je i završio u Nišu, a na Matematičkoj grupi Prirodno matematičkog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1957. godine. U toku dve školske godine radio je kao srednjoškolski profesor u Gimnaziji “Stevan Sremac” u Nišu. Od 1960. godine, tj. od osnivanja prvih fakulteta u Nišu, radio je prvo na Tehničkom, a zatim na Elektronskom fakultetu u Nišu, prolazeći kroz sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora.

Doktorat matematičkih nauka stekao je 1966. godine, odbranom doktorske disertacije “O nekim opštim klasama linearnih funkcionalnih jednačina”.
U toku školske 1968/69., kao stipendista poznate fondacije “Alexander von Humboldt-Stiftung”, bio je na stručnom usavršavanju pri Institutu za teorijsku i primenjenu matematiku Univerziteta u Bonu (Institut für Reine und Angewandte Mathematik, Universität Bonn).
Dugo godina, prof. Đorđević je bio šef Katedre za matematiku, u dva izborna perioda bio je prodekan, a zatim, takođe u dva izborna perioda, i dekan Elektronskog fakulteta u Nišu. Isto tako, u dva izborna mandata bio je prorektor Univerziteta u Nišu.
Prof. Đorđević je svoje naučne radove objavljivao u domaćim i inostranim naučnim časopisima, a sa naučnim refe-ratima učestvovao je na više matematičkih kongresa i simpozijuma, u zemlji i inostranstvu.
Njegovi naučni radovi pripadaju matematičkim oblastima: Obične i parcijalne diferencijalne jednačine, Teorija funkcionalnih jednačina, Analitičke nejednakosti, Geometrijske nejednakosti, Teorija matrica, Teorija aproksimacija.
Prof. Đorđević je, sam ili zajedno sa drugim autorima, objavio veliki broj naučnih radova, od kojih su više od 30 od posebnog značaja.
Neki naslovi od njih su: Sur certaines équations aux dérivés partielles indéterminées, Solution d’une equation fonctionnelle à plusieurs fonctions inconnues, Solution d’un systeme d’equations fonctionnelles lineaires, On a Class of Functional Equations, Sur un systeme des equations fonctionnelles lineaires, On a Malet-Hammond’s Functional Equation, On a Function Related to Binet-Cauchy’s Functional Equation, On a Fuctional Equation Having Determinant Form, Čebišev’s Inequality for Convex Sets, On Some Generalizations of Zmorovič’s Inequality, Some Inequalities for Triangle, Some Inequalities for the Elements of a Triangle, Some Inequalities for Triangle: Old and New Results, On a Set of Proofs of Isomorphism of A|acency Matrices, Some Estimates of Lr norm on the Set of Continuously-differentiable Functions.
Prof. Đorđević je koautor u svetu poznate monografije o geometrijskim nejednakostima: Geometric Inequalities, u izdanju veoma cenjene izdavačke kuće Wolters-Noordhoff Publishing, Groningen (Holandija) 1969. godine. Ova monografija spada u najcitiranije knjige i bila je dugo godina inspiracija za mnoge mlade ljude koji su počinjali da se bave ovom oblašću. Inače, autori ove monografije su: O. Bottema, R. Ž. Đorđević, R. R. Janić, D. S. Mitrinović i P. M. Vasić.
Koautor je trilogijskog univerzitetskog udžbenika, pod naslovom “Matematika za studente tehničkih fakulteta”, koji je objavio sa G. V. Milovanovićem.
Prof. Đorđević je saradnik Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, član je Francuskog matematičkog društva (od 1969.), počasni je član Srpskog hemijskog društva (od 1976.) i doživotni počasni član “Tesla Memorial Society, Inc.” (New York) (od 1985.).
Inicijator je osnivanja uglednog naučnog časopisa “Facta Universitatis” i bio je njegov prvi glavni i odgovorni urednik.
Bio je član redakcije u svetu poznatog naučnog časopisa Publikacije Elektrotehničkog fakulteta, Serija: Matematika i fizika, Beograd, i član redakcionog odbora, takođe, poznate edicije “Matematička biblioteka” (Edicija Katedre za matematiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu). Član je redakcionog odbora časopisa Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics, čiji je izdavač Univerzitet u Nišu.
Rukovodio je radom na realizaciji više naučnih projekata i potprojekata iz matematike koje su finansirale Republička zajednica nauke Srbije ili Regionalna zajednica nauke regiona Niš.
Za svoj ukupni naučni i nastavni rad, kao i za opšti a naročito posebni doprinos razvoju Elektronskog fakulteta i razvoju Univerziteta u Nišu, Đorđević je dobitnik: (1) Jubilarne plakete 1965-1975. Univerziteta u Nišu, (2) Plakete Univerziteta u Nišu, i (3) Velike plakete i povelje Univerziteta u Nišu.