Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih

Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih

Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih

Matematički institut SANU

Dr Katica R. (Stevanović) Hedrih, doktor tehničkih nauka, u zvanju redovni profesor univerziteta, (od 1986) je akademik Akademije nauka visokih škola (i univerziteta) Ukrajine (od 1996), Akademije nauka visokog obrazovanja Ukrajine i internacionalne Akademije nelinearih nauka Moskva (od 1997). Aktivni je rukovodilac projekta ON174001  ”Dinamika hibridnih sistema složenih struktura” (2011-2019) u Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, koji finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Rođena je 1944. godine u Bobovištu (Aleksinac) od oca Radomira, pravnika i majke Vukosave Milosavljević (sa završenim dvema školama internatskog tipa u oblasti poljoprivrede i domaćinstva), i majka je sina Vladimira, doktora nauka u oblasti psihologije i u zvanju univerzitetskog profesora, i baka troje unučadi, Mihaele, Damjana i Filipa. Udala se 1974. godine, a suprug Otmar (1942-2010), je bio magistar elektronike. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nišu, a diplomirala je, prva u generaciji, 30 septembra 1967, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, kao najbolji diplomirani student Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,67 i ocenom 10 (deset) na diplomskom radu. Nagrađivana je nagradama Univerziteta u Nišu, kao najbolji student, svake godine studija, Mašinskog fakulteta, a školske 1966/67 nagradom zlatni ručni sat Univerziteta u Nišu, kao najbolji diplomirani student Univerziteta u Nišu. Dobitnik je nagrade Elektronske industrije Niš za najbolji diplomski rad urađen na prirodno-matematičkim i tehničkim fakultetima za 1967 godinu u Jugoslaviji. Dobitnik je većeg broja opštinskih, regionalnih, republičkih i saveznih nagrada, kao učenik  gimnazije, za postignute uspehe na takmičenjima iz matematike, a i učesnik je, kao član sedmočlane, prve jugoslovenske ekipe mladih matematičara, na Petoj međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, održanoj, u leto 1963 godine, u Vroclavu u Poljakoj.

Od 1 oktobra 1967. do 30 septembra 2009. god. radila je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, od zvanja asistenta do zvanja redovnog profesora, koje je stekla 2. februara 1986. godine. Godine 1972. odbranila je magistarsku tezu, dok je 1975. godine odbranila doktorsku disertaciju: “Energijska analiza nelinearnih oscilacija deformabilnih tela“. 1971 godinu je provela, kao stipendista savezne vlade Jugoslavije, na usavršavanju u oblasti nelinearnih oscilacija, u Institutu matematike Nacionalne akademije nauka Ukrajine, pod mentorstvom akademika Juri Aleksejeviča Mitropoljskog, a na preporuku profesora Danila P. Raškovića. Za kratko vreme je stekla znanja i položila, sa odličnim rezultatom, ispit iz programa za sticanje zvanja kandidat nauka u USSR, a iz specijalnosti kandidatskog minimuma u oblasti Teorijske i matematičke fizike, kao potvrdu uspešnosti 11 mesečnog studijskog boravka. U Monografi NANU, povodom 90-tog rođendana akademika J. A. Mitropoljskog, upisana je kao jedan od njegovih aspiranata i pripadnika znamenite naučne škole asismptotskih metoda nelinearne mehanike Krilov-Bogoljubov-Miropoljski. Od 5 oktobra 2009 godine, do 67 rođendana, 28 avgusta 2011 je u stalnom radnom odnosu u Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, na zadacima naučni savetnik, upravnik Odeljenja za mehaniku i rukovodilac projekata iz osnovnih nauka. Sada, u 75 godini života, po članu 24 AKT-a Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u tekućem projektnom ciklusu, je i dalje je rukovodilac projekta ON174001 (2011-2019).

U svom istraživačkom radu, dužem od pola veka, obavljala je razne naučno-profesionalne i društvene funkcije, a među njima ističemo: šef Katedre za mehaniku i automatiku-više od dve decenije, prodekan za nastavu, predsednik Radničkog saveta Mašinskog fakulteta u Nišu, upravnik Odeljenja za mehaniku i član Upravnog odbora Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, rukovodilac naučnih seminara i rukovodilac projekata iz mehanike u osam projektnih ciklusa. Kao student bila je član prvog osnivačkog Saveta Univerziteta u Nišu (1965). Bila je organizator naučnih skupova i kongresa, kao i minisimpozijuma na velikim kongresima i konferencijama u Americi, Kini, Ukrajini, Rusiji, Grčkoj, Poljskoj i Portugaliji. Bila je učesnik međunarodnih naučnih seminara i skupova i-ili predavač po pozivu  u Grčkoj, Ukrajini, Rusiji, Americi, Kanadi, Brazilu, Japanu, Poljskoj, Italiji, Rumuniji, Indiji i drugim. Bila je glavni i odgovorni urednik čadopisa Facta Universitatis, za koje vreme je otpočelo publikovanje 11 serija tog časopisa Univerziteta u Nišu. Bila je član redakcija većeg broja međunarodnih naučnih časopisa, a kao i gost urednik nekoliko specijalnih brojeva naučnih časopisa, a među njima je i specijalni broj vodećeg Elsevier-ovog časopisa International Journal of Non-Linear Mechanics.

Autor je dve jedinstvene autentične monografije. Prvom, publikovanom na engleskom jeziku, je utemeljila vektorsku metodu zasnovanu na novouvedenim autorski originalnim vektorima momenata masa vezanim za pol i osu. Druga je koautorska sa akademikom Goroškom O.A. iz Ukrajine, i prva je jedinstvena u svetu, sa inregralnom teorijom analitičke dinamike diskretnih naslednih sistema. Publikovala je više od desetak univerzitetskih nastavno-naučnih publikacija iz oblasti Teorijske i primenjene mehanike.  Jedan je od tri autora originalne monografije iz dinamike vibroudarnih sistema.

Zvanični je mentor 10 doktorskih disertacija i 10 magistarskih disertacija, a veći broj istraživačkih rezultata je realizovan kroz istraživačke projekte pod njenim rukovodstvom, koji su ugrađeni i u veliki broj uspešno odbranjenih magistarskih i doktorskih disertacija, u periodu od 1976-2018 godine. Bila je član oko 60 komisija za odbrane doktorskih i magistarskih disertacija na Univerzitetima u Nišu, Beogradu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici. Na Mašinskom fakultetu u Nišu, formirala je školu Nelinearnih oscilacija i elastodinamike u okviru koje je magistrirao i doktorirao veći broj magistranata i doktoranata, u dve generacije.

Autor je više od 350 naučnih i stručnih radova, koji su pretežno jednoautorski. Većina je publikovana u inostranstvu. U poslednjih dvadeset godina ima više od 701 samocitata registrovanih kod Thompson Royter-a i WEB of Science-a, prema podacima iz 2018, dobijenih od Matice Srpske, a to znači da je svoje nove publikovane naučne rezultate temeljila na svojim originalnim prethodo dostignutim i publikovanim naučnim rezultatima. Hiršov indeks je 10 prema SCOPUS-u, za radove publikovane u poslednje dve decenije, jer statistika o radovima iz prethodnih 30 godina, za period 1967-2000 ne postoji. Ima  stotinak citata u srpskim naučnim časopisima i više od 300 citata u magistarskim i doktorskim disertacijama, koje su urađene u Srbiji. Najznačajniji citati na njene radove nalaze se u svetski znalajnim monografijama: iz nelinearne mehanike akademika Yu.A Mitropolskog (iz 1976, Ukrajina) i monografiji iz nelinearnih oscilacija Ali Nayfeh-a (Springer 1976, USA), kao i u referativnom časopisu Applied mechanics Review (2010, International American Society of Mechanicak Engineers), .

Dobitnik je, za naučni rad, nagrada: ”Sveti Vladimir”(2010) u Ukrajini, ”Arhimed” (2007) od Vojnotehničkog instituta Vojske Srbije, dve plakete (2008 i 2010) Cankaja univerziteta iz Ankare i drugih. Imala je čast da 1969 u ime omladine i naroda Jugoslavije preda Štafetu mladosti predsedniku SFRJ. Dobitnik je zlatnog ručnog sata Predsednika SFRJ sa natpisom ”Tito” (1969), kao i zlatnog ručnog sata Univerziteta u Nišu za najbolji uspeh u generaciji diplomiranih studenata (1967).

(10 oktobar 2018)  http://www.mi.sanu.ac.rs/projects/projects.htm