Prof. dr Slobodan A. Apostolski

Prof. dr Slobodan A. Apostolski

Prof. dr Slobodan A. Apostolski

Medicinski fakultet

Prof. dr Slobodan A. Apostolski, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je u Beogradu 1950. godine, od oca Apostola i majke Sandre Petrovske. Gimnaziju je završio 1969. godine, a Medicinski fakultet u Beogradu 1974. godine kao student generacije. Odmah se uključuje u istraživački rad u oblasti imunologije na Institutu za eksperimentalnu medicinu VMA, ali se ubrzo potom, 1976. godine zapošljava kao lekar na specijalizaciji Neuropsihijatrijske klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu, danas Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1980. a doktorsku disertaciju, sa temom “Myasthenia gravis – korelacija kliničkog, elektro-dijagnostičkog, imunološkog i histo-patološkog aspekta”, odbranio je 1981. godine. Od 1987. se nalazi na mestu Načelnika Odeljenja za neuromišićne bolesti i jedinice za imunoterapiju, a od 1995. godine vrši funkciju pomoćnika direktora Instituta za neurologiju. U zvanje asistenta za predmet neuropsihijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je 1983., u zvanje docenta 1989., u zvanje vanrednog profesora 1994., a u zvanje redovnog profesora za predmet neurologija 1999. godine. U periodu od 2000. do 2002. godine bio Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član Saveta Univerziteta. Član je Suda časti Univerziteta u beogradu.
Usavršavao se u više neuroloških centara u svetu. Kao stipendista RZN SR Srbije završio je kurs iz kliničke elektromiografije na Mejo klinici u Ročestru, S.A.D., 1981. i započeo eksperimentalne radove iz oblasti bolesti motornog neurona na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku 1989. godine. Dvogodišnji postdoktorski istraživački rad iz oblasti neuroimunologije ostvario je u laboratoriji profesora Normana Latova (Department of Neurology, Columbia University, New York, USA, 1991-1193, 1994).
Član je SLD, Jugoslovenskog udruženja neurologa, Jugoslovenskog društva za neuronauke, Evropskog i Svetskog udruženja neurologa, Svetskog udruženja za mišićne bolesti, Svetskog udruženja za neuropatije i Njujorške akademije nauka. Član je Kuratorijuma simpozijuma za neurološke nauke podunavskih zemalja i Istraživačke grupe za neuromišićne bolesti Svetskog udruženja neurologa, Izvršnog odbora Edukacionog komiteta Svetskog Udruženja neurologa, Naučnog odbora Evropske škole za neuroimunologiju, Naučnih grupa (“task forces”) za neuroimunologiju i spondilotičnu mijelopatiju Evropske Federacije neuroloških Udruženja (EFNS). Bio je predsednik je organizacionog odbora simpozijuma “Stremljenje i novine u medicini” Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1994. do 2000. godine.
Autor je 48 radova publikovanih u časopisima citiranim u Current contents, 7 poglavlja u knjigama stranih izdavača, 15 poglavlja u domaćim monografijama, autor je ili urednik u 11 knjiga, praktikuma i monografija, 59 radova u domaćim časopisima, 9 radova u zbornicima domaćih sastanaka i 248 abstrakata od kojih je 93 štampano u stranim časopisima sa recenzijom, citiranih u Current contents. U više evropskih neuroloških centara održao predavanja po pozivu.
Najvažnije radove iz oblasti istraživanja timusa kod miastenije gravis, evaluacije lečenja miastenije, istraživanja bolesti motornog neurona, molekularno-bioloških istraživanja familijarnih oblika amiotrofičke lateralne skleroze i miotoničke distrofije, istraživanja novih antigena perifernog nervnog sistema i kičmene moždine, istraživanja neuropatologije AIDS-a, kao i većinu neuro-imunoloških istraživanja publikovao je u vodećim svetskim časopisima (J of Neuroimmuno-logy, Annals of the New York Academy of Sciences, Clinical and Experimental Immunology, Neurology, Annals of Neurology, Seminars in Neurology, Immunological Investigations, J of Neuroscience Research, J of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Europ. J. of Neurology, Acta Neurologica Scandinavica, J. of the Neurological Sciences, J. of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, J. of Neurology, Monographs in Allergy, Karger, Basel, Human mutation, Psych. Genet. ).
Svojim naučnim radom u oblasti imunopatologije miastenia-e gravis je ostvario osnove za doktrinarni pristup terapiji ove bolesti što je posle 20 godina rada u našim uslovima dovelo do smanjenja stope smrtnosti ove bolesti sa 30% na samo 3%. Istraživačke i kliničke rezultate u ovoj oblasti publikovao je u vrednoj monografiji zajedno sa 12 naučnika, saradnika na projektu.
Kliničkim istraživanjima je unapredio dijagnostički pristup neuromišićnim bolestima i uveo niz novih terapijskih procedura. Osnivač je jedinice za imunoterapiju i terapijsku izmenu plazme. Učestvovao je u ultrastrukturnim istraživanjima timusa u bolesnika sa miastenijom gravis i doprineo razjašnjenju uloge timusa kao i objašnjenju efekta timektomije. Među prvima u svetu se uključio u imunološka istraživanja bolesti motornog neurona, učestvovao u otkrivanju subentiteta ove bolesti.
Svojim radovima je otkrio, identifikovao i lokalizovao nove antigene, Oligo-dendrocitni mijelinski glikoprotein i Versikanu sličan glikoprotein u perifernim živcima. U neuropatologiji AIDS-a je pokazao da se gp120 glikoprotein HIV-1 vezuje za neuronske ćelije i objasnio komplementom posredovano oštećenje neurona nakon vezivanja virusa za receptore neuronske membrane. Aktuelna istraživanja obuhvataju imuno-patologiju neuropatija sa posebnim osvrtom na ulogu glikolipidnih antigena (gangliozida, sulfatida, …), i na mehanizme molekularne mimikrije u etiopatoigenezi neuropatija. U ovoj oblasti tesno sarađuje sa Farmaceutskim fakultetom u Skopju, Univerzitetskom neurološkom klinikom u Milanu i sa Cornel University u njujorku. U okviru najnovijih neuroimunoloških istraživanja, svojom istraživačkom grupom je među prvima u svetu doprineo otkrivanju novih imunoloških mehanizama nastanka miastenije gravis.
Do sada je bio nosilac više naučnih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. U okviru inovacionog projekta na problemu bolesti motornog neurona patentiran je koterapijski preparat kojim se postižu značajni rezultati u borbi protiv jedne od najtežih neuroloških bolesti. Rukovodio projektom pod nazivom “Istraživanja imunski posredovanih bolesti kičmene moždine, perifernih živaca i neuromišićne spojnice” i strateškim projektom “Molekularno-biološka dijagnostika naslednih bolesti u medicini”. Sarađuje na istraživačkom radu na projektima kojima rukovode profesor Norman Latov iz Njujorka i Nigel Leigh iz Londona.