Prof. dr Miloš A. Janićijević

Prof. dr Miloš A. Janićijević

Prof. dr Miloš A. Janićijević

Medicinski fakultet

Prof. dr Miloš A. Janićijević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1947. godine u Vrbi (opština Kraljevo), od oca Aleksandra i majke Ružice Vučinić. Gimnaziju završio u Kraljevu, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1973. godine sa srednjom ocenom 9,1. Kao student je bio demonstrator i autor 3 stručno-naučna rada. Lekarsku karijeru započeo u Neurohirurškoj klinici u Beogradu (1975.); specijalistički ispit iz neurohirurgije položio 1980. Odbranio magistarski rad: Kasni rezultati operativnog lečenja hidrocefalusa u dece metodom ventriku-loaurikulostomije (1979); doktorirao na temu: Gliomi hemisfera velikog mozga (1986). Bio je na stručnom usavršavanju-i studijskim boravcima u neurohirurškim odeljenjima u National Hospital u Londonu, Universitatspital u Cirihu, Research Institute of Neurosurgery u Kijevu i Colorado University u Njujorku.

Bio je pomoćnik direktora (1991.-1992.) i načelnik odeljenja (1992.-1995.), a od 1995. godine je direktor Instituta za neuro-hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Nastavničku karijeru započeo kao asistent pripravnik za predmet Hirurgija-neurohirurgija (1979), biran u sva saradnička i nastavnička zvanja, a 1997. godine izabran za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Bio je član Naučnog veća Centra za neuronauke KCS (1992.-1993.), predsednik je Naučnog veća KCS (od 1993.) i član Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta (od 1996.). Bio je generalni sekretar Udruženja neurohirurga Jugoslavije (1992.-1998.); član je Upravnog odbora Jugoslovenskog društva za neuronauke (od 1995.) i predsednikje Etičkog komiteta SLD (od 1996.). Član je uređivačkih odbora časopisa Acta Infectol. Iugoslavica i Klinička i eksperimentalna neurologija.

Saradnik je za oblast neurohirurgija u Enciklopediji srpskog naroda (u štampi), u tekstu Protokoli za lečenje malignih oboljenja (1993.), u monografiji Klinički centar Srbije (1998.) i publikaciji Indikaciona područja za prijem i lečenje u KCS (1995.).

Bio je direktor naučnog programa VIII Ann Meeting Laser Assoc Neurosurg Intern (1990.), predsedavao sesijama na I World Congr Laser Med (1996.), i I Inter Conf Emerg Surg (1996.), kao i na brojnim domaćim stručno-naučnim skupovima. Bio je predsednik Organizacionog i član Naučnog odbora VIII kongresa neurohirurga Jugoslavije (1998.).

Rukovodilac je podprojekta Biološki potencijal intranijumskih tumora (1996.-2000.), koordinator pilot-kliničke studije o farmakokinetici tiazofurina u centralnom nervnom sistemu (1996.-2000.), saradnik u podprojektu Odloženo pogoršanje stanja nakon subarahnoidne hemoragije (1996.-2000.) i završenom projektu Dugovremenska prognoza lečenih malignih tumora mozga (1985.).

Objavio je ukupno 265 publikacija iz oblasti neurohirurgije. Koautor je monografije Hidrocefalus u dece klinički i hirurški problemi (1980.), a za monografiju Tumori mozga je nagrađen Oktobarskom nagradom grada Beograda (1994.). Koautor je u udžbenicima Neurohirurgija (1985.), Neurohirurgija-priručnik (1984.) i autor poglavlja u knjigama Laseri i aplikacije (1990.), Osnovi neurohrirugije (1998.) i udžbeniku Hirurgija. Posebno se bavio hirurškim lečenjem hidrocefalusa u dece, hirurkšim komplikacijama i dugovremenskom prognozom bolesti iz čega su proistekli magistarski rad, prva monografija u našoj zemlji (1980.) i veći broj radova iz ovog dom.

Uveo je mikrohirurški postupak u operacijama glioma mozga; učestvovao u definisanju protokola za lečenje malignih tumora centralnog nervnog sistema; učestvovao u formiranju prvog interdisciplinarnog konzilijuma iz ovog domena i izučavao dugovremensku prognozu malignih tumora mozga. Uveo je direktnu elektrokortiko-stimulaciju u operacijama tumora lokalizovanih u funkcionalnim zonama mozga. U okviru eksperimentalne neuroonkologije se aktuelno bavi biološkim potencijalom i stereoidnim receptorima moždanih tumora.

Najznačajniji radovi: Our surgical strategy in cerebral midline tumor surgery – Advantage of the usage of CO2-laser in surgery of intracranial tumors -Direktna elektrostimulacija korteksa u operacijama tumora unutar i u blizini centtralne motorne zone – Intermediate filaments expressionexpression a tool for further fenotypic differentiation of brain tumors (koautor). Prvi u našoj zemlji je primenio laser u operacijama intrakranijalnih tumora; držao predavanja na prvom specijalističkom kursu (1989.) i objavio poglavlje o upotrebi lasera u neurohirurgiji (1990.). Najznačajnijih rad: The laser surgery of brain stem and craniocervical junction lesions.

U saradnji sa hirurzima graničnih disciplina uveo je kombinovani transkranijalni-transfacijalni pristup tumorima prednje baze lobanje u istom operativnom aktu. Najznačajniji radovi: Kombinovani kraniofacijalni pristup tumorima prednjeg sprata baze lobanje – Surgical treatment of tumors of the fronthoethmoidal region (koautor). U neurotraumatologiji je dao doprinos razumevanju etiopatogeneze, hirurškoj tehnici i izboru plastičnih materijala za zatvaranje traumatskih i spontanih nazolikvornih fistula.

Skrenuo je pažnju na problem minornih povreda glave, doprineo razumevanju njihovih hirurških komplikacija i predložio standardizaciju dijagnostičkih i preventivnih postupaka. Najznačajniji radovi: Management of treatments with mild craniocerebral iwuries – Prognostic factors in acute head iwuries brain stem contusion during first week (koautor) – Dijagnostički i terapijski problemi rinolikvoreje.

Za stručno-naučni doprinos u oblasti angioma mozga dobio je Povelju Neurohirurške klinike (1988.). Objavio je najveći broj radova iz ove oblasti u domaćoj literaturi. Najznačajniji rad: Hirurgija arteriovenskih malformacija mozga – retrospektivna analiza 147 slučaja. Aktuelno se bavi kliničkim istraživanjem i uvođenjem novih hirurških pristupa tumorima i kavernoznim malformacijama moždanog stabla. Najznačajniji rad: Surgical treatment of the brain stem tumors.