Проф. др Божидар Раденковић

Проф. др Божидар Раденковић

Проф. др Божидар Раденковић

Факултет организационих наука

Проф. др Божидар Раденковић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, рођен је 1958. у Пироту. Основну и средњу школу завршио је у Београду. Факултет организационих наука, кибернетски смер, завршио је 1984. године. Последипломске студије завршио је такође на Факултету организационих наука 1987. године. Докторску дисертацију “Интерактивни симулациони систем за дискретну стохастичку симулацију организационих система и његова реализација на мини и микро рачунарима” одбранио је 1989. године на Факултету организационих наука.

За асистента приправника на Факултету организационих наука, за предмет Симулација и симулациони језици изабран је 1987. године. За доцента на истом предмету изабран је 1990. године. За ванредног професора изабран је 1994. године. За редовног професора је изабран 1999. године.

Проф. др Божидар Раденковић боравио је на последокторском усавршавању на Wirtshaftuniversitat Wien, 1991. године, као стипендиста Аустријске владе. На Универзитету у Пејслију у Шкотској боравио је 1992. године у оквиру рада на међународном пројекту Modeling and Simulation for Large Scale Discrete Event Systems.

Проф. др Божидар Раденковић као наставник Факултета организационих наука у Београду држи наставу из више предмета на основним, мастер специјалистичким и докторским студијама: Симулација и симулациони језици, Интернет технологије, Електронско пословање, Конкурентно програмирање, Мобилно пословање, Пројектовање рачунарских мрежа предузећа, Cloud инфраструктура и сервиси, Big data инфраструктура и сервиси, Интернет интелигентних уређаја и други. На одсеку за математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу је држао наставу из предмета: Базе података, Оперативни системи и Рачунарство III. На Физичком факултету Универзитета у Београду је држао наставу из предмета Основи рачунарске технике. На Универзитету Војске Југославије је држао наставу из предмета Дистрибуирани рачунарски системи. На Електротехничком факултету Универзитета у Бања Луци држи наставу из предмета Развој информационих система у интернет окружењу.

На Факултету организационих наука у Београду је 2001. године формирао последипломске студије смера Електронско пословање. Био је руководилац тих студија до 2005. године. Оснивач је Лабораторије за симулацију и Лабораторије за електронско пословање на Факултету организационих наука. Руководилац је Лабораторије за електронско пословање од оснивања 2001. године.

Области у којима је дао најзначајније научне доприносе су: Електронско пословање, Интернет технологије, Рачунарска симулација, Рачунарска физика, Мобилно пословање. Резултате истраживања објавио је у више од 200 референци. Од тога је преко 30 у часописима међународног значаја  са импакт фактором, преко 10 монографија издатих у иностранству и преко 60 радова у зборницима међународних симпозијума. Руководио је израдом више пројеката које је финансирало Министарство за науку и технологију Републике Србије. Био је ментор на 16 одбрањених докторских дисертација, и више магистарских теза, специјалистичких, дипломских и завршних радова.

Проф. др Божидар Раденковић је активан члан више научних и стручних организација и то: Научно друштво Србије, IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc), ACM (The Association for Computing), SCS (The Society for Computer Simulation International). Председник је IEEE Computer chapter CО16 од 2003 године. Учествује у раду више уређивачких одбора часописа: Management, FON (2000–2007), Kragujevac Journal of mathematics (2001–2004), Transactions on Internet research (од 2004), Transactions on Advanced research (од 2004), Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics (од 2014). Био је Председник Програмског одбора симпозијума SINFON и YU-INFO у периоду 1995-2001.

Био је  Председник Управног одбора Природно математичког факултета у Крагујевцу 2001-2002. На Универзитету у  Београду био је члан Већа за математичке и рачунарске науке Универзитета у 2000-2003 и члан Већа за електротехничке науке 2003-2007. Руководио је Семинаром Катедре за информационе системе Факултета организационих наука у периоду 1994-2004. Био је председник одбора Института за информационе системе и технологије на Факултету организационих наука 1985-1987. Био је председник Одбора удружења информатичке делатности у Привредној Комори Србије 2001-2005. Био је председник UNESCO-овог националног комитета за ICT, 2003-2009.

За остварене резултате, од Савета Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 1998. године је добио Плакету за изузетан допринос развоју Природно-математичког факултета.

Ангажован је у сарадњи са привредом.  Водио је администрацију YU Интернет домена, 1992-2008. Био је главни пројектант информационог система Регистра националног Интернет домена Србије и Председник Управног одбора Регистра националног Интернет домена Србије 2006-2008.

Био је руководилац на више научних и стручних пројеката: Пројекат информационог подсистема Београдског правосуђа 1991, Пројекат информационог подсистема Градског друштвеног фонда грађевинског земљишта 1992, Пројекат техничког информационог система Нафтне индустрије Србије – рафинерија Нови Сад 1993, Информациони систем Министарства за науку и технологију 1995, Концепција развоја информационог система државних органа Црне Горе 1996, Презентација Владе Републике Србије на Интернету 1996, Извођачки пројекат рачунарске мреже ЈКП Београдске електране 1997, Развој мреже пословних и технолошких информација Републике Србије 1997-2001, Информациони систем предузећа ЈКП Београдске електране 2001. Од пројеката на којима је учествовао као консултант, издвајају се: Увођење ГПС система у такси сервис града Београда 2007/08, Даљинско образовање за израду и имплементацију Интернет бизнис плана 2007/08, Статистичка апликација за праћење кретања у области трговине и услуга 2008-2009, Унапређење софтверских компоненти и квалитета података и статистичком пословном регистру РС, 2010. Као консултант Републичког завода за статистику водио је Пројекат Информациони систем трговине и услуга 2008-2009. Овај пројекат је добио награду Дискоболос као најбољи пројекат у категорији е-управе.

Од 2010. године је Председник Скупштине Удружења ”Српски Кривак”.