Prof. dr Božidar Radenković

Prof. dr Božidar Radenković

Prof. dr Božidar Radenković

Fakultet organizacionih nauka

Prof. dr Božidar Radenković, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, rođen je 1958. u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka, kibernetski smer, završio je 1984. godine. Poslediplomske studije završio je takođe na Fakultetu organizacionih nauka 1987. godine. Doktorsku disertaciju “Interaktivni simulacioni sistem za diskretnu stohastičku simulaciju organizacionih sistema i njegova realizacija na mini i mikro računarima” odbranio je 1989. godine na Fakultetu organizacionih nauka.

Za asistenta pripravnika na Fakultetu organizacionih nauka, za predmet Simulacija i simulacioni jezici izabran je 1987. godine. Za docenta na istom predmetu izabran je 1990. godine. Za vanrednog profesora izabran je 1994. godine. Za redovnog profesora je izabran 1999. godine.

Prof. dr Božidar Radenković boravio je na posledoktorskom usavršavanju na Wirtshaftuniversitat Wien, 1991. godine, kao stipendista Austrijske vlade. Na Univerzitetu u Pejsliju u Škotskoj boravio je 1992. godine u okviru rada na međunarodnom projektu Modeling and Simulation for Large Scale Discrete Event Systems.

Prof. dr Božidar Radenković kao nastavnik Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu drži nastavu iz više predmeta na osnovnim, master specijalističkim i doktorskim studijama: Simulacija i simulacioni jezici, Internet tehnologije, Elektronsko poslovanje, Konkurentno programiranje, Mobilno poslovanje, Projektovanje računarskih mreža preduzeća, Cloud infrastruktura i servisi, Big data infrastruktura i servisi, Internet inteligentnih uređaja i drugi. Na odseku za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu je držao nastavu iz predmeta: Baze podataka, Operativni sistemi i Računarstvo III. Na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je držao nastavu iz predmeta Osnovi računarske tehnike. Na Univerzitetu Vojske Jugoslavije je držao nastavu iz predmeta Distribuirani računarski sistemi. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci drži nastavu iz predmeta Razvoj informacionih sistema u internet okruženju.

Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu je 2001. godine formirao poslediplomske studije smera Elektronsko poslovanje. Bio je rukovodilac tih studija do 2005. godine. Osnivač je Laboratorije za simulaciju i Laboratorije za elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka. Rukovodilac je Laboratorije za elektronsko poslovanje od osnivanja 2001. godine.

Oblasti u kojima je dao najznačajnije naučne doprinose su: Elektronsko poslovanje, Internet tehnologije, Računarska simulacija, Računarska fizika, Mobilno poslovanje. Rezultate istraživanja objavio je u više od 200 referenci. Od toga je preko 30 u časopisima međunarodnog značaja  sa impakt faktorom, preko 10 monografija izdatih u inostranstvu i preko 60 radova u zbornicima međunarodnih simpozijuma. Rukovodio je izradom više projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Bio je mentor na 16 odbranjenih doktorskih disertacija, i više magistarskih teza, specijalističkih, diplomskih i završnih radova.

Prof. dr Božidar Radenković je aktivan član više naučnih i stručnih organizacija i to: Naučno društvo Srbije, IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc), ACM (The Association for Computing), SCS (The Society for Computer Simulation International). Predsednik je IEEE Computer chapter CO16 od 2003 godine. Učestvuje u radu više uređivačkih odbora časopisa: Management, FON (2000–2007), Kragujevac Journal of mathematics (2001–2004), Transactions on Internet research (od 2004), Transactions on Advanced research (od 2004), Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics (od 2014). Bio je Predsednik Programskog odbora simpozijuma SINFON i YU-INFO u periodu 1995-2001.

Bio je  Predsednik Upravnog odbora Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu 2001-2002. Na Univerzitetu u  Beogradu bio je član Veća za matematičke i računarske nauke Univerziteta u 2000-2003 i član Veća za elektrotehničke nauke 2003-2007. Rukovodio je Seminarom Katedre za informacione sisteme Fakulteta organizacionih nauka u periodu 1994-2004. Bio je predsednik odbora Instituta za informacione sisteme i tehnologije na Fakultetu organizacionih nauka 1985-1987. Bio je predsednik Odbora udruženja informatičke delatnosti u Privrednoj Komori Srbije 2001-2005. Bio je predsednik UNESCO-ovog nacionalnog komiteta za ICT, 2003-2009.

Za ostvarene rezultate, od Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, 1998. godine je dobio Plaketu za izuzetan doprinos razvoju Prirodno-matematičkog fakulteta.

Angažovan je u saradnji sa privredom.  Vodio je administraciju YU Internet domena, 1992-2008. Bio je glavni projektant informacionog sistema Registra nacionalnog Internet domena Srbije i Predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog Internet domena Srbije 2006-2008.

Bio je rukovodilac na više naučnih i stručnih projekata: Projekat informacionog podsistema Beogradskog pravosuđa 1991, Projekat informacionog podsistema Gradskog društvenog fonda građevinskog zemljišta 1992, Projekat tehničkog informacionog sistema Naftne industrije Srbije – rafinerija Novi Sad 1993, Informacioni sistem Ministarstva za nauku i tehnologiju 1995, Koncepcija razvoja informacionog sistema državnih organa Crne Gore 1996, Prezentacija Vlade Republike Srbije na Internetu 1996, Izvođački projekat računarske mreže JKP Beogradske elektrane 1997, Razvoj mreže poslovnih i tehnoloških informacija Republike Srbije 1997-2001, Informacioni sistem preduzeća JKP Beogradske elektrane 2001. Od projekata na kojima je učestvovao kao konsultant, izdvajaju se: Uvođenje GPS sistema u taksi servis grada Beograda 2007/08, Daljinsko obrazovanje za izradu i implementaciju Internet biznis plana 2007/08, Statistička aplikacija za praćenje kretanja u oblasti trgovine i usluga 2008-2009, Unapređenje softverskih komponenti i kvaliteta podataka i statističkom poslovnom registru RS, 2010. Kao konsultant Republičkog zavoda za statistiku vodio je Projekat Informacioni sistem trgovine i usluga 2008-2009. Ovaj projekat je dobio nagradu Diskobolos kao najbolji projekat u kategoriji e-uprave.

Od 2010. godine je Predsednik Skupštine Udruženja ”Srpski Krivak”.