Prof. dr Milan S. Matijević

Milan S. Matijevic

Prof. dr Milan S. Matijević

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac

Dr Milan S. Matijević, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, rođen je 25.06.1970. u Kragujevcu. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu (od 28.07.2010, Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu), na odseku „Automatsko upravljanje“, je diplomirao kao najbolji student Univerziteta u Kragujevcu u školskoj 1994/95 godini, a zatim magistrirao i doktorirao 1998. i 2001. godine, sledstveno, u oblasti automatskog upravljanja.

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu (od 28.07.2010, Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu) izabran je za asistenta 1996, u zvanje docenta 2001, vanrednog profesora 2006, i u zvanje redovnog profesora 2012. godine, sledstveno.

Od 2001. godine do danas je upravnik Centra za primenjenu automatiku. Kroz aktivnosti Centra, organizaciju i realizaciju nacionalnih i međunarodnih projekata (TR18020, TEMPUS CD JEP 41029-2006, TEMPUS JP 144856-2008, RSEDP2 IPA/2010/218 ATC Serbia, više WUS projekata) doprineo je razvoju laboratorijske i ukupne infrastrukture Fakulteta. Njegovom aktivnošću, Fakultet je u oblasti automatike i mehatronike dobio nastavnu opremu reda veličine 200.000,00 EURa, a koja je uglavnom organizovana u prostoru Centra za primenjenu automatiku i Laboratorije za automatiku, hidrauliku, elektrotehniku i robotiku.

Bio je Fulbrajtov stipendista (Fulbright Visiting Scholar), i u tom svojstvu je 11 meseci boravio u USA na Massachusetts Institute of Technology u školskoj 2010/11 (Department of Electrical Engineering and Computer Science, RLE, Integrated System Group, MIT, Cambridge, USA, 2010/11).

Oddrugihstudijskihboravaka u inostranstvu, bioje

  • Temporary member of the Senior Common Room at St. Edmund Hall and Academic Visitor at Department of Engineering Science, Control Group, University of Oxford, Oxford, UK, 2006 (mesecdana, Academic supervisor: Professor Basil Kouvaritakis),

boraviojena

  • Institute of Automatic Control and System Technology, Johan Kepler University, Linz, Austria, 2005 (mesec dana, Academic supervisor: Prof. Dipl. Ing. Dr.techn. Kurt SCHLACHER),
  • Control Engineering Department, Czech Technical University, Prague, Czech Republic, 2004. (dva meseca, Academic supervisor: Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.),

i učestvovao je u više kraćih boravaka (Imperial College London, Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Ljubljani, TU Munich, KIT (Karlsruhe Institute of Technology), German University in Cairo, The UniversitatPolitècnica de Catalunya – BarcelonaTech, The ÉcolePolytechniqueFédérale de Lausanne – EPFL), u okviru projektnih aktivnosti.

Prof. dr Milan S. Matijević je u svojstvu autora i koautora objavio2 (dva) poglavlja u naučnim monografijama međunarodnog značaja,11 radova u vodećim međunarodnim časopisima sa SCI liste (ukupno, 28 radova u međunarodnim časopisima), 30 radova štampanih u zbornicima i saopštenih na međunarodnim konferencijama, 31 rad štampan u vodećim časopisima nacionalnog značaja (na srpskom iengleskom jeziku, tj. i u časopisima međunarodnog karaktera, ali nacionalnog značaja), 32 rada štampanih u zbornicima i saopštenih na konferencijama nacionalnog značaja,1 univerzitetski udžbenik (u dva izdanja),1 pomoćni univerzitetski udžbenik, 1 laboratorijski praktikum, više elektronskih publikacija za nastavu, 7 tehničkih rešenja (2 klase M83– novo laboratorijsko postrojenje, i 5 klase M85).

Citiranost njegovih radova iznosi 92 (Scopus), h-index 4 (Scopus). Od toga, broj autocitata je 4, aukupan broj autocitata, od strane svih autora i koautora, je 8 (Scopus). Radovi se mogu podeliti u nekoliko tematskih oblasti, o čemu postoji komentar i kratka analiza u biografiji kandidata.

Prof. dr Milan Matijević je održao nekoliko predavanja po pozivu (Prag, Beograd, Atlanta, Boston), i bio je više puta pozivan da recenzira radove predložene za štampu u međunarodnim časopisima: IEEE Trans. on Control System Technology, Scientific Technical Review, Theoretical and Applied Mechanics. Za potrebe resornog Ministarstva, bio je angažovan da recenzira predloge naučnih projekata. Angažovan je recenzent za potrebe Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu i vrednovanje studijskih programa.

Učestvovao je na više stručnih, 12 naučno-istraživačkih projekata, i 11 obrazovnih i infra-strukturnih projekata. Bio je koordinator aktivnosti na matičnom fakultetu za većinu njih, jedan od kreatora i organizatora više međunarodnih projekata, i rukovodilac 3 obrazovna projekta.

Prof. dr Milan Matijević je bio prodekan za međunarodnu saradnju i akreditaciju od 2007. do 2012. godine, i vršilac dužnosti prodekana za nastavu. Bio je član fakultetske Komisije za obezbeđenje kvaliteta 2007-2013., član Komisije za obezbeđenje kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu 2007-2014., i zamenik predsednika iste 2011-2014. Bio je član podkomisije za samovrednovanje Univerziteta u Kragujevcu (2007), i jedan od autora Izveštaja o samovrednovanju Univerziteta u Kragujevcu iz 2008. godine. Zatim,član Komisije za sprovođenje samovrednovanja Fakulteta i njegovih studijskih programa 2008. i 2012. godine.

Bio je član Komisije za intervjuisanje i ocenu kandidata za Fulbrajtovu stipendiju. Član je Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije. Član je Čivning društva Srbije. Član je Saveza inženjera i tehničara Srbije. Član je predsedništva Društva za SAUM Srbije.