Проф. др Драгутин Љ. Дебељковић

Проф. др Драгутин Љ. Дебељковић

Проф. др Драгутин Љ. Дебељковић

Машински факултет

Проф. др Драгутин Љ. Дебељковић, редовни професор Машинског факултета у Београду, рођен је 1950. године од оца Љубише, дипломираног електро-машинског инжењера и мајке, примаријус Др Наталије Дебељковић, рођене Турбин спец. епидемиолога. Србин, православне вере. Основну школу и гимназију, природно-математичког смера, завршио је у Београду, а дипломирао на Машинском факултету у Београду 1974. године. Од марта месеца 1975. године ради као асистент на Катедри за аутоматско управљање Машинског факултета у Београду.
1977. године брани магистарску тезу под назиовом: “Анализа управљивости термоенергетских блокова у термоелектранама”.
Докторску дисертацију, под називом: “Синтеза дискретног аутоматског управљања на коначном временском интервалу”, одбранио је јула месеца 1979.године, такође, на Машинском факултету.
У звање доцента изабран је 1990. године, у ванредног професора 1990. године а у звање редовног професора октобра 1994. године а све на Катедри за аутоматско управљање, Машинског факултета Универзитета у Београду.
Стални је члан и један од уредника часописа AMSE – Association for the advancement of modelling and simulation techniques in entrprise (France) а од 2004. године члан уређивачког одбора часописа International Journal of Information and System Science (Canada).
У својој каријери обављао је бројне функције и дужности од којих се наводе само најзначајније: био је шеф Катедре за аутоматско управљање (7 година) и дуже времена њен секретар.
Остварио је значајну међународну сарадњу у оквиру петогодишнјих научно – истраживачких пројеката (Academic links), реализованих преко British Council-а и Завода за међународну сарадњу са универзитетима: University of Sheffield (Sheffield), University of Stratchclyde (Glasgow) и University of Exeter (Exeter).
Од међународних признања посебно се истиће петомесечна Fulbright-ова стипендија реализована на Rutgers University (USA) и две двомесечне DAAD стипендије на Wuppertal University (Germany) крајем 1999. године и средином 2003. године на Technical University of Dresden (Germany). Средином 2002. године реализовао је једномесечни научно-стручни боравак у Кини, на универзитетима и институтима по сопственом избору а под патронатом Кинеске академије наука.
1985. године изабран је за експерта UNIDO I TARS за област аутоматског управљања.
Одржао је неколико предаванја по позиву, од којих је најзначајније излагање на IEEE Princeton Section on Circuits and Systems 1991.godine током боравка у USA, као и предавања и двонедељни семинар на City University of Hong Kong крајем 1995. године и на The University of Hong Kong početkom 2001.године, следствено.
Циклус предавања одржао је и током једномесечног боравка на Northeastern University of Shenyang и Shenyang Institute of Automation крајем 2002. године а на позив Кинеске академије наука.
До сада је, као аутор или коаутор, објавио једно поглавље у научној монографији међународног значаја, 8 научних монографија и 3 монографије националног значаја, 1 рад у водећем међународном часопису, 25 радова у међународним часописима, 68 радова штампаних у зборницима и саопштених на међународним конференцијама и симпозијумима, 78 радова штампаних у водећим часописима националног значаја, 60 радова штампаних у зборницима и саопштених на конференцијама и симпозијумима националног значаја, 11 уџбеника и 4 збирке задатака а за потребе студената техничких факултета и виших школа сродних струка.
Индекс цитираности његових радова износи 16, од чега се највише цитира коауторски рад са проф. D.H.Owens-ом.
Међу најзначајније публикације могу се убројати: Debeljković et. al. Application of singular control theory in chemical engineering, (monograph), Process Eng. Publishing, Prague (Czech Republic), ISBN 80-86059-1-1,1996., Šarboh, Debeljković, Milinković: The dynamics of the tube glass drawing process, Glass technology, Vol.39, No.2, 1998, 53-67., Owens, Debeljković: Consistency and Liapunov stability of linear descriptor systems, IMA Journal of Control and Information, No.2, 1985, 139-151.,