Prof. dr Radivoj I. Petrović

Prof. dr Radivoj I. Petrović

Prof. dr Radivoj I. Petrović

Saobraćajni fakultet

Prof. dr Radivoj I. Petrović, naučni savetnik instituta “Mihajlo Pupin” u Beogradu, rođen je 1933. godine, u Zenici, od oca Ilije, profesora matematike i majke Smilje Radaković, učiteljice.
Gimnaziju završio u Beogradu 1952. Fakultet završio u Beogradu 1958. Magistrirao je 1963., a 1964. odbranio doktorsku disertaciju na istom fakultetu. Godine 1958. zaposlio se u Institutu “Boris Kidrič” u Vinči. Godine 1961. prelazi u Institut “Mihajlo Pupin” prvo osniva Odeljenje za impulsno upravljanje, vodi to odeljenje do 1967., a zatim rukovodi radom Laboratorije za automatiku. Od 1974. je naučni savetnik u Odeljenju za Operaciona istraživanja. Od 1981. je pomoćnik direktora Instituta, sa resorom naučnoistraživački rad u Institutu.
Godine 1965. je izabran za docenta, 1974. za vanrednog profesora, a 1982. za redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu sa nepunim radnim vremenom na predmetima Teorija optimalnih sistema i Operaciona istraživanja. Po pozivu drži postdiplomsku nastavu na Ekonomskom, Građevinskom i Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i većem broju drugih fakulteta širom zemlje. Održao je 15 predavanja po pozivu u naučnim i univerzitetskim centrima u SSSR, SAD, Mađarskoj, Velikoj Britaniji, Nemačkoj. Objavio je 9 knjiga. Godine 1977. izabran je u zvanje naučni savetnik. Redovni je profesor Saobraćajnog fakulteta od 1992.
Naučni rezultati i doprinosi: Originalna metoda za mašinsko množenje putem koincidencije, data 1962., a primenljiva za analogne i hibridne računare. Metoda je ušla u najpoznatiji svetski “Priručnik za analogno računanje” Korn – Korn, McGraw-Hill, 1972., str. 256.
Utvrđena veza između ajdungovanih i originalnih jednačina u teoriji dinamičke optimizacije i način integrisanja adjungovanih jednačina. Metoda je objavljena u renomiranom američkom časopisu Journal of the Franklin Institute 1963. godine i ušla u klasični udžbenik teorije optimizacije J. Tou: “Modern Control Theory”, McGraw-Hill, 1964.
Originalna postavka i rešenje zadatka raspodele resursa na orijentisanom grafu. Razvijen je postupak vremenske dekompozicije u dinamičkom programiranju i metod kooperativne raspodele resursa. Ovi rezultati pozitivno su ocenjeni u stranoj naučnoj literaturi, npr. pregledni rad W. Herroelen, Operational Res. Quarterly, Vol. 23, No. 3, str. 265. Optimizacija resursa na mreži obrađena je u knjizi “Specijalne metode optimizacije”, za koju je dr Petrović dobio Oktobarsku nagradu Beograda za matematičke i tehničke nauke za 1978. godinu.
Postavka i rešavanje šest zadataka iz oblasti upravljanja transportom. Zadaci su rešeni koristeći teoriju igara sa nenultom sumom, što je doprinos formalnom tretiranju delimičnih konflikata u traženju neinferiornih rešenja. dr Petrović je dobio prvu nagradu naučnog fonda “Boris Krajger”, 1972., za doprinos u primeni teorije igara.
U nekoliko radova publikovanih u zemlji i inostranstvu u periodu 1977-1982. Dr Petrović je sa svojim saradnicima dao konkretne doprinose metodama optimalnog povišenja pouz-danosti elektronskih sistema. Problemi su postavljeni kao zadaci matematičkog programiranja sa vrlo mnogo promenljivih. Rezultati su publikovani u najeminentnijem svetskom časopisu za oblast pouzdanosti, IEEE Transactions on Reliability, SAD, najpoznatijem evropskom časopisu za operaciona istraživanja, European Journal of Operations Research i najpoznatijem američkom časopisu za vojne nauke Naval Logistics Research.
Dr Petrović je sa svojim saradnicima razvio metodu za optimalni dispečing u elektroenergetskom sistemu. Metoda se zasniva na dinamičkom programiranju i adaptaciji metoda Lagranževih multiplikatora u funkcionalnom prostoru. Rezultati su prvo publikovani u inostranim časopisima, a zatim je dr Petrović dobio poziv da ih publikuje u posebnoj glavi knjige “Optimization and Control of Dynamic Operational Research Models”, North-Holland, 1982.
Rad u oblasti analize performansi višenivoiskih sistema upravljanja (1984.) je prvo saopšten na svetskom kongresu za operaciona istraživanja IFORS, Washington, 1984., a zatim publikovan u izboru 80 najboljih, od blizu 400 saopštenih radova. Rad je kategorisan kao jugoslovenska nacionalna kontribucija. U radu se definišu i izvode formule za performanse složenog hijerarhijskog sistema upravljanja.
Dr Petrović od 1989. vodi istraživački tim koji je razvio prvi ekspertni sistem druge generacije u našoj zemlji za RS nivo SPARTA II (Spare Parts Adviser) sa domenom znanja u pouzdanosti i logistici elektronskih sistema. Naučni doprinos je tretiranje neizvesnosti pomoću fuzzy skupova i fuzzy logike, kao kombinovanje heuristike i optimizacionih algoritama. Rad je saopšten na XII svetskom kongresu za operaciona istraživanja, Atina 1990. dobio status jugoslovenske nacionalne kontribucije i objaviće se u izdanju Pergamon-a 1991. godine u selekciji 33 nacionalne kontribucije.
“Specijalne metode u optimizaciji sistema”, Tehnička knjiga, Beograd, 150 strana, 1977., naučna monografija za koju je autor dobio Oktobarsku nagradu Beograda. Sadrži komparativnu analizu metoda diskretne optimizacije, originalne doprinose i algoritme za dinamičko, kombinatorno mrežno programiranje.
“Hierarchial spare parts inventory systems”, North Holland-Elsevier, 296 strana, 1986. (koautori: A. Šenbron, M. Vujošević). Monografija predstavlja prvi jedinstven teorijski prikaz složenih hijerarhijskih sistema sa redundansom i zalihama rezervnih delova za elektronske sisteme. U knjizi su dati originalni doprinosi u analizi ustaljenih režima nekih klasa stohastičkih procesa i više novih optimizacionih algoritama. Monografija je pozitivno prikazana i ocenjena u više inostranih časopisa.