Prof. dr Miodrag Ž. Simonović

Prof. dr Miodrag Ž. Simonović

Prof. dr Miodrag Ž. Simonović

Medicinski fakultet

Prof. dr Miodrag Ž. Simonović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1927. godine u Kruševcu, od oca Životija i majke Desanke Mišić. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Kruševcu, gde je i maturirao 1946. godine sa odličnim uspehom. Završio je dva fakulteta: Medicinski i Mašinski. Primljen je na Kliniku za Otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je proveo čitav radni vek. Posle završene specijalizacije 1959. godine biran je za asistenta, a kasnije sukcesivno za docenta, vanrednog i redovnog profesora. Odbranio je prvu doktorsku disertaciju iz oblasti Otorinolaringologije na Univerzitetu u Beogradu 1963. godine sa multidisciplinarnom temom: “Mehanika kretanja tečnosti u labirintu pod dejstvom termičkih faktora“. Pri tome su brojna medicinska i tehnička ispitivanja delimično morala da se vrše u inostranstvu.

Profesor Simonović je osnivač audiološkog odseka Klinike i njegov šef sve do penzionisanja 1992. godine. Vodio je redovnu i poslediplomsku nastavu, uglavnom iz ove oblasti i u okviru brojnih srodnih specijalnosti, ne samo u Beogradu već i na fakultetima u Sarajevu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Prištini. Bio je mentor i predsednik ispitnih komisija brojnih magistarskih radova i doktorskih disertacija na različitim fakultetima širom naše zemlje. I dalje učestvuje na brojnim međunarodnim skupovima i kongresima, kao i na projektima i studijama, naročito gde je pored medicinskih potrebno poznavanje matematičkih, fizičkih i tehničkih problema.

Biran je na mnoge funkcije na ORL klinici i Medicinskom fakultetu, kao i u stručne republičke i gradske komisije iz oblasti medicine i audiologije, u više njih i kao predsednik. Bio je i predsednik ORL sekcije Srpskog lekarskog društva, jedan od osnivača i predsednik Sekcije za audiologiju i fonijatriju Udruženja ORL Jugoslavije i član Matične komisije za osnivanje Defektološkog fakulteta. U tri međunarodne naučne i stručne asocijacije je predstavnik naše zemlje: Internacionalnom birou za Audiologiju (BIAP), Evropskoj federaciji audioloških drštava (EFAS) i Internacionalnom društvu audiologa (ISA). Posebno priznanje za dugogodišnji naučni rad iskazano mu je izborom za počasnog člana Francuskog ORL društva 1995. godine. Član je Uredništva najstarijeg i najpoznatijeg medicinskog časopisa u nas – Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo.

Stručni i naučni boravci u inostranstvu su realizovani u preko 20 zemalja. U nekoliko najvećih centara Francuske boravio je 1960-1961 preko godinu dana, gde je velikim delom obradio svoju doktorsku disertaciju i za dobijene rezultate dobio titulu “Assistant étranger”. U SAD je boravio tri puta po 1 do 3 meseca kao visiting professor na više univerziteta i iznosio rezultate svojih istraživanja. Aktivno je učestvovao na preko stotinu domaćih i stranih kongresa i simpozijuma, na nekima predsedavao, posebno na jednoj sednici I Evropskog kongresa ORL u Parizu.

Objavio je do sada 241 naučni i stručni rad, od čega 112 u međunarodnim časopisima i zbornicima internacionalnih kongresa i simpozijuma, 4 u Naučnom pregledu, samostalno ili kao prvi autor.

Prof. Simonović je obradio pet velikih višegodišnjih naučno-istraživačkih projekata, pri čemu je u svima bio glavni istraživač. Od njih, tri su projekta bila domaća, finansirana od strane Republičke zajednice nauke Srbije, i to: “Korelacija poremećaja funkcije organa sluha i ravnoteže kod perifernih i centralnih lezija, procena invalidnosti i mogućnost rehabilitacije“, obrađivan u periodu 1976-1980. godine; “Proučavanje indikativnih testova osetljivosti na buku i izbor efikasnih zaštitnih mera“, obrađivan 1981-1986. godine; “Mogućnost prevencije invalidnosti, ocena radne sposobnosti i rehabilitacija osoba izloženih delovanju buke i vibracija velikog intenziteta“, obrađivan u periodu 1986-1990 godine; dva sledeća projekta su međunarodna, ali koordinirana i vođena od strane Prof. Simonovića, a finansirana od straneJugoslovensko-Američkog zajedničkog fonda, i to: “Metodologija rane dijagnostike i rehabilitacije dece sa kongenitalnim oštećenjem sluha“, projekatJFP 609 od 1985-1998. god.; “Metodologija rane dijagnostike i rehabilitacije oštećenja sluha u dece“, projekatJFP 864 u periodu 1989-1992. godine.

Rezultati istraživanja navedenih u naslovima projekata obrađivanih tokom skoro dve decenije dali su originalne i suštinske doprinose u toj oblasti nauke i prakse. Poslužili su kao osnova i za brojne studije koje su delimično još u toku, a podrobno su izneti u knjigama, monografijama i zbornicima, što je mnogo puta citirano u domaćoj i stranoj literaturi, kao na primer: Audiologija – samostalna monografija autora, prva te vrste u našoj zemlji, Univerzitet u Beogradu, 1977. 483 strana, 501 slika; Buka, štetna dejstva, merenje i zaštita – monografija za koju je Prof. Simonović sa saradnicima dobio Oktobarsku nagradu Beograda 1982. godine, 296 strana, 312 slika; Mehanika kretanja tečnosti u kanalima unutrašnjeg uva i problem ravnoteže, studija više autora u okviru radova Srpske akademije nauka i umetnosti sa osvetljavanjem problema iz raznih aspekata. Glas SANU, Beograd, 1987, 25, 1-44;

Dvanaest predavanja Prof. Simonovića objavljenih u 12 Zbornika Jugoslovenskih i međunarodnih savetovanja: Zaštita od buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini, Beograd, 1978-1989.; Citat najpoznatije francuske enciklopedije “Encyclopedie medico-chirurgicale” u svom tomu posvećenom otorinolaringologiji, a u poglavlju “Examen vestibulaire”, navodi radove Prof. Simonovića kao jedinog jugoslovena i podvlači značaj njegovog naučnog doprinosa; četiri rada Prof. Simonovića, štampana u Naučnom pregledu Naučnog društva Srbije, navođena su mnogo puta u magistarskim i doktorskim tezama kao osnovni postulati za dalju obradu, a isto tako i u studijama iz ovih oblasti.

Profesor Simonović je do sada primio ukupno 26 domaćih i stranih priznanja, povelja, plaketa, diploma i zahvalnica, među kojima su Oktobarska nagrada Beograda 1982. godine, Diploma o izboru za počasnog člana Francuskog ORL društva, povelje Medicinskog i Defektološkog fakulteta u Beogradu, Plakete ORL sekcije i Srpskog lekarskog društva, Diploma Sekcije za audiologiju i fonijatriju Udruženja ORL Jugoslavije i druge.