Prof. dr Slobodan M. Lazović

Prof. dr Slobodan M. Lazović

Prof. dr Slobodan M. Lazović

Saobraćajni fakultet

Prof. dr Slobodan M. Lazović od oca Milovana i majke Danice, rođene Mrkšić, je rođen 1938. godine u Beogradu. Bišu gimnaziju završio je 1957. godine u Jagodini, Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1961. godine, gde je i magistrirao 1968. godine odbranom magistarskog rada pod nazivom “Nova klasa filtara za impulsne primene”. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Sinteza prenosnih funkcija ukrštenih četvoropola za kompresiju impulsa“ odbranio je 1972. godine na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Po diplomiranju dr Lazović se zaposlio u Institutu za nuklearne nauke “Boris Kidrič” u Vinči u laboratoriji za elektroniku gde je radio na razvoju elektronske instrumentacije za primenu radioaktivnih izotopa u industriji i bio rukovodilac odgovarajućeg odelenja. Na Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu prešao je 1966. godine gde je biran u zvanje predavača (1966.), docenta (1968.) i vanrednog profesora (1973.) za oblast elektronike. Od 1978. godine radi na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je bio biran u zvanje redovnog profesora 1981. godine za oblast telekomunikacionih sistema. Držao je nastavu na redovnim i poslediplomskim studijama na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, na elektrotehničkim fakultetima u Nišu, Beogradu, Prištini i Podgorici i na Mašinskom fakultetu u Nišu. Rukovodio je izradom diplomskih radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Tokom svoje karijere prof. Slobodan Lazović je boravio na naučnom usavršavanju i radio na zajedničkim istraživanjima u Francuskoj, Nemačkoj i SAD. Takođe je školsku 1972/73. godinu proveo na Massachusetts Institute of Technology, Department of Electrical Engineering, USA kao gostujući profesor.
Na Elektronskom fakultetu u Nišu dr Lazović je bio šef katedre za elektroniku, prodekan fakulteta i prorektor Univerziteta u Nišu. Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu bio je šef katedre za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj, prodekan i dekan fakultea, kao i predsednik saveta. O okviru nekadašnje Republičke zajednice nauke Srbije Prof. Lazović je bio predsednik Veća davalaca usluga i predsednik Odbora za elekreotehničke nauke.
Prof. Lazović je tokom deset godina bio predsednik programskog odbora Konferencije jugoslovenskog društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN) i predsednik Komisije za elektrotehničke nauke ovog društva, predsednik programskog odbora Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju. Sada je član programskih odbora telekomunokacionog foruma ( TELEFOR ) i međunarodne telekomunikacione konferencije TELSIKS. Član je izdavačkog saveta nacionalnog časopisa “Telekomunikacije”.
Prof. dr Slobodan Lazović je kao prvi ili drugi koautor objavio šest stalnih univerzitetskih udžbenika: Uvod u elektroniku I deo, Uvod u elektroniku II deo, Elektronika I, Elektronika II, Osnovi elektronike i Telekomunokacioni sistemi-deo optički sistemi prenosa. Ovi udžbenici su imali velike tiraže i štampani su u više izdanja.
Najvažniji naučni doprinosi dr Lazovića se odnose na elektronsku mernu istrumentaciju, električne filtre i optičke telekomunikacione sisteme. U oblasti elektronske merne instrumentacije pored objavljenih radova ističu se i praktične realizacije gama relea i izotopskog merača debljine koji su ušli u maloserijsku proizvodnju. Jedan je od prvih istraživača koji se bavio sintezom električnih filtara u vremenskom domenu i tu dao zapažene doprinose u oblasti kompresije radarskih signala. U oblasti optičkih telekomunikacionih sistema značajni su doprinosi u projektovanju lokalnih optičkih mreža i razvoju novih metoda za dinamičko rutiranje saobraćaja u potpuno optičkim mrežama.
Iz ovih oblasti objavio je 135 naučnih radova u renomiranim međunarodnim časopisima, u nacionalnim časopisima, na međunarodnim i nacionalnmim naučnim i stručnim konferencijama od kojih je znatan broj radova po pozivu i podnesen je na plenarnim sednicama.Takođe je bio više puta presedavajući na međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim konferencijama. Radovi prof.Lazovića se citiraju u radovima inostranih i domaćih autora.
Neki od najvažnijih i najćešće citiranih radova Prof. Lazovića su: Lazović S.:”Nova klasa filtara za impulsne primene”. Zbornik radova. XII Konferencija ETAN-a, Rijeka,1968. (Rad je proglašen za najbolji rad Konferencije u oblasti elektronike i električnih kola); Lazovich S: Transfer-Function Synthesis of Allpass Filters for Pulse Compression, Electronics Letters,Vol.8. No.3, 1972, Rakovich B, Lazovich S: Monotonic Low pass Filters with Improved Stopband Performance. IEEE Transactions on Circuit Theory, Vol.CT-19, No.2, 1972, Lazović S, Litovski V: A New Method of Bandpass Allpass Network Synthesis for Compression, Proceedings of the Second International Symposium on NetworkTheory, Herceg Novi, 1972; Lazović S, Penfield P: Notation for the Output from Synthesis Programs. European Conference on Circuit Theory and Design. London,1974. Aćimović-Raspopović V, Lazović S, Bakmaz M: Die Messungen in Opttischen Nacrhrichten Systemen. Proc 16. Verkehrswis-senschaaftliche Tage, Dresden, 1989; Aćimović-Raspopović V, Lazović S: Supplement to the Uses of Excess Bandwidth in Single Mode Fiber Optic Communicatioan Network, Facta universitatis, Niš, 1989; Bojković Z, Lazović S, Bakmaz M: Advance Digital HTDV over ATM Network. Facta Universitates, Series Electronics and Energetics, Vol.7, 1994; Bojković Z, Lazović S, Bakmaz M, Aćimović-Raspopović V: Quality of Service for Packed Video over ATM Networks. TELSIKS 97, Niš, 1997; Bogojević D, Lazović S: A Telecommunication Development: Yugoslavia vs Europe. Facta Universitates, Series Electronics and Energetics, 2002.
Prof. Lazović je dao više tehničkih ostvarenja radeći na 33 projekata za potrebe privrede, vladinih organizacija, samostalnih instituta i Vojske Jugoslavije.