Prof. dr Dobrivoje T. Jovanović

Prof. dr Dobrivoje T. Jovanović

Prof. dr Dobrivoje T. Jovanović

Saobraćajni fakultet

Prof. dr Dobrivoje T. Jovanović, redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, u penziji, rođen je u Beljini kod Čačka 1923. godine od oca Tihomira i majke Zorke Obradović. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu diplomirao i doktorirao je 1951. i 1963., respektivno.
Radio je (a) preko 10 godina u Institutu za nuklearne nauke u Vinči na razvoju elektronskih kola, instrumenata i mernih metoda za nuklearna istraživanja; (b) 5 godina u Institutu za automatiku i telekomunikacije “Mihajlo Pupin” u Beogradu na razvoju logičkih kola i memorija za prve domaće elektronske računare, telefonske centrale i teleprintere; (v) 5 godina u Institutu EI Zemun na razvoju prvih domaćih digitalnih telefonskih centrala i sistema za automatsku detekciju i isprav-ljanje grešaka u digitalnim signalima; (g) 15 godina na Elektronskom fakultetu u Nišu, gde je biran za vanrednog, a onda za redovnog profesora za predmet “Komponente digitalnih sistema” (“Logička kola i memorije”), čiju koncepciju kreira samostalno i objavljjuje originalan univerzitetski udžbenik prvi iz oblasti digitalne elektronike u našoj zemlji; (d) 20 godina na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu gde 1) osniva Katedru za tehničku kibernetiku, rukovodi njom i kroz nastavu formira predmet “Elektronika, telekomunikacije i automatizacija upravljanja” (“Saobraćajno transportna kibernetika”), 2) jedan je od osnivača Odseka za PTT saobraćaj kojim rukovodi od osnivanja (1971.) do odlaska u penziju (1988); 11 meseci u Francuskoj, u Centru za nuklearna istraživanja u Saclay -u na razvoju specijalnih uređaja za nuklearna istraživanja.
Rukovodio je izradom većeg broja magistarskih i doktorskih teza. Držao je nastavu na poslediplomskim studijama na Elektronskom fakultetu u Nišu i na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova sa radovima. Rukovodio je i učestvovao u izradi više projekata u oblasti elektronike, telekomunikacija, računara, saobraćaja i veza. Autor je 6 patenata.
Bio je član Upravnog komiteta evropskog naučnog istra-živačkog Projekta COST 306 (elektronska razmena podataka u međunarodnoj trgovini i transportu). Bio je podpredsednik Komisije za naučnoistraživački rad SMEITJ-a i član žirija za dodelu Oktobarske nagrade Beograda za tehničke nauke. 1987. izabran je za člana Znanstvenog saveta za promet Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti.
Odlikovanja, priznanja i nagrade: Povelja od Instituta Vinča, Orden rada sa crvenom zastavom za doprinos u razvoju nauke, obrazovanja i rada Univerziteta u Beogradu – povodom proslave 150-te godišnjice postojanja i rada Univerziteta, Orden rada sa srebrnim vencem, dve Povelje od Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Plaketa od Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Plaketa Grada Beograda, Priznanje od Društva inže-njera i tehničara Saobraćaja i veza Novi Sad, Blagodarnica od Tehničkog fakulteta u Bitolju, Zahvalnica od Tehničkog fakulteta u Čačku, nagrada ETAN-a.
Kroz naučno istraživačku delatnost u oblastima nukle-arne elektronike, telekomunikacija, računara, upravljanja u oblasti saobraćaja i veza, univerzitetskog obrazovanja i socio-kibernetike, u domaćim i inostranim časopisima objavio je preko 130 radova od kojih su neki citirani u domaćoj i inostranoj literaturi.
Među više zapaženih naučnih doprinosa ističu se originalna rešenja elektronskih kola, mernih metoda, urećaja i sistema (Echelle binaire Rapide – Fast Pulse Height Analyzer – High Voltage Power Supply 0 – 2000V, i dr.). U rešenju kola datog u radu Multivibrator Circuit Using PNP and NPN Junction Transistors (Electronic Eng.,1959) je korišćenjem komplementarnih bipolarnih tranzistora postignuta komplementarna simetrija (COmplementary Symetry – COS) – preteča komplementarnoj simetriji dobijenoj korišćenjem MOS tranzistora u razvoju poznate COSMOS tehnologije. Metoda za pojačavanje malih električnih signala korišćenjem integratora i diferencijatora data u doktorskoj disertaciji i prezentirana na konferenciji IMEKO 1964 se i danas koristi u projektovnju savremene instrumentacije u istraživačkim laboratorijama. Isto tako jednostavno rešenje elektronskog kola za zaštitu rednog tranzistora od pregorevanja u stabilisanim izvorima napajanja u uslovima kratkog spoja, dato (sa koautorom) u radu A Simple Circuit for the Protection of the Stabilized Transistor Power Supplies našlo je široku primenu u projektovanju izvora napajanja za veliki broj različitih tranzistorskih uređaja.
Radovi iz oblasti sistema saobraćaja i veza odnose se na automatizaciju upravljanja saobraćajem na autoputevima, u gradovima, na bezbednost (naprimer rad Filozofija bezbedosti u projektovanju sistema i upravljanju u oblasti saobraćaja, digitalizaciju telekomunikacionih sistema. Jedan broj radova iz oblasti elektronske razmene podataka (Electronic Data Interchange – EDI), elektronske trgovine i automatizacije poslovanja (The Role of the Telecommunications Network in Development of Logistic Systems (with Special Attention to the Electronic Transmission of Documents in International Trade and Transport – COST306-EDI u Međunarodnom Robnom Saobraćaju i Problemi Standardizacije – EDI i Elektronska Trgovina u svetlu Informacione Naučno Tehnološke Revolucije, i dr.) su pionirskog karaktera podstičući razvoj ove oblasti u našoj zemlji.
Kroz obrazovnu delatnost kreirao je nekoliko kurseva u okviru redovne i poslediplomske nastave (“Logička kola i memorije”, “Komponnte digitalnih sistema” – “Mikroprocesori”, “Elektronika, telekomunikacije i automatizacija upravljanja”, “Saobraćajno transportna kibernetika”, “Automatizacija upravljanja saobraćajno transportnim procesima”, Primena kibernetike i informatike u železničkom saobraćaju.i dr. i za neke od njih napisao odgovarajuće udžbenike. Iz oblasti univerzitetskog obrazovanja i sociokibernetike zapaženi su mu radovi “Model progresa društva i univerzitetsko obrazovanje inženjera PTT saobraćaja”, Poslovni sistem kao ćelija društva sa aspekta prava i obaveza, The Information Scientific Technological Revolution Changing Mode of Living of Society, i dr.