Проф. др Слободан М. Лазовић

Проф. др Слободан М. Лазовић

Проф. др Слободан М. Лазовић

Саобраћајни факултет

Проф. др Слободан М. Лазовић од оца Милована и мајке Данице, рођене Мркшић, је рођен 1938. године у Београду. Bишу гимназију завршио је 1957. године у Јагодини, Електротехнички факултет у Београду 1961. године, где је и магистрирао 1968. године одбраном магистарског рада под називом “Нова класа филтара за импулсне примене”. Докторску дисертацију под називом “Синтеза преносних функција укрштених четворопола за компресију импулса“ одбранио је 1972. године на Електронском факултету Универзитета у Нишу. По дипломирању др Лазовић се запослио у Институту за нуклеарне науке “Борис Кидрич” у Винчи у лабораторији за електронику где је радио на развоју електронске инструментације за примену радиоактивних изотопа у индустрији и био руководилац одговарајућег оделења. На Електронски факултет Универзитета у Нишу прешаo је 1966. године где је биран у звање предавача (1966.), доцента (1968.) и ванредног професора (1973.) за област електронике. Од 1978. године ради на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду где је био биран у звање редовног професора 1981. године за област телекомуникационих система. Држао је наставу на редовним и последипломским студијама на Саобраћајном факултету у Београду, на електротехничким факултетима у Нишу, Београду, Приштини и Подгорици и на Машинском факултету у Нишу. Руководио је израдом дипломских радова, магистарских радова и докторских дисертација.
Током своје каријере проф. Слободан Лазовић је боравио на научном усавршавању и радио на заједничким истраживањима у Француској, Немачкој и САД. Такође је школску 1972/73. годину провео на Massachusetts Institute of Technology, Department of Electrical Engineering, USA као гостујући професор.
На Електронском факултету у Нишу др Лазовић је био шеф катедре за електронику, продекан факултета и проректор Универзитета у Нишу. На Саобраћајном факултету у Београду био је шеф катедре за поштански и телекомуникациони саобраћај, продекан и декан факултеа, као и председник савета. О оквиру некадашње Републичке заједнице науке Србије Проф. Лазовић је био председник Већа давалаца услуга и председник Одбора за елекреотехничке науке.
Проф. Лазовић је током десет година био председник програмског одбора Конференције југословенског друштва за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТРАН) и председник Комисије за електротехничке науке овог друштва, председник програмског одбора Симпозијума о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају. Сада је члан програмских одбора телекомунокационог форума ( ТЕЛЕФОР ) и међународне телекомуникационе конференције ТЕЛСИКС. Члан је издавачког савета националног часописа “Телекомуникације”.
Проф. др Слободан Лазовић је као први или други коаутор објавио шест сталних универзитетских уџбеника: Увод у електронику I део, Увод у електронику II део, Електроника I, Електроника II, Основи електронике и Телекомунокациони системи-део оптички системи преноса. Ови уџбеници су имали велике тираже и штампани су у више издања.
Најважнији научни доприноси др Лазовића се односе на електронску мерну иструментацију, електричне филтре и оптичке телекомуникационе системе. У области електронске мерне инструментације поред објављених радова истичу се и практичне реализације гама релеа и изотопског мерача дебљине који су ушли у малосеријску производњу. Један је од првих истраживача који се бавио синтезом електричних филтара у временском домену и ту дао запажене доприносе у области компресије радарских сигнала. У области оптичких телекомуникационих система значајни су доприноси у пројектовању локалних оптичких мрежа и развоју нових метода за динамичко рутирање саобраћаја у потпуно оптичким мрежама.
Из ових области објавио је 135 научних радова у реномираним међународним часописима, у националним часописима, на међународним и националнмим научним и стручним конференцијама од којих је знатан број радова по позиву и поднесен је на пленарним седницама.Такође је био више пута преседавајући на међународним и националним научним и стручним конференцијама. Радови проф.Лазовића се цитирају у радовима иностраних и домаћих аутора.
Неки од најважнијих и најћешће цитираних радова Проф. Лазовића су: Lazović S.:”Nova klasa filtara za impulsne primene”. Zbornik radova. XII Konferencija ETAN-a, Rijeka,1968. (Рад је проглашен за најбољи рад Конференције у области електронике и електричних кола); Lazovich S: Transfer-Function Synthesis of Allpass Filters for Pulse Compression, Electronics Letters,Vol.8. No.3, 1972, Rakovich B, Lazovich S: Monotonic Low pass Filters with Improved Stopband Performance. IEEE Transactions on Circuit Theory, Vol.CT-19, No.2, 1972, Lazović S, Litovski V: A New Method of Bandpass Allpass Network Synthesis for Compression, Proceedings of the Second International Symposium on NetworkTheory, Herceg Novi, 1972; Lazović S, Penfield P: Notation for the Output from Synthesis Programs. European Conference on Circuit Theory and Design. London,1974. Aćimović-Raspopović V, Lazović S, Bakmaz M: Die Messungen in Opttischen Nacrhrichten Systemen. Proc 16. Verkehrswis-senschaaftliche Tage, Dresden, 1989; Aćimović-Raspopović V, Lazović S: Supplement to the Uses of Excess Bandwidth in Single Mode Fiber Optic Communicatioan Network, Facta universitatis, Niš, 1989; Bojković Z, Lazović S, Bakmaz M: Advance Digital HTDV over ATM Network. Facta Universitates, Series Electronics and Energetics, Vol.7, 1994; Bojković Z, Lazović S, Bakmaz M, Aćimović-Raspopović V: Quality of Service for Packed Video over ATM Networks. TELSIKS 97, Niš, 1997; Bogojević D, Lazović S: A Telecommunication Development: Yugoslavia vs Europe. Facta Universitates, Series Electronics and Energetics, 2002.
Проф. Лазовић је дао више техничких остварења радећи на 33 пројеката за потребе привреде, владиних организација, самосталних института и Војске Југославије.