Проф. др Драгољуб Б. Стефановић

Проф. др Драгољуб Б. Стефановић

Проф. др Драгољуб Б. Стефановић

Рударско-геолошки факултет

Проф. др Драгољуб Б. Стефановић, редовни професор Рударско-геолошког факутета Универзитета у Београду, рођен је 1927. у Скопљу, од оца Бошка и мајке Магде Наумовић. Основну школу и део гимназије завршио у Скопљу; од 1941. до 1944. школовање наставио у Нишу. Редовно школовање прекинуо због мобилизације, а коначно матурирао 1946. у гимназији у Пироту. Студије започео 1946. на Рударском одсеку Техничког факултета, а дипломираио 1950. на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију са темом Реманентно намагнетисање магматских стена одбранио је 1962. Предавао Геомагнетизам и Методе геофизичких испитивања.
Непрекидно је био у запослен на Рударско- геолошком факултета, где је 1977. стекао и звање редовног професора универзитета. Од 1978. до 1992. био шеф Катедре за геофизику. Професор по позиву Рударско-геолошког факултета, скопског универзитета.
Оснивач и први Председник Стамбене задруге београдског универзитета. Од 1959. до 1961. боравио као гостујући наставник на Универзитету Станфорд у Калифорнији, САД.
Од 1955. непрекидно је члан European Association of Exploration Geophysicists (EAEG). Године 1982.. изабран је за Потпредседника Асоцијације, а наредне године, према Статуту Асоцијације, додељена му је функција Председника, затим функција Past-President -а. У функцији Председника EAEG био је 1994. званични представник Европске асоцијације геофизичара (EAEG) на Конгресу Society of Exploration Geophysicists (SEG) Сједињених Америчких и Држава и одржао уводно излагање.
Члан је Српског геолошког друштва, Савеза инжењера и техничара Југославије и Југословенског геофизичког друштва и његов оснивач, био је организатор многих међународних и нацио-налних конгреса , међу којима и неколико конгреса Савеза геофизичара Југославиује. као и 49. Конгреса EAEG који је одржан јуна 1987. у Београду (Сава Центар) 1987.
Био председник Комисије за мултидисциплинарне студије Републичке заједнице наука Србије. Дугогодишњи сарадник Геомагнетског института у Гроцкој, Београд. Члан редакције Зборник радова Рударско-геолошког факултета, уредник Изабрана дела Милутина Миланкоивћа.
Проф. Стефановић је објавио следеће књиге: Геомагнетске методе истраживања (1978), Основе геофизике – Сеизмичка рефракциона испитивања; Сеизмичка рефлективна испитивања; Геофизички каротаж (1996), Изабрани радови Д.С. (1997). Превео са енглеског Геофизичка истраживања J. J. Jakosky (1963). Редактор више превода књига из области популаризације геолошких наука. Аутор је 80 прилога из домена популаризације наука објављених у часописима и листу Политика.
Био је ментор 7 доктора наука, 9 магистара наука и 120 инже-њера геофизике.
Организовао лабораторију за палеомагнетска и археомагнетска испитивања у Југославије у оквирима Геомагнетског института у Гроцкој. Својим радовима поставио основе магнетостратиграфских проучавања на којима се заснива и концепт циклостратиграфије.
Проф. Стефановић је објавио око 100 научних радова из домена геофизичких испитивања, палеомагнетизма, глобалне тектонике и концепта геофизичких испитивања и интерпретације.
Неки заапаженији радови сврстани су по областима којима се бавио, а не по редоследу објављивања:
Complex Interaction of Cosmic and Geological Events that Affect Variation of Earth’s Climate Thropugh Geological Hystory (1984).
Миланкоивићава концепција као основа за свеобухватну теорију климатских промена током геолошке прошлости.. (1988), Глас САНУ, репринт, Д,С. Изабрани радови.
Geophysical Data Relevant to the Plate Teconics Concept of the North-East Mediterranean. Int. Sym. Methalogeny & Plate Tectonics, Belgrade.
Dimension and the Role of Ultramafic Complex Merdita-Ђаковица-Ораховац. (1997). International Symposium, dedicated to Prof. S. Karamata.
Role of Geophysics for Water Prospecting in Arid Region, (1982) Cannes, France, 44 EAEG Meeting.
Paleomagnetic Characteristic of Some Upper Cretaceous Volcanic Rocks of the Timok Eruptive Complex, (1981), SANU, Glas CCCXXIX, Belgrade.
Magnetostratigraphic Methodology of the Pannonian Basin Neogene. (1992), Comptes Rendus Societe Serbe de Geologie.
Могућност комплерксне интерпретације биостратиграфских, магнетоистратиграфских, сеизмостратиграфских и седиментолошких проучавања плиоценских седимената у северном Банату. (1995), Геол. Анали Балканског полуострва, Београд.
Quo Vadis, Геофизико? 11. Конгрс Геолога Југославије, Тара, књ.3, Петрологија, Геохемија, Тектоника, 407-417, 1986.
Exploration Geophysics in Yugoslavia: the Roots are Deep! The first Break, EAEG Conference Issue, vol. 5, No. 5, pp.151-160.
Исцрпнији подаци налазе се у Изабраним радовима, издање Рударско-геолошког факултета, 1997.
Својим радовима поставио основе савремеим научним дисциплинама, а дефинисао ново схватање интерпретације резултата геофизичких испитивања у Југославији.