Prof. dr Slobodan B. Krčevinac

Prof. dr Slobodan B. Krčevinac

Prof. dr Slobodan B. Krčevinac

Fakultet organizacionih nauka

Prof. dr Slobodan B. Krčevinac, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, rođen je 1939. godine, u Beogradu, od oca Božidara i majke Grozdane. Oženjen je i ima troje dece. Osnovnu školu je završio u Beogradu 1950., kad je upisao VII mušku gimnaziju u kojoj je maturirao 1958. Iste godine je upisao Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, odsek Tehnička fizika koji je diplomirao 1963. godine.
Odmah, po diplomiranju, zaposlio se kao asistent u Laboratoriji za reaktorsku fiziku, Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Objavivši zapažene radove, 1968. godine je dobio stipendiju za mlade talente Međunarodne atomske agencije iz Beča, za usavršavanje na Faculty of Science and Engineering, University of Birmingham, Velika Britanija, gde je 1971. odbranio doktorsku disertaciju “Neutron energy spectrum unfolding method”. Od 1972. do 1976. radi kao naučni saradnik u Ekonomskom institutu u Beogradu na problemima ekonometrijskih analiza, primene operacionih istraživanja i informacionih sistema. Na Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, prelazi 1976. gde je izabran za docenta, potom 1981. za vanrednog profesora i 1986. za redovnog profesora. Od 1986. do 1988. radi kao gostujući profesor na Department of Operations Research and Information Systems, College of Business, Eastern Michigan University u USA. Od 1988. je ponovno na Fakultetu organizacionih nauka.
Predavao je na više jugoslovenskih univerziteta. Sad je šef Katedre za matematiku, statistiku i operaciona istraživanja. Rukovodioc je Laboratorije za operaciona istraživanja i u tri mandata je biran za prodekana za naučno-istraživački rad. Bio je predsednik Saveta Fakulteta organizacionih nauka i član Veća za mašinske, saobraćajne i organizacione nauke, Univerziteta u Beogradu. U okviru programa naučno-istraživačkog rada Laboratorije za operaciona istraživanja, bio je mentor 6 doktorskih disertacija i 13 magistarskih radova.
Kao UNIDO ekspert je boravio šest meseci u Somaliji tokom 1990/91. U Grupi za sukcesiju Vlade SRJ radi kao ekspert od 1994. Predsedavao je grupom eksperata za informacione tehnologije Ministarstva za telekomunikacije Vlade SRJ, u pripremi Ministarske konferencije zemalja jugoistočne Evrope, 1998. godine. Član je Upravnog odbora Ekonomskog instituta i presednik Upravnog odbora Ekisoft-a. Jedan je od nekolicine osnivača Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istraživanja – SYMOPIS, koji se, počev od 1974., održava već 25 puta. Stalni je član njegovog Programskog komiteta i dobitnik Povelje SYMOPIS-a koja je dodeljena za značajne naučne doprinose teoriji i praksi razvoja i primene operacionih istraživanja, za plodan višegodišnji naučno-istraživački i pedagoški rad kojim je doprineo razvoju ove naučne discipline kod nas i u svetu i uzdizanju naučnog podmlatka.
Učestvovao je u osnivanju i radi kao Associate Editor međunarodnog časopisa Yugoslav Journal of Operations Research. Član je Naučnog saveta časopisa Info Science i časopisa Svest (Conscientia). Bio je urednik Biblioteke – Operaciona istraživanja i Informacioni sistemi u okviru koje su, u izdanju Naučne knjige publikovane 22 knjige i monografije. Član je Društva za operaciona istraživanja i član njegovog prvog predsedništva. Stalni je član Programskog komiteta Balkanske konferencije o operacionim istraživanjima i jedan od njenih osnivača. Član je i osnivač Konstantinos Porfirogenet Society on Location Theory, Regional and Evironmental Planning i član Advisory Board-a, Journal of the Institute of Middle East Studies “Al Mamun”. Više godina je bio Course Director, Graduate Research Seminar, Florida State University, Tallahassee, USA. Bio je pozvani predavač i predsednik sesija na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.
Objavio je sa saradnicima 20 udžbenika i monografija, od kojih su posebno zapaženi: Global Modelling, Proceedings of IFIP Working Conference, Springer Verlag, 1981 (Editor) i Algoritmi i programi iz operacionih istraživanja, Naučna knjiga, 1. izdanje 1983; 2. izdanje 1989 u kojoj se, po prvi put kod nas, sistematski izlažu algoritmi i daju računarski programi za izabrane metode operacionih istraživanja. Autor i koautor je 88 naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i naučnim skupovima. Radovi objavljeni do 1972. su iz oblasti eksperimentalne reaktorske fizike od kojih se posebno izdvaja rad “A new method for the exact measurment of thermal neutron distribution in an elementary cell”, Journal of Nuclear Energy, Vol 21, 1966 koji predstavlja prvi jugoslovenski rad iz reaktorske fizike objavljen u vodećem svetskom časopisu. Od 1972., istraživački interes se pomera na matematičko modeliranje i primenu metoda operacionih istraživanja na probleme upravljanja organizacionim sistemima i integraciju sa informacionim sistemima, što postaje njegov glavni i trajni naučni interes. Naučni rezultati objavljeni u 88 naučnih i stručnih radova su, najvećim delom, plod rada na preko 70 naučno-istraživačkih projekata za različite privredne i vladine organizacije i vojsku. Tako se u radu “The Multiple Criteria Input-Output Model”, 10th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, New York, 1981, originalno povezuje višekriterijumsko programiranje sa međusektorskim modelom sa primenom na planiranje u složenim sistemima. U radu “An Integer Goal Programming Model for Human Nutrition Planning”, Optimization Days, Montreal, 1983, se po prvi put izlaže novi pristup u primeni operacionih istraživanja u planiranju ishrane ljudskih kolektiva, postupak koji se i danas praktično koristi u jugoslovenskoj vojsci, sa finalnim rezultatima datim u radu “Some Experience in Human Nutrition and Institutional Menu Planning and Programming – Models, Solution Methods, Applications”, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol.1, No.2, 1991. Posebno je zanimljiv pokušaj da se kvantitativno razmotri problem sukcesije jugoslovenske države, izložen u radu “Modelling Dissolution of Complex Organizations”, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 4, No.2, 1994. Poslednjih godina su istraživani problemi primene operacionih istraživanja u finansijama, predstavljeni u radovima “Business Valuation Models Using CA-Compete”, Computer Associates Seminar on Advanced Modelling Software, Vienna, 1992, “Operations Research in Finance and Accounting”, Scientific Review, No.14, 1995 i “An Application of DEA to Assess Relative Efficiency of Investments in Agriculture”, Studies in Regional & Urban Planning, Issue 4, 1996.
Svojim dugogodišnjim radom u obrazovanju i naučnim rezultatima i svojim pregalačkim radom na svim formama naučno-istraživačkog rada, Prof. S. Krčevinac je bitno uticao na razvoj operacionih istraživanja i informacionih sistema kod nas, značajno podižući nivo ovih disciplina u svetskim razmerama.