Prof. dr Vojislav M. Leković

Prof. dr Vojislav M. Leković

Prof. dr Vojislav M. Leković

Stomatološki fakultet

Prof. dr Vojislav M. Leković, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1949. godine u Podgorici. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu 1974.godine. Od 1976. radi na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Magistarsku tezu odbranio je 1979.godine, a doktorirao je 1981.godine. U svojoj karijeri obavljao je niz odgovornih funkcija na Stomatološkom fakultetu. Sada je na funkciji dekana Stomatološkog fakulteta,u drugom mandatu. Profesor je po pozivu na Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu.

Objavio je i prezentovao preko 315 naučno-istraživačkih radova, najveći broj u međunarodnim časopisima i najznačajnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor u 11 monografija i udžbenika. Knjiga prof. dr Fermina Carranze-Clincal Periodontology, u kojoj je prof. Leković koautor, štampana je u najvećem broju izdanja do danas u svetu. Citiran je preko 542 puta u najpoznatijim međunarodnim časopisima i udžbenicima iz oblasti parodontologije i drugih grana stomatologije. Glavni istraživač ili učesnik je u 27 međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata. Glavna tema njegovih istraživanja je regenerativna terapija parodontopatija. Za svoja dostignuća u istraživačkom radu nagrađivan je više puta, uključujući dve Oktobarske nagrade za naučno-istraživački rad (1980. i 1987.), godišnju nagradu Evropske asocijacije za implantologiju (1997.) i godišnju nagradu SLD-a za naučno-istraživački rad (2002.). Član je više međunarodnih i nacionalnih udruženja,između ostalog i Američke akademije za parodontologiju (AAP), Evropske akademije za parodontologiju i implantologiju,itd.Prof.Leković je dao izuzetno značajan doprinos razvoju stomatološke nauke kod nas i u svetu uveo je u primenu kod nas i naučno objasnio hiruršku terapiju oboljenja potpornog aparata zuba-parodontopatija. Posebno je značajno da je sa internacionalnim timom koji je stvorio, u oblast parodontalne hirurgije uveo dve potpuno nove hirurške tehnike: režanj operacije sa očuvanjem interdentalne gingive- Papilla preservation technique (J. Periodontol. 1985.Apr. ; 56(4); 204-10) i režanj operacije u predelu višekorenih zuba- (J. Periodontol. 1988. Feb; 59 (2) 67-72). Ove hirurške tehnike su od momenta publikovanja opšteprihvaćene u celom svetu i postale su rutinske metode u hirurškom lečenju parodontopatija.

Bazičnim, eksperimentalnim i kliničkim istraživanjima prvi je u zemlji uveo sintetsku zamenu za kost u regenerativnoj parodontalnoj hirurgiji. U okviru toga dokazao je biokompatibilnost, histološki i klinički odgovor parodontalnih tkiva primenjenog materijala.Svi kasnije produkovani materijali stvoreni su po uzoru na ovaj koji je kreirao profesor Leković (J. Periodontol. 1985. Feb; 56(2): 82-8)

Sa svojim istraživačkim timom prvi je u svetu uveo koncept ”usmerene regeneracije parodoncijuma”. Ovaj koncept (Guided Tissue Regeneration) predstavlja revolucionarni pronalazak u regenerativnoj terapiji parodontopatija i našao je široku primenu u mnogim granama medicine. (International Dent. Res. Assoc. ; 1991. Apr. Vol 3: 203-207).

Od posebnog je značaja da su sva navedena i mnoga druga eksperimentalna i klinička istraživanja izvršena u našoj zemlji na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, odgovarajućim institutima Medicinskog i Veterinarskog fakulteta, što je doprinelo da se Stomatološki fakultet svrsta među značajne istraživačke centre u Evropi i da se time da veliki doprinos afirmaciji naše nauke.

Primena faktora rasta u hirurškoj terapiji parodontopatija je najnovije polje istraživanja u oblasti stomatologije. I na rešavanju ovog problema tim profesora Lekovića dao je neprocenjiv doprinos primenjujući faktor rasta gleđi (amelogenin) i ”trombocitne faktore rasta” za rekonstrukciju tkiva potpornog aparata zuba. (J. Periodontol. 2000. Jul; 71 (7): 1110-6.; J. Periodontol. 2002; 73; 198-205).

Profesor Leković je sa svojim eksperimentalnim i kliničkim istraživanjima dao značajan doprinos razvoju zubne implantologije, danas vodeće stomatološke discipline u našoj zemlji.Prvi je u zemlji dokumentovano dokazao proces osteointegracije oko dentalnih implantata (zamena za zub). Zaključci i dobijeni rezultati do kojih su došli,potvrđeni su brojnim istraživanjima širom sveta i danas važe kao doktrina (Oral Maxillofacial Implants. 1992; 7 (4); 491-6.Osim ovih značajnih rezultata do kojih se došlo dugotrajnim istraživačkim radom, a koji su omogućili primenu najsavremenijih tehnika i preparata u terapiji obolelog potpornog aparata zuba, prof. V. Leković zaslužan je za unapređenje stomatološke i parodontološke prakse u našoj zemlji. Tako je 14, novembra 2002. osnovano Udruženje parodontologa Srbije i Crne Gore, koje danas broji 385 članova.Decembra 2003. godine naša zemlja je postala član Evropskog udruženja parodontologa čime su se otvorile nove mogućnosti saradnje i razmene naučne misli sa ostalim članicama.Budući da je član Američke akademije za parodontologiju, Evropske akademije za parodontologiju i implantologiju,prof. Leković je organizator i domaćin brojnih seminara i naučnih skupova, sa učešćem veoma cenjenih stranih predavača, koji se organizuju više puta godišnje u zemlji. Cilj ovih naučnih skupova kojima prisustvuju naučni radnici i stomatolozi raznih specijalnosti jeste unapređenje stomatološke prakse i upoznavanje sa najnovijim tehnikama i procedurama koje se primenjuju u svetu i to ne samo na polju parodontologije, nego i ostalih stomatoloških specijalističkih grana.Prof.V Leković je idejni pokretač i nosilac značajnih projekata finansiranih od Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, čijim se sredstvima omogućava naučna afirmacija mnogih mladih istraživača saradnika i dolazi do značajnih i primenjivih rezultata u stomatološkoj, parodontološkoj praksi.

Iz iznetih činjenica proizilazi da je profesor Leković dao nemerljiv doprinos pomeranju granica naših saznanja u oblasti parodontologije, pronalaskom brojnih novih metoda i njihovom širokom primenom u svetu. Zahvaljujući tome, profesor Leković se afirmisao kao vrsan istraživač i naučnik, tako da je vrlo često predavač po pozivu na najznačajnijim stomatološkim skupovima i kongresima (preko 100 predavanja). Veliko akumulirano iskustvo, znanje i kreativnost,omogućili su profesoru Lekoviću da oformi i međunarodni tim istraživača, koji se danas smatra vodećim iz oblasti parodontalne hirurgije u svetu.U svom kreativnom naučnom radu veliku pažnjѕ poklanja usavršavanju mlađih kadrova i gajenju naučnog podmlatka. Najcitiraniji je doktor stomatologije u Srbiji i Crnoj Gori, a njegovi rezultati u nauci dostigli su renome u svetu najeminentnijih istraživača u stomatologiji.