Prof. dr Marija S. Todorović

Prof. dr Marija S. Todorović

Prof. dr Marija S. Todorović

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Marija S. Todorović, rođena Đukić u Novom Sadu, je diplomirala na Energetskom odseku Mašinskog fakulteta u Beogradu 1965. godine. Na specijalizaciji je bila 1966. u Institutu za termodinamiku i rashladnu tehniku Tehničkog Univerziteta u Zapadnom Berlinu. Za asistenta za Termodinamiku je izabrana 1967. na Tehnološkom odseku Poljoprivrednog Fakulteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz tehničkih nauka brani 1977. na Mašinskom Fakultetu u Beogradu, a redovni profesor Termodinamike postaje 1989. godine.
Kao istraživač gostuje 1985/86 godine na Mašinskom Odelenju Univerziteta Kalifornije u Berkliju, a 1993/95 kao profesor na Školi Inžinjerstva Univerziteta Kanzasa u Lorencu.
Kreirala je i držala nastavu i na poslediplomskim studijama, bila rukovodilac i učestvovala u vođenju brojnih magistarskih i doktorskih radova na Mašinskim fakultetima u Beogradu, Sarajevu, Ljubljani, Berkliju, Alžiru, Adelaidi, Lorencu i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Osnivač je Laboratorije za termodinamiku i termotehniku (OIE) i Odeljenja za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije na PF-u u Beogradu. Osnivač je i direktor Međunarodne letnje škole o OIE i održivom razvoju, koja se u okviru Svetskog solarnog programa UNESKO-a održava od 1997. godine u Beogradu.
Osnivač je i editor periodične elektronske monografije – Renewable Energy Sources for Sustainable Development and HFA. Autor je i izdavač sedam knjiga i dve monografije na engleskom jeziku Heat and Mass Transfer in Porous Media, i Spatio-Temporal Structure and Chaos in Heat and Mass Transfer Processes. Objavila je 186 naučna i 79 stručna rada. Držala je plenarna predavanja na 10 prestižnih međunarodnih konferencija i bila je član naučnih i organizacionih komiteta i pretsedavajući na većem broju međunarodnih konferencija među kojima su i I i II svetska konferencija eksperimentalnog prenosa toplote i mase, mehanike fluida i termoodinamike, dva Svetska kongresa ISES-a, Drugi svetski kongres KLIMA-2000 u Sarajevu 1989, ASHRAE –2004.
Vodila je 27 multidisciplinarna (nacionalna i međunarodna naučno-istraživačka projekta). Bila je naučni savetnik 9 domaćih i stranih projekata, među kojima su i projekat Modeling of Steady State Thermal Performance and Dinamics of Air Conditioning Sysems, Univerziteta u Adelaidi, 1994/1996 a 1987/1991 je bila naučni savetnik prve i druge faze istraživačkog projekta Open Cycle Apsorption Solar Cooling Centra za energetska istraživanja Univerziteta Arizone, i Ministarstva za energiju SAD (DOE).
Bila je naučni sekretar Međunarodnog centra za prenos toplote i mase (ICHMT), urednik je naučno – stručnog časopisa KGH-SMEITS, predstavnik naše zemlje u Međunarodnom Institutu za hlađenje u Parizu (Komisije za Termodinamiku i podpredsednik Komisije za kriohlađenje), član Tehničkih komiteta ASHRAE za korišćenje sunčeve energije i za omotač zgrada, predsednik Radnih grupa UNESKO i FAO za korišćenje sunčeve energije, član je tehničkih komiteta za sunčevu energiju i biotehnologiju ASME, i dr. Nosilac je brojnih nagrada i priznanja (KGH Plaketa: 1995. za doprinos LTT, 1996. za doprinos KGH časopisu, za razvoj tehnologija i proizvoda korišćenja sunčeve energije nagrade Beogradskog 1989 i Novosadskog Sajma 1985), Fulbrajtovog priznanja 1985, nagrada Udruženja solarne industrije Kanzasa 1993 i 1994, nagrade Solar Two Challenge DOE-a i Southern California Edisona 1994, i dr.
Naučno istraživački rad M. Todorović – teorijski i eksperimentalni obuhvata: integralne metode za rešavanje nelinearnih problema prostiranja toplote i materije, termodinamiku realnih materija i biomaterijala, fenomene prostiranja toplote i mase, posebno prelaznih dinamičkih režima na makro, mikro i nano nivou u jedno i višefaznim, višekomponentnim i poroznim sistemima bez i sa hemijskim reakcijama odnosno promenom faza, a u odnosu na primenu u oblasti pretvaranja energije, skladištenja i očuvanja energije, biotehnologija, elektronike, termotehnike odnosno energetike.
Međunarodnu afirmaciju stiče sprovevši prvo ispitivanje u svetu krive ravnoteže i P-V-T veličina stanja gasne faze freona – 502 u Institutu za termodinamiku i rashladnu tehniku u Berlinu. Tokom postdoktorskog istraživačkog rada na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju unapređuje fizički model uopštavajući matematičke formulacije multifaznog prostiranja toplote i materije u poroznim medijima, i pod njenim rukovodstvom se izvodi prva mikrovizuelacija termičke disperzije u poroznom sistemu i merenje “mikro” temperaturnog polja u izolovanom meniskusu tečnosti primenom tečnih kristala.
Pod njenim rukovodstvom su uspostavljena ispitivanja i razvijeni metodi određivanja osobina propustljivosti sunčevog zračenja materijala, termičkih i osobina prenosa toplote i mase poroznih materijala, termičkih i reoloških osobina realnih fluida, kinetike faznih prelaza i karakterističnih veličina konvektivnog prelaza toplote, a Laboratorija za termodinamiku termotehniku Poljoprivrednog fakulteta (LTT) postaje pored nastavnog i naučno-istraživački centar u kome se radi teorijski i eksperimentalno na unapređenju znanja važnih za tehnološki razvoj u oblasti sušenja i drugog procesovanja biomaterijala, sistema za visoko efikasan prenos toplote i materije; sistema za skladištenje toplote, komponenata i sistema aktivnog i pasivnog pretvaranja sunčeve energije, biotehnike i dr. LTT razvija opitne metode i sisteme za laboratorijska ispitivanja i dinamičke simulacije ponašanja materijala i komponenata sistema, kao i terenska ispitivanja-monitoring i numerička ispitivanja dinamike sistema termotehnike i tehničko tehnoloških sistema i sistema KGH/objekat, sistema kogeneracije, prijemnika i sistema korišćenja sunčeve energije, bioreaktora i biosistema.
M. Todorović pionirski razvija novi multidisciplinarni prilaz projektovanju održivih i inteligentnih zgrada, sa stanovišta energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i materijala, kvaliteta unutrašnje i spoljašnje sredine, obuhvatajući pritom sve faze “ciklusa životnog veka” zgrade.
Svojim radom doprinosi da se obnovljivi izvori energije i istraživanje i razvoj odgovarajućih tehnologija u Jugoslaviji dovedu na fizički i tehnički dobre osnove iz prethodnog stanja euforičnih i tehnički neosnovanih iščekivanja s jedne strane i krajnjeg pesimizma nedovoljno obaveštene druge strane. Njeni napori za razvoj novih tehnologija i unapređenje korišćenja sunčeve energije u Srbiji, Jugoslaviji, i u periodu 1993-1995 u SAD su doneli realizaciju brojnih novih proizvoda i uređaja. Po njenim projektima je izrađena serija prototipova zagrejača vazduha, niza tipova sušara, prijemnika energije sunčevog zračenja, visokotemperaturnog prijemnika koncentrisanog sunčevog zračenja. Ima ćerku i dva sina i bila je višestruki prvak Jugoslavije u tenisu.