Проф. др Коста Николић

Проф. др Коста Николић

Проф. др Коста Николић

Фармацеутски факултет

Проф. др Коста Николић рођен је 1925. године у Београду. Завршио Фармацеутски факултет у Београду 1951., када постаје асистент на овом факултету. Докторирао је 1959. године. Изабран је био за редовног професора 1975. године.  Био је Управник Завода за физичку хемију од 1960. године. Био је хонорарни наставник на Медицинском, Стоматолошком, Ветеринарском факултету у Београду, Војномедицинској Академији и Природно-математичком факултету у Приштини. Професор по позиву је на Université Pierre et Marie Curie (Université Paris VI). На Фармацеутском факултету предаје физичку хемију. Активно сарађује са Université Paris VI и Paris VII, Карловим Универзитетом у Прагу. Сарађивао је са Универзитетом у Поатијеу. Координатор је у међународној сарадњи Фармацеутског факултета и Карловог Универзитета у Прагу.
Учествовао је са 68 научних саопштења на 12 међународних и 29 југословенских конгреса и симпозијума. Члан научног комитета на III International Symposium on drug analysis у Антверпену 1989. године. Био је руководилац научне теме: Електроанализа фармацеутских препарата.
Најважнији радови којима је утицао на развој науке и праксе:
Публиковао је 182 научна рада од којих су неки објављени у часописима Академија наука Француске, Белорусије, Чехословачке, Пољске, Кине. Објавио је 29 стручних публикација, а коаутор је два универзитетска уџбеника.
Најважнији доприноси су у следећим радовима: – Sur la fluorescence de quelques complexes du chlorure du monganèse et de la pyridine – Sur la fluorescence de quelques complexes du chlorure du manganèse et des alcaloides – Fluorescentnäe svoŸstva nekatoräh soedinenäŸ hlorida marganca s gidroglorädamä alkilpiridoväh osnov – Photolouminiscent properties of cadmium chloride with different methyl – and dimethylquinoline – Durée de vie des complexes luminiscents obtenus avec le chlorure du manganèse et les dérivés methyles de la quinoleine – Luminiscence spectral in tetrahalogenate complexes – Absorption coefficient of luminiscent bodies in the emission band – Une méthode de dosage simple et précise de la phénylbutazone et de l´oxyhénylbutazone par bromocoulométrie – Potentiometric determination of 8-chlorotheophylline – Potentiometric determination of Captopril.
Најважнији научни доприноси:
Доприноси теорији механизма фотолуминисцентних процеса код органо-металних комплексних једињења су математичке интерпретације спектра фотолуминисценције из којих су могле да се добију оптичке карактеристике луминофора и објасне карактеристике ексцитационих спектара у чије механизме настајања је укључена и теорија кристалног поља. Синтезом 53 нових комплексних једињења мангана и кадмијума са разним хетероцикличним једињењима створене су могућности за проучавање утицаја разних органских лиганада на фотолуминисцентне особине ових органометалних комплексних једињења.
Проучавањем фотолуминисцентних особина разних једињења у растворима, а то су углавном разне хетероцикличне базе, испитивани су различити утицаји на оптичке особине ових једињења и дат је допринос у објашњењу утицаја структуре молекуле на механизме фотолуминисценције.
Испитивањем механизама гашења флуоресценције у растворима дат је допринос у проучавању ових процеса. Електроаналитичке методе поларографске, амперометријске, кондуктометријске, потенциометријске, ДК-метријске и кулометријске анализе су доприноси у квантитативној анализи микроколичина активних принципа у фармацеутским препаратима. Испитивани су и механизми ових процеса који омогућавају врло тачну електроанализу.