Prof. dr Dušan B. Velimirović

Prof. dr Dušan B. Velimirović

Prof. dr Dušan B. Velimirović

Medicinski fakultet

Prof. dr Dušan B. Velimirović rođen je 1947. godine u Beogradu (otac Branko, majka Milica, rođena Stefanović). Srednju školu je završio u Beogradu (Prva Beogradska gimnazija) 1966. godine, a diplomirao 1972. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički staž iz opšte hirurgije je obavio na II Hirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1974-1980, gde je položio specijalistički ispit 1980. godine. Zaposlen je na Institutu za Kardiovaskularne bolesti Kliničkog Centra Srbije kao kardiovaskularni hirurg, gde je u dva mandata (1993-2001) vršio funkciju Načelnika Pejsmejker centra. Magistrirao je 1983. a doktorirao 1987 god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Za asistenta na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Beogradu je izabran 1984., za docenta 1991., vanrednog profesora 1996. i redovnog profesora 2001 godine.
U cilju stručnog usavršavanja iz oblasti kardiovaskularne hirurgije boravio je u više poznatih svetskih centara: Texas Heart Institute, Hjuston, SAD (1979); University Hospital Groningen, Holandija (1985); St. Antonius Hospital, Nieuwegein, Holandija (1990). Kraće stručne posete je imao u više institucija: St. Anadal Hospital, Maastricht, Holandija (1985); Bakulev Institute, Moskva, Rusija (1995); Hospital “Broussais”, Pariz, Francuska ( 1996); Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, SAD (1997), Royal Brompton Hospital, London, UK (1998); China-Japanese Friendship Hospital, Beijing, Kina.
Član je više internacionalnih stručnih udruženja: European Society for Cardiovascular Surgery (ESCVS), European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS) u kojoj je 1999 god. izabran za Fellow a (FETCS), North American Society for Pacing and Electrophysiology (NASPE); European Working Group on Cardiac Pacing (EWGCP), nacionalni delegat od 1993-2001; European Society of Cardiology (ESC) u kojoj je 2001 izabran za Fellow a (FESC); Hungarian Society for Cardiac Surgery, Danubian Forum for Cardiac Surgery (DFC), nacionalni delegate od 1996; New York Academy of Sciences, itd.
Član nacionalnih udruzenja: Srpsko lekarsko drustvo, Udruženje hirurga Srbije i Crne gore, Udruženje Kardiologa Srbije, Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije (generalni sekretar), Radna grupa za elektrostimulaciju srca UKJ (predsednik 1993-2001), Naučno drustvo Srbije (2002), Akademija Medicinskih Nauka SLD-a, Odbor za kardiovaskularnu patologiju SANU.
Član organizacionih i naučnih odbora internacionalnih stručnih sastanaka: “The First International Postgraduate Course on Cardiac Pacing” (Dubrovnik, 1988); “The Second Postgraduate Course on Rate Responsive Systems and AICD” (Dubrovnik, 1990); “International Vascular Meeting-Redo Vascular Surgery” (Beograd, 1995); “II Cardiostim Pan Slavian International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology” (St. Petersburg, 1995); “5th Balkan Meeting of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery ” (Beograd, 1997); “ 8th European Symposium on Cardiac Pacing-Europace” (Athens, 1997); “ XI World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology” (Berlin, 1999); “1st International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology” (Đerba, 1999), “VII Asian Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology”(Peking, 2001).
Predsednik organizacionog odbora internacionalnih stručnih sastanaka: “ Progress in Cardiac Pacing ” ( Beograd 1999); “Advanced techniques in diagnosis and management of cardiac arrhythmias ” (Beograd 1997); Predsedavajući naučnih sesija na internacionalnim stručnim sastancima: “8Th European Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology ” (Atina 1997); “ VII Asian Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology” (Peking). Predsednik organizacionog odbora: Simpoziujm ”Aktuelni trendovi u elektrostimulaciji srca” (Beograd 1999); Simpozijum “Yu Pace” (Beograd 2002); Učestvovao je u realizaciji 4 nacionalna naučna projekta Ministarstva za nauku Srbije: U saradnji sa vodećim Evropskim istraživačkim centrima (Bakken Research Centar, Maastricht, Holandija; Vitatron Medical Research Department,Velp, Holandija; Intermedics Reseach Department, Brisel, Belgija; Medico Research Department, Padova, Italija). Učestvovao je kao istraživač u realizaciji 16 internacionalnih kliničkih istraživačkih studija iz domena inovacija pejsmejker tehnolgija. Održao je 30 predavanja na Internacionalnim Simpozijumima i kongresima iz oblasti kardiovaskularne hirurgije i elektrostimulacije srca. Urednik je rubrike Elektrostimulacija srca u časopisu Kardiologija.
Kao autor ili koautor publikovao je 375 bibliografske jedinice (do juna 2001), od čega 105 u formi radova štampanih u celini-in extenso ( 33 internacionalna; 72 nacionalna) i 270 u formi sažetaka (127 internacionalna, 143 nacionalna). Zbirni R faktor publikacija je 380,6. Citiranost radova u internacionalnoj literaturi ( Science Citation Index) je 62. Značajnije publikacije:
– D. Velimirović, V. Radmilović, M. Đorđević et al. Epidural lead fracture caused by material processing fault. PACE, Sept. 1991, Vol 14: 1425-1431. – D. Velimirović, P. Petrović, P. Đukić et al. Control of ventricular rate by interatrial septal incision and crysta terminalis myotomy in the patients with atrial fibrillation undergoing mitral valve replacement. Eur J Cardio-thorac Surg 1993, 7:580-586. – D. Velimirović, P. Petrović, P. Đukić et al. Corridor procedure-surgical option for treatment of chronic atrial fibrillation in patients undergoing mitral valve replacement. Cardiovascular Surgery 1997, 5: 320-327. – D. Velimirović, Z. Ćalović, F. DeGregorio et al. Transvalvular impedance as a tool for atrial and ventricular capture detection. Progress in Clinical Pacing. Edit. M. Santini, CEPI, Rome, 1999:81-83. – D. Velimirović, P. Petrović. Tretman i prevencija ventrikularnih tahiaritmija kardio-hirurškim procedurama. Kardiologija. Urednici: S. Nedeljković, V. Kanjuh, M. Vukotić. Zavod za izdavačku delatnost, Beograd, 1994, 803-810. – D. Velimirović. Hirurško lečenje srčane insuficijencije. Hirurgija za studente i lekare. Urednik; M.Stevović, Savremena administracija, Beograd 2000, 355-358. – D. Velimirović (urednik). Odabrana poglavlja o elektrostimulaciji srca / Selected papers in cardiac pacing. Nauka, Beograd, 1996.
Naučno-istraživačkim radom je omogućena praktična primena i uvođenje brojnih inovacija u domenu kardiovaskularne hirurgije i pejsmejker terapije: Antiaritmične hirurške procedure. (Prošireni transseptalni pristup, miotomija kriste terminalis, Corridor procedura u tretmanu atrijalne fibrilacije pri zameni mitralne valvule, subendokardna resekcija u tretmanu VTa, dinamička kardiomioplastika itd). Inovacije pejsmejker terapije (primena novih senzora i njihovih kombinacija u rate responsive sistemima, Single pass VDD stimulacija, intravenski defibrilatori, implantabilni EKG holter aparati itd.)