Проф. др Слободан Б. Крчевинац

Проф. др Слободан Б. Крчевинац

Проф. др Слободан Б. Крчевинац

Факултет организационих наука

Проф. др Слободан Б. Крчевинац, редовни професор Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, рођен је 1939. године, у Београду, од оца Божидара и мајке Гроздане. Ожењен је и има троје деце. Основну школу је завршио у Београду 1950., кад је уписао VII мушку гимназију у којој је матурирао 1958. Исте године је уписао Електротехнички факултет, Универзитета у Београду, одсек Техничка физика који је дипломирао 1963. године.
Одмах, по дипломирању, запослио се као асистент у Лабораторији за реакторску физику, Института за нуклеарне науке у Винчи. Објавивши запажене радове, 1968. године је добио стипендију за младе таленте Међународне атомске агенције из Беча, за усавршавање на Faculty of Science and Engineering, University of Birmingham, Велика Британија, где је 1971. одбранио докторску дисертацију “Neutron energy spectrum unfolding method”. Од 1972. до 1976. ради као научни сарадник у Економском институту у Београду на проблемима економетријских анализа, примене операционих истраживања и информационих система. На Факултет организационих наука, Универзитета у Београду, прелази 1976. где је изабран за доцента, потом 1981. за ванредног професора и 1986. за редовног професора. Од 1986. до 1988. ради као гостујући професор на Department of Operations Research and Information Systems, College of Business, Eastern Michigan University у USA. Од 1988. је поновно на Факултету организационих наука.
Предавао је на више југословенских универзитета. Сад је шеф Катедре за математику, статистику и операциона истраживања. Руководиоц је Лабораторије за операциона истраживања и у три мандата је биран за продекана за научно-истраживачки рад. Био је председник Савета Факултета организационих наука и члан Већа за машинске, саобраћајне и организационе науке, Универзитета у Београду. У оквиру програма научно-истраживачког рада Лабораторије за операциона истраживања, био је ментор 6 докторских дисертација и 13 магистарских радова.
Као UNIDO експерт је боравио шест месеци у Сомалији током 1990/91. У Групи за сукцесију Владе СРЈ ради као експерт од 1994. Председавао је групом експерата за информационе технологије Министарства за телекомуникације Владе СРЈ, у припреми Министарске конференције земаља југоисточне Европе, 1998. године. Члан је Управног одбора Економског института и преседник Управног одбора Ekisoft-а. Један је од неколицине оснивача Југословенског симпозијума за операциона истраживања – SYMOPIS, који се, почев од 1974., одржава већ 25 пута. Стални је члан његовог Програмског комитета и добитник Повеље SYMOPIS-а која је додељена за значајне научне доприносе теорији и пракси развоја и примене операционих истраживања, за плодан вишегодишњи научно-истраживачки и педагошки рад којим је допринео развоју ове научне дисциплине код нас и у свету и уздизању научног подмлатка.
Учествовао је у оснивању и ради као Associate Editor међународног часописа Yugoslav Journal of Operations Research. Члан је Научног савета часописа Info Science и часописа Свест (Conscientia). Био је уредник Библиотеке – Операциона истраживања и Информациони системи у оквиру које су, у издању Научне књиге публиковане 22 књиге и монографије. Члан је Друштва за операциона истраживања и члан његовог првог председништва. Стални је члан Програмског комитета Балканске конференције о операционим истраживањима и један од њених оснивача. Члан је и оснивач Konstantinos Porfirogenet Society on Location Theory, Regional and Evironmental Planning и члан Advisory Board-a, Journal of the Institute of Middle East Studies “Al Mamun”. Више година је био Course Director, Graduate Research Seminar, Florida State University, Tallahassee, USA. Био је позвани предавач и председник сесија на бројним домаћим и међународним научним скуповима.
Објавио је са сарадницима 20 уџбеника и монографија, од којих су посебно запажени: Global Modelling, Proceedings of IFIP Working Conference, Springer Verlag, 1981 (Editor) и Алгоритми и програми из операционих истраживања, Научна књига, 1. издање 1983; 2. издање 1989 у којој се, по први пут код нас, систематски излажу алгоритми и дају рачунарски програми за изабране методе операционих истраживања. Аутор и коаутор је 88 научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и научним скуповима. Радови објављени до 1972. су из области експерименталне реакторске физике од којих се посебно издваја рад “A new method for the exact measurment of thermal neutron distribution in an elementary cell”, Journal of Nuclear Energy, Vol 21, 1966 који представља први југословенски рад из реакторске физике објављен у водећем светском часопису. Од 1972., истраживачки интерес се помера на математичко моделирање и примену метода операционих истраживања на проблеме управљања организационим системима и интеграцију са информационим системима, што постаје његов главни и трајни научни интерес. Научни резултати објављени у 88 научних и стручних радова су, највећим делом, плод рада на преко 70 научно-истраживачких пројеката за различите привредне и владине организације и војску. Тако се у раду “The Multiple Criteria Input-Output Model”, 10th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, New York, 1981, оригинално повезује вишекритеријумско програмирање са међусекторским моделом са применом на планирање у сложеним системима. У раду “An Integer Goal Programming Model for Human Nutrition Planning”, Optimization Days, Montreal, 1983, се по први пут излаже нови приступ у примени операционих истраживања у планирању исхране људских колектива, поступак који се и данас практично користи у југословенској војсци, са финалним резултатима датим у раду “Some Experience in Human Nutrition and Institutional Menu Planning and Programming – Models, Solution Methods, Applications”, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol.1, No.2, 1991. Посебно је занимљив покушај да се квантитативно размотри проблем сукцесије југословенске државе, изложен у раду “Modelling Dissolution of Complex Organizations”, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 4, No.2, 1994. Последњих година су истраживани проблеми примене операционих истраживања у финансијама, представљени у радовима “Business Valuation Models Using CA-Compete”, Computer Associates Seminar on Advanced Modelling Software, Vienna, 1992, “Operations Research in Finance and Accounting”, Scientific Review, No.14, 1995 и “An Application of DEA to Assess Relative Efficiency of Investments in Agriculture”, Studies in Regional & Urban Planning, Issue 4, 1996.
Својим дугогодишњим радом у образовању и научним резултатима и својим прегалачким радом на свим формама научно-истраживачког рада, Проф. С. Крчевинац је битно утицао на развој операционих истраживања и информационих система код нас, значајно подижући ниво ових дисциплина у светским размерама.