Prof. dr Vaso Antunović

Prof. dr Vaso Antunović

Prof. dr Vaso Antunović

Medicinski fakultet

Prof. dr Vaso Antunović rođen je 1949. godine u Srnetici, opština Drvar, od oca Dušana i majke Nenadović Margite. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je februara 1973. sa prosečnom ocenom 9,04.
Od 1974. godine radi u Institutu za neurohirurgiju KCS, gde je sa odličnim uspehom položio specijalistički ispit iz neurohirurgije 1980. godine. Magistarski rad odbranio je 1978., a doktorsku disertaciju 1987. godine. Za asistenta pripravnika izabran je 1979. godine, u zvanje asistenta unapređen je 1982., za docenta izabran je 1988. godine, za vanrednog profesora 1993., a za redovnog profesora 1997. godine.
Od otvaranja Urgentnog centra KCS 1988. godine bio je načelnik odelenja neurohirurgije, potom pomoćnik Direktora Instituta za neurohirurgiju KCS. Od 1992. do 1995. godine bio je Direktor Instituta za neurohirurgiju, a od 1993. do 1998. godine Medicinski direktor i Zamenik generalnog direktora Kliničkog centra Srbije. Sada se nalazi na dužnosti Načelnika odeljenja u Institutu za neurohirurgiju KCS.
U cilju stručnog usavršavanja pohađao je kurseve iz mikrohirurgije u Kliničkom centru u Ljubljani i Neurohirurškoj klinici u Hanoveru. Boravio je na stručnom usavršavanju u San Francisku, Los Andjelesu, Nju Jorku, Cirihu, Londonu i Lionu.
U svom dosadašnjem radu bio je član redakcionog odbora časopisa Chirurgia Neurologica Iugoslavica, Chirurgia Urgens i European Journal of Emergency Surgery. Član je srpskog lekarskog društva, Evropskog i Svetskog udruženja neurohirurga. Član je Izvršnog komiteta Svetske federacije neurohirurških društava (NJFNS) i Evropske asocijacije neurohirurških društava (EANS). Član je Američke asocijacije neuroloških hirurga (AANS) i Američkog kongresa neuroloških hirurga (CNS). Od 1992. godine je Predsednik Jugoslovenskog udruženja neurohirurga.
Stalni je konsultant za neurohirurgiju u Kragujevcu i Podgorici. Visiting Professor je na univerzitetima u Kragujevcu, Veroni (Italija) i Southern California University, Los Angeles, USA.
Autor je i koautor u 230 stručno-naučnih radova iz oblasti neurohirurgije. Magistarski rad pod naslovom ”Klinička slika i dijagnostika tumora bočnih i treće moždane komore” odbranio je 1978., a doktorsku disertaciju pod naslovom ”Mikrohirurško lečenje tumora pontocerebelarnog ugla sa posebnim osvrtom na očuvanje funkcije zahvaćenih kranijumskih nerava” 1987. godine.
Značajan broj radova odnosi se na problem tretmana tumora pontocerebelarnog ugla, posebno na pitanje funkcionalnog stanja nakon hirurške intervencije (najznačajniji: “The problem of recovery of impaired functions of involved cranial nerves after microsurgical removal of huge acoustic neuromas”, International Symposium on Advances in Neurooncology, San Remo, 1990. i “Results of microsurgical treatment of neurinomas of pontocerebellar angle”, 9th International Congress of Neurological Surgery, New Delhi, 1989. Za doprinos razvoju mikrohirurškog tretmana tumora pontocerebelarnog ugla nagradjen je plaketom Neurohirurške klinike 1988. godine.
Druga grupa radova odnosi se na tretman aneurizmalne subarahnoidne hemoragije sa posebnim doprinosom uvodjenju principa urgentnog tretmana ovih pacijenata (najznačajniji radovi: “Early versus delayed surgery for ruptured cerebral aneurysms-njhat could happen njith patients njho rebleed and died” i “Treatment perspectives of anurysmal subarachnoid hemorrhage and its complications”, Emergency Surgery-International up to date, CIC Edizioni Internazionali, Roma-Milano, 1996)
Jedan broj radova odnosi se na hirurgiju perifernog nervnog sistema gde su postignuti izuzetno zapaženi rezultati, a i uvedeni novi pristupi koji su izazvali pažnju u medjunarodnoj neurohirurškoj literaturi (najznačajniji:”Reinnervation of avulsed brachial pledžus using the spinal accessory nerve”, Surg, Neurolog., 1990, “Nerve transfer of brachial pledžus traction injuries”, J. Neurosurg. 1992., “Gunshot injuries of the brachial pledžus”, International Symposium on Neurotraumatology, Rimini, Italija 1996., “Collumela Aword” nagrada za najbolji rad).
Iskustva vezana za spinalnu patologiju posebno za rešavanje lumbalne diskus hernije pretočena su u monografiju “Lumbalna diskus hernija-radikularna kompresija” koja je nagradjena Oktobarskom nagradom grada Beograda 1996. godine.
Autor je i koautor u 12 monografija i udžbenika od kojih četiri publikovane u inostranstvu (najznačajnije: Samardžić M., Antunović V.: Nerve repair of brachial pledžus injuries, CIC Edizioni Internazionali, Roma-Milano, 1996; Antunović V., Djordjević Ž., Mitrović M., Šukalo M.(Eds): Emergency Surgery-International up to date, CIC Edizioni Internazionali Roma-Milano, 1996.; Marinković S., Sheldinger D., Milisavljević M., Antunović V.: Sectional Anatomy and MNR of Human Body, Georg Thieme Stutgart-Nenj York, 2000; Antunović V., Dragutinović G., Lević Z., Samardžić M.: Magnetic Resonance of the Central Nervous System Disorders, Georg Thieme Stutgart-Nenj York.
Koordinator projekta: Razvoj metoda softvera za numerička i eksperimentalna istraživanja u oblasti biomedicinskih nauka (Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1997/2001); rukovodilac potprojekta: “Odloženo pogoršanje stanja nakon aneurizmalne subarahnoidalne hemoragije, analiza činilaca i mogućnosti lečenja (1996-2000) i zamenik rukovodoioca projekta “Dijagnostika i rekonstruktivna hirurgija povreda ramenog živčanog spleta” (1996-2000).
Predsedavao naučnim sesijama na internacionalnim skupovima: 2nd Vice-presidential Meeting of EANS, Thessaloniki 1991.; The First International Conference of Emergency Surgery, Beograd 1996., The First Congress of Macedonian Neurosurgical Society, Ohrid, 1998, The Eighth Romanian Neurosurgical Conference Cluj 2002 . Predavanja po pozivu: USC School of Medicine, Los Angeles; Faculta di Medicina e Chirurgia, Verona; Medicinski Fakultet, Skoplje, The First Congress of Macedonian Neurosurgical Society njith international paarticipation, Ohrid; 2nd Vice-Presidental Meeting of EANS, Thessaloniki, The First International Conference on Emergency Surgery, Belgrade and The Eighth Romanian Neurosurgical Conference Cluj 2002.
Organizacije naučnih skupova: Prvi stručni sastanak neurohirurga Jugoslavije, Beograd 1992.-Predsednik Organizacionog odbora; Drugi kongres urgentne hirurgije i traumatologije Jugoslavije, Budva 1995. Predsednik Organizacionog odbora; The First International Conference of Emergency Surgery (under the patronage of European Association of Emergency Surgery and Traumatology), Beograd 1996.-Predsednik Organizacionog odbora; 8. Kongres Udruženja neurohirurga Jugoslavije, Beograd 1998.-Predsednik Kongresa.
Oženjen je, supruga Holclajtner-Antunović Ivanka, profesor Beogradskog Univerziteta, kći Lidija, student i sin Dušan, učenik.