Dr Dušan Dinulović

Dr Dušan Dinulović

Dr Dušan Dinulović

Medicinski fakultet

Dr Dušan Dinulović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1929. u Gradskovom, kod Zaječara, od oca Stanka i majke Jelisavete Nikolić. Školovanje je završio u Zaječaru a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1955. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1962. Pri Katedri za Ginekologiju i akušerstvo, izabran je za asistenta 1962., za docenta 1976., vanrednog profesora 1982. i redovnog profesora 1988. godine. Godine 1976. kao visiting professor boravi 3 meseca u SAD (Chapel Hill), a 1979. godine provodi četiri meseca u Parizu na usavršavanju iz mikrohirurgije reproduktivnog sistema. Radeći na projektu “Ishod operativnih korekcija na reproduktivnom sistemu i vantelesne oplodnje”, boravi po mesec dana 1986, 1989 i 1990. godine u Parizu, Londonu i Bristolu.

Aktivni je učesnik mnogih stručnih sastanaka, kongresa i simpozijuma iz ginekologije i akušerstva, steriliteta i fertiliteta u zemlji i inostranstvu. Habilitirao je 1965. a doktorsku disertaciju, takođe iz steriliteta muškaraca, odbranio je 1976 u Beogradu. Odeljenjem operativnog steriliteta rukovodio je od 1976. godine.

Bio je šef katedre iz Ginekologije i akušerstva; predsednik komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Ginekologije i akušerstva, i mentor mnogobrojnih disertacija i magisterijuma. PredsednikJugoslovenske sekcije za sterilitet i fertilitet je od 1991. Član je Svetske zdravstvene organizacije; Internacionalnog udruženja za fertilitet i sterilitet (IFFS); Evropskog udruženja za humanu reprodukciju (ESHRE) i Medicinske akademije Srpskog lekarskog Društva.

Objavio je 218 stručno-naučnih publikacija od kojih 67 u stranim časopisima, monografijama i zbornicima. Obrađivana je šira problematika ginekologije i akušerstva, a posebno aspekt bračne neplodnosti i rešavanje ove problematike.

Od posebnog značaja su radovi: Role du reflux du sang menstruel dans la pathologie pelvienne; – Frequence du hydrosalpinx comme cause de sterilite et les resultat chirurgicale; – La place de la chirurgie des trompes dans le traitement de l’ infertilite; – L’ issue de grossesse apres les operations correctives sur l’ uterus et les trompes; – Diabetes mellitus and infertility in man; – Dysfonction ovarienne provoquee par des changements inflammatoire; – Gynecological aspect of sexuality in the elderly; – Induction o ovulation by metrodin in patients with polycystic ovarian di sease (PCOD); – Modern aspects of ovulation induction and ovarian hyperstimulation syndrome.

Prof. Dinulović je saradnik u francuskoj medicinskoj enciklopediji ” Larousse “, u udžbeniku “Akušerstvo”, knjizi “Medicinska seksologija”, glavni je urednik udžbenika “Opstetricija” i autor udžbenika “Savremena ginekologija”, koji je u štampi. Bio je dugo vremena član Saveta i redakcije Jugoslovenskog časopisa “Ginekologija i Opstetricija” i saradnik časopisa “Srpski Arhiv”.

Dugotrajnim radom u oblasti repruduktivne mikrohirurgije doprineo je razvoju i zauzimanju odgovarajućeg mesta ove discipline u našoj sredini. Reparativna hirurgija reproduktivnog sistema, uprkos uvođenju vantelesne oplodnje (IVF) i mikrofertilizacije ostaje i ostaće nezamenljiv postupak u rešavanju infertiliteta. Uvođenjem laparoskopske eksploracije male karlice a potom i aspiracija jajnih ćelija, doprinosi da se ova hirurška metoda razvija i u ostale centre u zemlji i unapredi do današnjih dostignuća. Jedan je od začetnika vantelesne oplodnje i embrio transfera u nas. Svojom disertacijom daje originalne dokaze da testosteron u kompleksnom procesu spermatogeneze, svoju biološku funkciju vrši uz prethodnu konverziju u dihydrotestosterone (DXT) i time daje sopstveni doprinos u rasvetljavanju ove problematike.

Poslednje decenije, sa dostignućima na polju reproduktivne endokrinologije i uvođenjem “čistih” urinarnih i rekombinovanih gonadotropina, kao i gonadotropnih agonista i antagonista, zauzima vidno mesto u određivanju tačnih indikacija i posebno racionalnost ovih hormona. Sumarno, svojim praktično-naučnim radom, doprineo je razvoju ginekološko-akušerske doktrine, posebno reproduktivne fizio-patologije i time odredio mesto ove discipline u našim i svetskim okvirima.