Проф. др Љубомир Б. Ћирић

Проф. др Љубомир Ћирић

Проф. др Љубомир Б. Ћирић

Машински факултет

Проф. др Љубомир Б. Ћирић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду у пензији, рођен је 13. августа 1935. године у Реснику, Општина Бабушница, Регион Нишки, од оца Бранислава и мајке Витомирке Митровић. Основну школу завршио је у месту рођења, а осам разреда Шесте Београдске гимназије завршио је 1954. године. Дипломирао  је 1959. године на Математичком  факултету у Београду. Након одслужења војног рока, 1960. године изабран је за асистента за математику на Машинском факултету Универзитета у Београду, где ради све до одласка у пензију. Последипломске студије из Топологије и Функционалне анализе завршио је 1968. године на Математичком факултету у Београду, а 1970. године  одбранио је на истом факултету докторску дисертацију ”Постојане и периодичне тачке контрактивних оператора”. Изабран је 1971. године за доцента, 1976. за ванредног професора и 1982. године за редовног  професора. Године 2001. одлази у пензију као шеф Катедре за математику.

 Наставом на Машинском факултету  и научним делом Проф. Ћирић је значајно допринео развоју нашег научног подмлатка, не само у математичким, већ и у техничким наукама. Написао је три уџбеника за студенте техничких факултета: Диференцијалне једначине за инжењере,  Криволинијски интеграли, Вишеструки интеграли, Теорија редоваи и  Теорија поља и Специјалне функције,  а у сарадњи са инжењерима три књиге уџбеничко-стручног карактера.

Члан је Њујоршке Академије Наука, Индијске Математике Академије, Међународне федерације Нелинеарних Аналиста, Јужнословенске Академије Нелинеарних Наука, Америчког Математичког Друштва и Друштва математичара Србије.

Главне области интересовања проф. Ћирића су: нелинеарна анализа, теорија фиксне тачке и примене, реална и фунционална анализа, теорија апроксимација и  теорија оператора. Велику пажњу посвећује истраживању пре свега у метричкој теорији фиксне тачке укључујући уопштене метричке и метричке просторе са уређењем, као и вероватносне и фази метричке просторе.

Публиковао је монографију на енглеском језику: FIXED POINT THEORY- Contraction Mapping Principle. До почетка 2016. године објавио је 150 научних радова у међународним часописима, од тога 73 рада у еминентним светским часописима kоји су евидентирани у Web of Science и налазе се на SCI листама (од од тога 43 рада се налазе у категорији врхунски међународни часописи; а то су радови који су у својим дисциплинама сврставани међу првих 30%). Својим научним радом утицао је на развој научне области у којој је објављивао запажене и веома често цитиране радове. Само од 1995. до почетка 2016. године у Web of Science забележено је 2.206 цитата (од тога 2.150 без аутоцитата). Према броју цитата његових радова спада међу најцитиранијим нашим математичарима. У раду   Lj. B. Ćirić,  A generalization of Banach’s contraction principle, Proc. Amer. Math. Soc. 45 (1974), 267-273, уведена је и разматрана нова класа оператора који испуњавају најопштији услов контрактивности, који у комплетним метричким просторима, без икаквих додатних услова, гарантује егзистенцију јединствене фиксне тачке. Овај рад у Web of Science цитиран је 356 пута (бeз самоцитата). У раду: V. Lakshmikantham and Ljubomir Ćirić, Coupled fixed point theorems for nonlinear contractions in partially ordered metric spaces,  Nonlinear Analysis: TMA 70 (2009), 4341-4349 уведен је низ појмова о релацијама фукција једне и две променљиве на уређеном метричком простору и доказане значајне иницијалне теоремме о спареним (coupled) фиксним тачкама. Овај рад у Web of Science цитиран је 354 пута (бeз самоцитата). Наведена два рада  јесу најцитиранији радови једног српског научника из области математиких наука.

Новим идејама и фундаменталним резултатима отварао је нова поља за истраживања и инспирисао истакнуте математичаре у свету и код нас. Као резултат тога, дo 2015. године презиме Ћирић се појављује у насловима најмање 143 научнa рада иностраних и у 9 радова домаћих научника. Тако је презиме Ћирић најцитираније презиме једног нашег математичара у насловима радова иностраних научника, који своје радове заснивају на његовим резултатима. Неоспорно је да такав научник веома доприноси промоцији наше математике у међународним оквирима.

Главни уредник je британског часописа Advances in Fixed Point Theory. Члан је издавачких одбора следећа четри врхунска међународна часописа: Fixed Point Theory and Application (сврстан на 5/299), Scientific World Journal (16/55), Journal of Nonlinear Science and Applications (64/312) и Filomat (Ниш) (80/299). Затим је члан издавачких одбора међународних часописа: Current advanced in Mathematical Research, Applied Mathematical and Computational Sciences и Applied Mathematics.

Велико признање од међународне научне јавности његовим научним резултатима јесу две публиковане специјалне свеске у врхунском међународном часопису Journal of Nonlinear Science and Applications. Прва специјална свеска је публикована 2012. године под називом: “The legacy of Professor Lj. B. Ćirić” и садржи 32 рада. Друга свеска публикована је 2015. године под називом: “On Ćirić type fixed point theorems” и садржи 32 рада.

Неки основни појмови и резултати из теорије фиксних тачака добили су називе и постали уобичајени и препознатљиви по Ћирићевом презимену. Наводимо само неколико од тих појмова и резултата који се налазе у насловима неких од радова иностраних научника:  Ћирићеви оператори,  Ћирићев принцип контракције, Ћирићеви слаби оператори,  Ћирићеве квази контракције,  Ћирићеве генералисане контракције,  Ћирићева теорема о фиксној тачки квази контракција,  Ћирићева теорема о нејединственој фиксној тачки, итд.