Prof. dr Kosta Nikolić

Prof. dr Kosta Nikolić

Prof. dr Kosta Nikolić

Farmaceutski fakultet

Prof. dr Kosta Nikolić rođen je 1925. godine u Beogradu. Završio Farmaceutski fakultet u Beogradu 1951., kada postaje asistent na ovom fakultetu. Doktorirao je 1959. godine. Izabran je bio za redovnog profesora 1975. godine.  Bio je Upravnik Zavoda za fizičku hemiju od 1960. godine. Bio je honorarni nastavnik na Medicinskom, Stomatološkom, Veterinarskom fakultetu u Beogradu, Vojnomedicinskoj Akademiji i Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini. Profesor po pozivu je na Université Pierre et Marie Curie (Université Paris VI). Na Farmaceutskom fakultetu predaje fizičku hemiju. Aktivno sarađuje sa Université Paris VI i Paris VII, Karlovim Univerzitetom u Pragu. Sarađivao je sa Univerzitetom u Poatijeu. Koordinator je u međunarodnoj saradnji Farmaceutskog fakulteta i Karlovog Univerziteta u Pragu.
Učestvovao je sa 68 naučnih saopštenja na 12 međunarodnih i 29 jugoslovenskih kongresa i simpozijuma. Član naučnog komiteta na III International Symposium on drug analysis u Antverpenu 1989. godine. Bio je rukovodilac naučne teme: Elektroanaliza farmaceutskih preparata.
Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj nauke i prakse:
Publikovao je 182 naučna rada od kojih su neki objavljeni u časopisima Akademija nauka Francuske, Belorusije, Čehoslovačke, Poljske, Kine. Objavio je 29 stručnih publikacija, a koautor je dva univerzitetska udžbenika.
Najvažniji doprinosi su u sledećim radovima: – Sur la fluorescence de quelques complexes du chlorure du monganèse et de la pyridine – Sur la fluorescence de quelques complexes du chlorure du manganèse et des alcaloides – Fluorescentnäe svoŸstva nekatoräh soedinenäŸ hlorida marganca s gidroglorädamä alkilpiridoväh osnov – Photolouminiscent properties of cadmium chloride with different methyl – and dimethylquinoline – Durée de vie des complexes luminiscents obtenus avec le chlorure du manganèse et les dérivés methyles de la quinoleine – Luminiscence spectral in tetrahalogenate complexes – Absorption coefficient of luminiscent bodies in the emission band – Une méthode de dosage simple et précise de la phénylbutazone et de l´oxyhénylbutazone par bromocoulométrie – Potentiometric determination of 8-chlorotheophylline – Potentiometric determination of Captopril.
Najvažniji naučni doprinosi:
Doprinosi teoriji mehanizma fotoluminiscentnih procesa kod organo-metalnih kompleksnih jedinjenja su matematičke interpretacije spektra fotoluminiscencije iz kojih su mogle da se dobiju optičke karakteristike luminofora i objasne karakteristike ekscitacionih spektara u čije mehanizme nastajanja je uključena i teorija kristalnog polja. Sintezom 53 novih kompleksnih jedinjenja mangana i kadmijuma sa raznim heterocikličnim jedinjenjima stvorene su mogućnosti za proučavanje uticaja raznih organskih liganada na fotoluminiscentne osobine ovih organometalnih kompleksnih jedinjenja.
Proučavanjem fotoluminiscentnih osobina raznih jedinjenja u rastvorima, a to su uglavnom razne heterociklične baze, ispitivani su različiti uticaji na optičke osobine ovih jedinjenja i dat je doprinos u objašnjenju uticaja strukture molekule na mehanizme fotoluminiscencije.
Ispitivanjem mehanizama gašenja fluorescencije u rastvorima dat je doprinos u proučavanju ovih procesa. Elektroanalitičke metode polarografske, amperometrijske, konduktometrijske, potenciometrijske, DK-metrijske i kulometrijske analize su doprinosi u kvantitativnoj analizi mikrokoličina aktivnih principa u farmaceutskim preparatima. Ispitivani su i mehanizmi ovih procesa koji omogućavaju vrlo tačnu elektroanalizu.