Aktivnosti

Naučno društvo Srbije – prvih 20 godina rada

Prof Dr Jovan TodorovicAktivnosti i rad Naučnog društva Srbije od osnivanja do 1989. godine prikazan je u knjizi “Naučno društvo Srbije – 20 godina rada, Beograd, 1991”, a ovde je opisana delatnost Društva u periodu 1990-1999.

Uvod

Posle izuzetno uspešnih rezultata tokom dvadeset godina svog rada, Naučno društvo Srbije (NDS) je početkom devedesetih godina značajno smanjilo sve svoje aktivnosti. Došlo je do dužeg zastoja u organizovanju naučnih i stručnih predavanja, prekinuto je izdavanje časopisa, niz godina nije održan nijedan simpozijum niti naučni skup. Članovi NDS-a se nisu obeshrabrili i u izuzetno teškim uslovima. U skoro potpunoj izolaciji zemlje i prekidu naučnih i stručnih komunikacija sa drugim zemljama, tražili su puteve za ponovno oživljavanje rada Društva. Tako je sredinom 1994. godine, na inicijativu grupe najaktivnijih članova, došlo do zakazivanja Plenuma i izbora novih organa Društva, Predsednika, Predsedništva i Sekretara Odeljenja. Ovim činom NDS je ponovo počelo da radi, sa velikim ambicijama i bogatim programima i planovima.

Ovo je ubrzo počelo da daje rezultate. Aktiviran je rad sva četiri Odeljenja, za prirodno-matematičke, tehničke, medicinsko-biološke i društvene nauke, ponovo je počelo da izlazi naučno glasilo Društva, organizovano je više uspešnih simpozijuma i naučnih konferencija. To je doprinelo daljoj afirmaciji Naučnog društva Srbije i porastu ugleda u naučnoj javnosti i društvu u celini. O NDS-u se danas, sa mnogo više razumevanja, interesa i uvažavanja, govori u širokim naučnim krugovima, i iskazuje se sve veći interes za njegov rad, za predavanja, simpozijume i druge skupove, za glasilo Društva i sve druge oblike aktivnosti. Ali i pored toga opšte je mišljenje da na afirmaciji Naučnog društva Srbije treba još više da se radi, kako bi se organizovanim delovanjem njegov ugled u našoj javnosti i nadalje povećavao. Snaga Društva, iskazana pre svega visokim naučnim potencijalima svojih članova i dobro osmišljenom programskom orijentacijom, predstavlja za ovo nesporne podloge. (more…)