Prof. dr Vladimir S. Kostić

Prof. dr Vladimir S. Kostić

Prof. dr Vladimir S. Kostić

Medicinski fakultet

Prof. dr Vladimir S. Kostić je rođen 1953. godine u Beogradu, od oca Svetislava i majke Slobode Nestor. U istom gradu završava osnovno i srednje obrazovanje, a 1978. godine završava Medicinski fakultet (MF) Univerziteta u Beogradu. U Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije se zapošljava 1980. godine. Specijalista neuropsihijatrije postaje 1985. godine, a od 1987. godine je načelnik Odeljenja za degenerativne bolesti CNS-a i od 2001. direktor Instituta. Redovni je profesor Neurologije na MF u Beogradu, a od 2002. do 2004. godine i njegov dekan.

            Novembra 1982. godine odbranio je magistarsku tezu In vitro izučavanje energetskog stanja kapilara mozga. Doktorsku disertaciju Izučavanje metabolizma prostaglandina u ishemiji mozga odbranio je aprila 1986. godine.

            Član je uredništava međunarodnog časopisa Focus on Parkinson’s disease i Movement Disorders, većeg broja domaćih časopisa (Klinička i eksperimentalna neurologija, Psihijatrija danas, Acta Infectologica, Acta Physiologica et Pharmacologica Yugoslavica). Redovno recenzira radove u domaćim i međunarodnim časopisima.

Generalni je sekretar Udruženja neurologa Jugoslavije, član je Internacionalnog komiteta Internacionalne neuropsihijatrijske asocijacije i predstavnik naše zemlje u Movement Disorder Society. Bio je član Izvršnog odbora Evropskog društva za kliničku neurofarmakologiju i jedan od pokretača i rukovodilaca Neurohirurško-neuroloških seminara. Organizovao je veći broj domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa.

            Dr Kostić je više puta boravio u inostranim istraživačkim i akademskim institucijama: bio je u Middlesex Hospital u Londonu (1987. godine), u Institutu za neurologiju Kolumbija Univerziteta u Njujorku kao stipendista Fulbright-ove fondacije u zvanju gostujućeg profesora (15 meseci; 1989/1990. godina) i u istoj instituciji u Njujorku kao visiting research scientist dodatnih 13 meseci (1995/1996. godine).

Dr Vladimir S. Kostić je član Srpskog lekarskog društva, Udruženja neurologa Jugoslavije, Jugoslovenskog društva za neuronauke, Svetske neurološke federacije, Američke neurološke akademije (Corresponding Fellow), Royal Medical Society (Velika Britanija), Internacionalnog društva za neurohemiju, Internacionalnog društva za poremećaje motorike, Internacionalne neuropsihijatrijske asocijacije. Dr Kostić je redovni član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva.

Dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda za 1988. i 1994. godinu. Dobitnik je Godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva za naučno istraživački rad 1997. godine. Dopisni član SANU od 2000. godine.

            U bibliografiji dr Kostića je navedeno 561 jedinica: 12 poglavlja u međunarodnim knjigama i monografijama, 2 revijska rada u međunarodnim časopisima, 2 silabila sa internacionalnih kongresa, 86 originalnih radova u časopisima citiranim u Current Contents, 3 pisma u časopisima citiranim u Current Contents, 10 radova u mešunarodnim časopisima van liste Current Contentsa, 10 radova u domaćim časopisima koji bili citirani u Current Contents, 15 revijalnih radova u domaćim časopisima, 66 radova u nacionalnim časopisima, 169 sažetaka sa internacionalnih sastanaka i 151 sažetak sa domaćih stručno-naučnih sastanaka. Pored toga, dr Kostić je autor i koautor 38 poglavlja u knjigama i monografijama nacionalnog značaja i 15 radova koji su celini publikovani u zbornicima nacionalnih stručnih sastanaka.

            Dr Kostić je urednik i ko-urednik 10 monografija, a autor je i koautor 5 objavljenih knjiga: Marinković S, Ilić A, Milisavljević M, Kostić V: Funkcionalna i topografska neuroanatomija (Savremena administracija, Beograd, 1988); Mršulja BB, Kostić VS: Neurohemija u neurološkim bolestima (Medicinska knjiga, Beograd, 1994); Kostić VS, Šternić N: Terapija nevoljnih pokreta (Savremena administracija, Beograd, 1990, prihvaćena kao udžbenik za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu); Kostić VS: Parkinsonova bolest i parkinsonizam (CIBIF, Beograd, 1998, prihvaćena kao udžbenik za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu) i Živković M, Šternić N, Kostić VS: Ishemička bolest mozga [Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd], prihvaćena je kao udžbenik na Medicinskom fakultetu u Nišu).

Održao je 17 predavanja po pozivu u inostranstvu (Grčka, SAD, Izrael, Slovenija, Češka republika, Kipar, Mađarska) i veliki broj predavanja po pozivu u zemlji.

Radovi dr Kostića su prema podacima SCI do februara 2000. godine citirani u međunarodnim časopisima 750 puta. Dr Kostić je bio mentor u 9 odbranjenih magistarskih i 11 odbranjenih doktorskih teza na Univerzitetu u Beogradu.

Dr Kostić je rukovodio projektom Parkinsonova bolest: izučavanje regulacionih mehanizama motorike i ponašanja (MNT Srbije 1991-1995) i ko-rukovodilac sa jugoslovenske strane u međudržavnom projektu sa Italijom (Prof. A. Albanese, Rim) Istraživanje genetske osnove distonije i parkinsonizma. Rukovodio projektom Istraživanje nevoljnih pokreta (MNT Srbije 1995-2000) i genetska istraživanja degenerativnih bolesti CNS-a (u okviru strateškog projekta MNT Srbije 1997-2000). Rukovodi projektom br.1988 Ministarstva za nauku Srbije i projekta u okviru SANU.

Korukovodilac sa srpske strane u međudržavnom projektu sa Slovenijom (Prof. dr Zvezdan Pirtošek).