Статут Научног друштва Србије

Број: 1 – 2016.
Датум: 22. 12. 2016.г.

У складу са одредбама 78. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“ бр. 51/09), као и усвојеном Статуту на Скупштини Научног друштва Србије, одржаној 23. децембра 2008. године, на седници Скупштине Научног друштва Србије одржаној 22. decembra 2016. године, усваја нови

 

С Т А Т У Т

НАУЧНОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Научно друштво Србије (у даљем тексту Друштво) је друштвена и научна, невладина и непрофитна организација која развија и унапређује научну мисао и примењена научна искуства.

Члан 2.

Назив Друштва је: “Научно друштво Србије”.
Друштво има скраћени назив: „НДС“
Друштво има назив и на енглeском језику.
Назив Друштва на енглеском језику је: „ Serbian Scientific Society”, а на руском  језику је: „ Сербское научное общество „ .
Друштво је правно лице.
Седиште Друштва је у Београду, улица Шафарикова 7.
Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 3.

Друштво има свој печат и штамбиљ.
Печат Друштва је округлог облика по чијем ободу стоји текст “Научно друштво Србије” а у средини водоравно “Београд”.
Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика у чијем првом реду стоји текст “Научно друштво Србије” а у другом “Београд”, те празан простор за упис броја списа и датум.
Друштво има свој амблем.
Друштво има свој site и mail. site: nds.edu.rs; mail: nsd.edu.rs@gmail.com

 

II – ЦИЉЕВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

Члан 4.

Циљеви Друштва  су:

 • развијање и унапређивање научног рада и теоријске мисли;
 • подстицање научног стваралаштва;
 • учествовање у планирању и реализацији научног и стручног развоја и научноистраживачких пројеката у областима свог деловања;
 • развијање и неговање научне критике;
 • сарадња са универзитетима, научним институцијама и другим организацијама у земљи и иностранству;
 • усклађивање научног рада на универзитетима и у научним институтима са новим сазнањима научне мисли и са потребама праксе;
 • анализирање научних открића и испитивање могућности и последица њихове примене;
 • ширење и популарисање научних сазнања;
 • остваривање и других циљева од интереса за развој Србије, Друштва и његових чланова.

 

Члан 5.

Своје циљеве Друштво остварује:

 • научним расправама на међуодељенским и милтидисциплинарним научним скуповима у организацији Друштва;
 • научним расправама на састанцима одељења Друштва;
 • организовањем научних скупова, симпозијума, саветовања, јавних расправа и других научних манифестација;
 • израдом научноистраживачких и стручних пројеката, елабората и анализа финансираних од стране научних фондова, привредних организација и из других извора;
 • обрадом и класификацијом научне грађе и документације самостално и у сарадњи са другим научним институцијама;
 • одржавањем јавних предавања и организовањем семинара, курсева и других облика иновације знања;
 • одгојем и усавршавањем научног подмлатка;
 • организовањем издавачке делатности: издавањем сталног научног гласила Scientific Review и повремених научних и других публикација;
 • давањем иницијатива, предлога и мишљења државним органима, универзитетима, научним институцијама и другим организацијама за  унапређења научног, истраживачког и стручног рада;
 • сарадњом са сродним друштвима у нашој земљи, са сличним националним организацијама других земаља и са међународним друштвима, удружењима и телима;
 • другим облицима организовања и ангажовања ради остваривања циљева Друштва утврђених овим Статутом.
 • индивидуалним научним и стручним радом и достигнућима својих чланова, у складу са циљевима Друштва.

 

III.  СТРУКТУРА ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво сачињавају:

Одељења Друштва
Чланство

Члан 7.

Органи одлучивања, управљања и надзора Друштва су:

Скупштина
Председништво
Председник
Надзорни одбор
Генерални секретар

 

IV.  ОДЕЉЕЊА

Члан 8.

Одељења су основни носиоци научног рада Друштва. Одељења се образују за једну или више сродних научних области.

Друштво има следећа Одељења:

 • Одељење за природно-математичке науке;
 • Одељење за техничке науке;
 • Одељење за медицинскo-биолошке науке,
 • Одељење за друштвене науке.

Одлуком Скупштине могу се оснивати нова, спајати или укидати постојећа Одељења.

Члан 9.

Одељење чине чланови и почасни чланови Друштва који се баве научном облашћу за коју је Одељење основано. На седнице Одељења могу бити позвана и лица која нису чланови Друштва.

Члан 10.

Радом Одељења руководи секретар. Секретар има заменика, а њих именују чланови Одељења.

Секретара и заменика секретара Одељења, на предлог Одељења, бира Председништво са мандатом од четири године.

Члан 11.

Седнице Одељења сазива и њима председава Секретар Одељења или његов заменик.

На седницама Одељења расправљају се питања из одговарајуће области, усваја план рада и припремају предлози Председништву.

 

V.  ЧЛАНСТВО ДРУШТВА

Члан 12.

Друштвo има редовне чланове (у даљем тексту: чланoви) и почасне чланове.

Чланови Друштва се бирају на основу резултата свог научног рада, сагласно одредбама овог Статута.

Члан Друштва може постати научник који ради у једном од подручја делатности Друштва и који је својим научним делима битно утицао на развој своје научне области и тако стекао висок углед у домаћој и међународној научној јавности.

Почасни члан Друштва може постати научник из редова посебно заслужних научника Србије или иностранства, који је својим научним делима посебно утицао на развој своје научне области и стекао изванредан углед у домаћој и међународној научној јавности.

Члан 13.

За члана Друштва, или почасног члана, може бити изабран и инострани научник ако испуњава услове из члана 7. овог Статута.

Избор почасног члана Друштва се врши на Скупштини, а на предлог Председништва Друштва.

Избор иностраног члана Друштва утврђен је посебним “Правилником о избору иностраних чланова Научног друштва Србије”, кога на предлог Председништва усваја Скупштина.

Члан 14.

Права и обавезе члана Друштва су да:

 • поштује Статут;
 • се бави научним радом у подручју делатности Друштва и да резултате свог рада даје на увид широј научној јавности;
 • учествује у раду свог одељења, органа у које је изабран и Скупштине Друштва;
 • учествује у активностима ради остваривања циљева Друштва;
 • бира и буде биран у органе одлучивања, управљања и надзора Друштва;
 • покреће иницијативе од значаја за остваривање циљева Друштва;
 • у  јавном животу чува достојанство науке и етику струке;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.
 • редовно плаћа чланарину.

 

VI.  ПОСТУПАК ИЗБОРА ЧЛАНОВА

Члан 15.

Члан Друштва се постаје избором. Избор чланова Друштва се врши на Скупштини сваке друге године, по правилу децембра месеца.

Одлуку о покретању поступка избора доноси Председништво годину дана пре избора и утврђује максималан број чланова који могу бити избрани у свако одељење, као и рокове изборног поступка.

Покретање изборног поступка се најављује на Скупштини, годину дана пре избора.

Члан 16.

Предлог за избор у Друштво могу учинити: одељења Друштва, најмање два члана Друштва, научна и стручна удружења, факултети, научни институти и друге научне установе.

Предлог се подноси Председништву у писменом облику и треба да садржи чињенице на основу којих се може оценити да ли предложени кандидат испуњава услове за избор.

Члан 17.

Председништво разматра предлоге за избор и на предлог Одељења именује два члана Друштва за писање реферата о сваком предложеном кандидату.

Члан 18.

Реферат за избор члана Друштва треба да садржи:

 • биографске податке кандидата;
 • руководеће и радне функције у професионалној делатности;
 • квантитативне податке о научној делатности: књиге са бројем издања, дела монографског карактера, број научних радова публикованих у међународним и домаћим часописима, број радова саопштених на међународним и домаћим конгресима, конференцијама и саветовањима;
 • објављене оцене других научних радника, односно научних институција које сведоче о научним квалитетима кандидата, као и индекс цитираности, CI (Citation Index);
 • податке о стручној делатности: значајнији пројекти, патенти, иновације и студије;
 • податке о врсти, употребној вредности, кориснику и времену употребе наведених стручних реализација;
 • значајније научне и стручне доприносе којима је кандидат битно утицао на развој своје научне области;
 • чланство кандидата у међународним и домаћим научним и стручним организацијама;
 • награде и признања за научне доприносе;
 • библиографију наведених научних и стручних радова (у прилогу).

 

Одељења могу да утврде прецизније критеријуме за избор чланова у своја одељења, која су у сагласности са овим Статутом.

Члан 19.

Рефренти су дужни да у року од месец дана поднесу e-mail-om Председништву реферат за избор кандидата за члана Друштва. Реферате Предсеништво доставља одговарајућим одељењима e-mail-om. Најмање месец дана пре разматрања реферата на одељењима и сачињавања ранг листа предложених кандидата реферати са прилозима достављају се Председништву на увид.

Члан 20.

Одељења тајним гласањем сачињавају ранг листе кандидата према броју добијених гласова. Сваки члан одељења може гласати за највише онај број кандидата који је одлуком Председништва одређен за избор у то Одељење. На основу добијене ранг листе, Одељење утврђује предлог за избор нових и почасних чланова, уз навођење броја добијених гласова за сваког кандидата. Предлог може садржати највише онај број кандидата који је утврђен одлуком Председништва за то одељење.

Предложени кандидати треба на гласању у свом одељењу да добију преко половине броја гласова присутних чланова одељења, укључујући и ел. гласове. Кворум на изборном састанку одељења се утврђује на исти начин као и при одређивању кворума на Скупштини и мора бити већи од половине укупног броја чланова одељења који могу да присуствују састанку, укључујући и ел. гласове. Инострани и почасни чланови не улазе у кворум за избор нових чланова Одељења.

Члан 21.

Предлози одељења се достављају електронски Председништву заједно са рефератима и прилозима за предложене кандидате. Предлоге Генерални секретар Друштва доставља електронским путем свим члановима Друштва најмање месец дана пре седнице Скупштине на којој ће се бирати нови чланови. Само најстаријим члановима који не користе електронску пошту, материјали ће бити умножени и послати поштом.

Члан 22.

Изборни поступак спроводи Председништво, а резултате избора саопштава Председник Друштва.

Избор се обавља тајним гласањем. У важеће гласове рачунају се и гласови добијени електронским путем, које су чланови доставили бар 7 дана пре Скупштине Председнику и Генералном секретару Друштва.

Кандидат постаје члан Друштва ако на Скупштини добије најмање прекополовични број гласова присутних чланова Друштва (укључујићи и електронске добијене гласове).

Одлука о избору у чланство доставља се изабраном члану одмах након седнице Скупштине, а на првој наредној седници Скупштине уручује му се и Повеља о избору.

 

VII.  ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 23.

Чланство престаје писменом изјавом члана да више не жели да буде члан Друштва.

Чланство може престати због вишегодишње неактивности члана, или ако понашање члана постане неспојиво са људским достојанством или кодексом понашања научника, односно непоштовања одредби овог Статута.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.

Одлуку о престанку чланства, на предлог Председништва,  доноси Скупштина.

 

Органи одлучивања, управљања и надзора Друштва су:

VIII.  СКУПШТИНА

Члан 24.

Скупштина је највиши орган Друштва, коју чине сви чланови Друштва.

Редовне седнице Скупштине одржавају се једном годишње, по правилу децембра месеца.

Ванредну седницу Скупштине може сазвати председник Друштва по потреби, на образложени предлог Председништва  или на основу образложене иницијативе најмање десет чланова Друштва.

Седницу Скупштине сазива Председништво, са обавештењем електронским путем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Само старијим члановима који не користе mail, информације ће бити достављене у писаном облику путем поште. Седницом Скупштине председава Председник Друштва.

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова Друштва који могу да присуствују Скупштини. У кворум се не рачунају чланови Друштва који из оправданих разлога (здравствених, одсуство у иностранству и сл.) не могу да присутвују седници Скупштине, инострани чланови, као ни почасни чланови.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, као и гласовима добијеним електронским путем, које су чланови доставили бар 7 дана пре Скупштине Председнику и Генералном секретару Друштва.

Одлука о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва, као и одлуке о избору члана Друштва, доносе се прекополовичним бројем гласова присутних чланова Друштва (укључујићи и електронске добијене гласове).

Гласови послати електронским путем, морају бити достављени бар 7 дана пре Скупштине Председнику и Генералном секретару Друштва mail-ом.

Члан 25.

Скупштина на предлог Председништва:

 • усваја Статут Друштва и одлучује о изменама и допунама Статута;
 • усваја друга општа акта Друштва;
 • доноси план и програм рада Друштва;
 • бира и разрешава председника, потпредседнике и чланове Председништва;
 • бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора, који не могу бити чланови Председништва;
 • разматра извештаје о раду Председништва и Надзорног одбора;
 • доноси Пословник о свом раду;
 • бира чланове Друштва;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 • одлучује и о другим активностима од интереса за остваривање циљева Друштва.

 

IX.   ПРЕДСЕДНИШТВО ДРУШТВА

Члан 26.

Председништво је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.

Председништво има 10 чланова које чине: Председник (1), 4 Потпредседника (из сваког Одељења по 1), Секретари одељења (укупно 4) и Генерални секретар (1).

Седнице Председништва сазива Председник Друштва или се седница заказује на захтев најмање 6 чланова Председништва.

Председништво одлучује апсолутном већином гласова (најмање 6 гласова).

У раду Председништва може да учествујe и председник Надзорног одбора.

Мандат чланова Председништва траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 27.

Председништво:

 • бира и разрешава  Генералног секретара Друштва, на предлог Председника Друштва;
 • бира и разрешава Секретаре Одељења и њихове заменике;
 • именује чланове сталних и повремених радних тела;
 • извршава одлуке Скупштине;
 • руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;
 • утврђује предлог плана и програма рада Друштва и доставља га Скупштини ради усвајања;
 • стара се о остваривању циљева Друштва;
 • организује редовно обављање делатности Друштва;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или напредлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштинина усвајање;
 • доноси одлуку о организовању стручних саветовања, семинара, трибина и других видова стручних активности;
 • доноси одлуке о уређивању и издавању гласила Друштва “Scientific review” и  о начину организовања издавачке делатности Друштва;
 • одлучује о сарадњи, приступању или формирању ширих асоцијација и удружења у земљи и иностранству и именује своје представнике у њима;
 • утврђује програм међународне сарадње, стара се о односима Друштва са одговарајућим међународним организацијама и одлучује о учлањавању у међународне асоцијације;
 • сазива и припрема седнице Скупштине;
 • одлучује о додељивању признања за допринос развоју и унапређењу циљева Друштва;
 • одлучује о коришћењу и располагању средствима и имовином и другим финансијским питањима;
 • обавља друге послове од интереса за остваривање циљева Друштва.

 

X.   ПРЕДСЕДНИК

Члан 28.

Председник руководи радом Друштва, заступа и представља Друштво у складу са Законом о удружењима (Заступник) и одредбама овог Статута.

Председнику помажу у његовом раду потпредседници.

Председник може пренети одређене послове и задужења. на потпредседнике или генералног секретара.

У случају спречености или одсутности, председника замењује потпредседник којег Председник одреди.

Члан 29.

Председник се стара о законитости рада Друштва.

Председник сазива, утврђује дневни ред и председава седницама Скупштине, састанцима Председништва, и стара се о извршавању одлука и обавља друге Статутом утврђене послове.

Председник има овлашћења финансијског налогодавца у односу на средства и имовину Друштва и може их пренети на Потпредседника кога он одреди, или на Генералног секретара Друштва.

Мандат Председникa и потпредседника траје четири године и могу се поново бирати на исту фукцију.

 

XI.  НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 30.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво.

Надзорни одбор обавља контролу најмање једном годишње и уколико утврди неправилности обавештава Председништво ради предузимања поступака за њихово отклањање.

Надзорни одбор има председника и два члана, по могућности из различитих Одељења Друштва. Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова, најмање 2 гласа.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине Друштва.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу се поново  бирати на исту функцију.

 

XII.  ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 31.

Генерални секретар припрема предлоге одлука Председништва, води текуће послове, помаже Председнику и Председништву у њиховом раду и обавља све друге послове утврђене актима Друштва.

Генерални секретар се бира од стране Председништва, а на предлог Председника, ради боље координације рада Председништва.

Посебна активност Генералног секретара је у припреми и обради електронских гласова добијених mail-ом, при избору нових чланова, Скупштине или сличних манифестација.

Мандат генералног секретара траје четири године и може се поново бирати на исту фукцију.

 

XIII.  ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 32.

Рад Друштва је јаван.

Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се члановима на седници Скупштине Друштва.

 

XIV.  СТИЦАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ИМОВИНЕ

Члан 33.

Друштво стиче имовину од добровољних прилога, поклона, донација и завештања домаћих правних и физичких лица, доделом средстава из Буџета Републике и других организација и удружења, као и од сопствених прихода остварених наплатом годишње чланарине, обављањем научне, издавачке и друге делатности ради остваривања својих циљева, у складу са Законом.

Годишњу чланарину, у износу који утврди Председништво, плаћају сви чланови.

Инострани и почасни чланови НДС-а не плаћају чланарину.

Друштво може да оствари средства и путем спонзорства које ће бити дефинисано посебним уговором и у складу са Законом и овим Статутом.

Средства које Друштво реализује користе се за остваривање његових циљева и задатака, као и за друге трошкове потребне за рад Друштва.

Финансијски налогодавац Друштва је председник, који своја овлашћења у целости или делимично може пренети на једног од чланова Председништва или на Генералног секретара.

 

ХV.  ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 34.

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине уколико не постоје услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.

Члан 35.

У случају престанка рада, имовина Друштва, по измирењу обавеза које је у тренутку престанка рада имало, решиће се у складу са Законом.

Члан 36.

Престанак рада Друштва пријављује се у року од 30 дана од дана престанка рада надлежном органу код којег је Друштво регистровано ради брисања из регистра.

 

XVI.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Статут Друштва ступа на снагу даном усвајања на Скупштини.

 

Члан 38.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва од 23.

децембра 2008. године, као и Статут од 13. aприла 2011.г. (за регистрацију код АПР-а), а извршиће се пререгистрација овог Статута код АПР-а.

Члан 39.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

У Београду, 22. децембра 2016. године

Председник Научног друштва Србије

Проф. др Јован Лоле Васиљевић