Prof. dr Milan V. Mićunović

Prof. dr Milan V. Mićunović

Prof. dr Milan V. Mićunović

Mašinski fakultet Kragujevac

Prof. dr Milan V. Mićunović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, rođen je 1944. godine u Čokotinu, Leskovac, od oca Vuka i majke Dostane Dimitrijević. Pravoslavne je veroispovesti. Završio je Mašinski fakultet u Kragujevcu 1966. godine, magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1971., a doktorirao 1974. godine na Institutu osnovnih tehničkih problema Poljske akademije nauka
Varšavi. Nostrifikacija doktorske teze je obavljena na PMF-u u Beogradu. Za redovnog profesora je izabran 1984. Bio je šef Katedre za primenjenu mehaniku i autatiku i prodekan za nastavu. Pored matičnog fakulteta izvodio je poslediplomsku nastavu na Građevinskom fakultetu u Nišu i (za slušaoce sa doktoratom) na međunarodnoj letnjoj školi u Janovicama (Krakov, Poljska). Bio je gostujući profesor u Institutu EUROATOM (Joint Research Centre CEC) 1986. godine u trajanju 12 meseci. Član je veoma uglednog međunarodnog udruženja International Society for Interaction of Mathematics and Mechanics, kao i društava: Polish Society of Applied Electromagnetics i GAMM (Gesselshaft Fuer Angewandte Mathematik und Mechanik ). Član je redakcija oba međunarodna časopisa iz mehanike koji se štampaju na teritoriji Srbije i Crne Gore: Theoretical and Applied Mechanics (glavni je urednik a izdavač je Jugoslovensko društvo za mehaniku) kao i Facta Universitatis – Series Mechanics, Automatic Control and Robotics.
Njegove glavne oblasti istraživanja su: viskoplastičnost metala i kompozita sa metalnom matricom, stabilnost nelinearnih oscilacija vozila, višeosni dinamički eksperimenti plastično deformisanih epruveta, geometrijska teorija dislokacija, prostiranje talasa u elastičnim kompozitima kao i plastični talasi, plastičnost neprekidno oštećenih i neutronski ozračenih čelika, viskoplastičnost feromagnetika, puzanje i niskociklični zamor reaktorskih austenitnih nerđajućih čelika i neelastičnost mikromorfnih polikristala.
Držao je predavanja na seminarima u Novom Sadu, Podgorici, Beogradu, Solunu, Varšavi, Poznanju, Moskvi, Milanu i Harbinu. Dobio je nagradu “Rastko Stojanović” na Jugoslovenskom kongresu mehanike u Portorožu 1978. godine za najbolji rad učesnika mlađih od 35. godina.
Na redovnim dodiplomskim studijama držao je nastavu iz Statike, Kinematike, Dinamike, Teorije oscilacija i Nelinearnih sistema automatskog upravljanja, a na poslediplomskim studijama iz Mehanike kontinuuma, Nelinearnih oscilacija, Teorije plastičnosti i Tenzorskog računa. Koautorski je objavio sledeće knjige: Statika, Kinematika, Teorija oscilacija (Naučna knjiga, Beograd, koautor M. Kojić) i Dinamika 1. deo (Univerzitetska riječ, Podgorica, koautori: L. Vujošević i R. Bulatović. Autor je monografske knjige: Primenjena mehanika kontinuuma (Naučna knjiga, Beograd).
Ukupan broj naučnih radova u međunarodnim časopisima je 27, imao je 26 saopštenja na međunarodnim i 24 na nacionalnim kongresima, 6 naučno-istraživačkih projekata kojim je rukovodio u zemlji i 5 međunarodnih projekata kojim je rukovodio. Držao je uvodna predavanja na međunarodnim kongresima u Kairu, Varni, Atini dok je u Porto Alegreu (Brazil) i Bombaju imao koautorska uvodna izlaganja. Ima jedan patent (koautori Albertini, C, Montagnani, M) registrovan u European Patent Office.
U okviru stručne delatnosti izdvaja se sledećih pet međunarodnih projekata (svi za institut EUROATOM-Joint Research Centre Commission of European Communities, Ispra, Italia) kojima je rukovodio: (1) Influence of the damage history on the inelastic behaviour of austenitic stainless steels, 1989. (2) Influence of irradiation on the inelastic behaviour of aisi 316h, 1991 (3) study of ductile falure criteria under multiaxial loading, 1997 (4) Critical review of constitutive equations of metals for computer codes used by automotive industry for crash and forming-cutting analysis, 1999 (5) Study of ductile failure criteria under multiaxial loading (biaxial hopkinson tests) 2000 godine.
Od objavljenih radova mogu se izdvojiti sledeći:
A geometrical treatment of thermoelasticity of simple inhomogeneous bodies: I) Geometrical and kinematical relations (1974), II) Constitutive equations and field equations (1974) III) Approximations (1975) Bulletin de l’academie Polonaise des sciences – Serie des sciences tecniques, Kinetic stress tensor in statistical theory of screw parallel dislocations, Theoretical and applied mechanics, 1979. Finite plane strain and stability of elastic materials reinforced by two families of inextensible fibres, Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), 1984. On neutron irradiation of an isotropic thermoplastic body, (with B. Maruszewski) International Journal of Engineering Science, 1989.
Viscoplastic behaviour of aisi 316h – multiaxial experimental results and preliminary numerical analysis (with C. Albertini and M. Montagnani), Nuclear Engineering and Design, 1991. On the thermal elastoplastic transition in viscoplasticity of metals, Facta Universitatis (Ser. Mech.), 1992. Inelastic memory versus viscoplasticity of continuously damaged materials, Journal of the Mechanical Behaviour of Materials, 1993. Ratchetting phenomenon at low strain rates for aisi 316h stainless steel (with D. Veljkovic) Facta Universitatis (Ser. Mech.), 1998. On viscoplasticity of ferromagnetics, Theor. Applied Mechanics, 2001. some thermodynamic aspects of viscoplasticity of ferromagnetics, Facta Universitatis (Ser. Elec. Energ.) 2002. Plastic wave propagation inhopkinson bar – revisited (with A. Baltov) Archives of Mechanics, 2002. Low order inelastic micromorphic polycrystals, Theoretical and applied mechanics, 2002. High strain rate thermo-inelasticity of damaged aisi 316h, (with C. Albertini and M. Montagnani), International Journal of Damage Mechanics, 2003. Glavni doprinosi u radu su:
– Neeuklidska interpretacija konačnih deformacija sa uzimanjem u obzir neelastičnosti, puzanja, zamora, feromagnetičnosti, anizotropije. – Princip neelastične memorije metala i kompozita sa specijalnim slučajevima materijala diferencijalnog i integralnog tipa. – Opšte evolucione jednačine neelastičnog ponašanja metala i kompozita izvedene iz gornjeg principa pomoću invarijantne formulacije na osnovu tenzorskih generatora. – Tretiranje difuzne i lokalizovane nestabilnosti kako klasičnom tako i tenzorskom formulacijom. – Primena opštih evolucionih jednačina neelastičnosti na probleme višeosnih dinamičkih eksperimenata, žilavog loma, lokalizacije ljuski od auto-mobilskog lima, plastičnih talasa sa konačnim deformacijama. – Puzanje i niskociklični zamor reaktorskih austenitnih nerđajućih čelika. – Konstitutivni opis mikromorfnih neelastičnih polikristala.