Проф. др Милан С. Матијевић

Milan S. Matijevic

Проф. др Милан С. Матијевић

Факултет инжењерских наука Крагујевац

Др Милан С. Матијевић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, рођен је 25.06.1970. у Крагујевцу. На Машинском факултету у Крагујевцу (од 28.07.2010, Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу), на одсеку „Аутоматско управљање“, је дипломирао као најбољи студент Универзитета у Крагујевцу у школској 1994/95 години, а затим магистрирао и докторирао 1998. и 2001. године, следствено, у области аутоматског управљања.

На Машинском факултету у Крагујевцу (од 28.07.2010, Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу) изабран је за асистента 1996, у звање доцента 2001, ванредног професора 2006, и у звање редовног професора 2012. године, следствено.

Од 2001. године до данас је управник Центра за примењену аутоматику. Кроз активности Центра, организацију и реализацију националних и међународних пројеката (TR18020, TEMPUS CD JEP 41029-2006, TEMPUS JP 144856-2008, RSEDP2 IPA/2010/218 ATC Serbia, више WUS пројеката) допринео је развоју лабораторијске и укупне инфраструктуре Факултета. Његовом активношћу, Факултет је у области аутоматике и мехатронике добио наставну опрему реда величине 200.000,00 ЕУРа, а која је углавном организована у простору Центра за примењену аутоматику и Лабораторије за аутоматику, хидраулику, електротехнику и роботику.

Био је Фулбрајтов стипендиста (Fulbright Visiting Scholar), и у том својству је 11 месеци боравио у USA на Massachusetts Institute of Technology у школској 2010/11 (Department of Electrical Engineering and Computer Science, RLE, Integrated System Group, MIT, Cambridge, USA, 2010/11).

Оддругихстудијскихборавака у иностранству, биоје

  • Temporary member of the Senior Common Room at St. Edmund Hall and Academic Visitor at Department of Engineering Science, Control Group, University of Oxford, Oxford, UK, 2006 (месецдана, Academic supervisor: Professor Basil Kouvaritakis),

боравиојена

  • Institute of Automatic Control and System Technology, Johan Kepler University, Linz, Austria, 2005 (месец дана, Academic supervisor: Prof. Dipl. Ing. Dr.techn. Kurt SCHLACHER),
  • Control Engineering Department, Czech Technical University, Prague, Czech Republic, 2004. (два месеца, Academic supervisor: Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.),

и учествовао је у више краћих боравака (Imperial College London, Универзитет у Марибору, Универзитет у Љубљани, TU Munich, KIT (Karlsruhe Institute of Technology), German University in Cairo, The UniversitatPolitècnica de Catalunya – BarcelonaTech, The ÉcolePolytechniqueFédérale de Lausanne – EPFL), у оквиру пројектних активности.

Проф. др Милан С. Матијевић је у својству аутора и коаутора објавио2 (два) поглавља у научним монографијама међународног значаја,11 радова у водећим међународним часописима са SCI листе (укупно, 28 радова у међународним часописима), 30 радова штампаних у зборницима и саопштених на међународним конференцијама, 31 рад штампан у водећим часописима националног значаја (на српском иенглеском језику, тј. и у часописима међународног карактера, али националног значаја), 32 рада штампаних у зборницима и саопштених на конференцијама националног значаја,1 универзитетски уџбеник (у два издања),1 помоћни универзитетски уџбеник, 1 лабораторијски практикум, више електронских публикација за наставу, 7 техничких решења (2 класе M83– ново лабораторијско постројење, и 5 класе M85).

Цитираност његових радова износи 92 (Scopus), h-index 4 (Scopus). Од тога, број аутоцитата је 4, аукупан број аутоцитата, од стране свих аутора и коаутора, је 8 (Scopus). Радови се могу поделити у неколико тематских области, о чему постоји коментар и кратка анализа у биографији кандидата.

Проф. др Милан Матијевић је одржао неколико предавања по позиву (Праг, Београд, Атланта, Бостон), и био је више пута позиван да рецензира радове предложене за штампу у међународним часописима: IEEE Trans. on Control System Technology, Scientific Technical Review, Theoretical and Applied Mechanics. За потребе ресорног Министарства, био је ангажован да рецензира предлоге научних пројеката. Ангажован је рецензент за потребе Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу и вредновање студијских програма.

Учествовао је на више стручних, 12 научно-истраживачких пројеката, и 11 образовних и инфра-структурних пројеката. Био је координатор активности на матичном факултету за већину њих, један од креатора и организатора више међународних пројеката, и руководилац 3 образовна пројекта.

Проф. др Милан Матијевић је био продекан за међународну сарадњу и акредитацију од 2007. до 2012. године, и вршилац дужности продекана за наставу. Био је члан факултетске Комисије за обезбеђење квалитета 2007-2013., члан Комисије за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу 2007-2014., и заменик председника исте 2011-2014. Био је члан подкомисије за самовредновање Универзитета у Крагујевцу (2007), и један од аутора Извештаја о самовредновању Универзитета у Крагујевцу из 2008. године. Затим,члан Комисије за спровођење самоврeдновања Факултета и његових студијских програма 2008. и 2012. године.

Био је члан Комисије за интервјуисање и оцену кандидата за Фулбрајтову стипендију. Члан је Удружења Фулбрајтових стипендиста Србије. Члан је Чивнинг друштва Србије. Члан је Савеза инжењера и техничара Србије. Члан је председништва Друштва за САУМ Србије.