Prof. dr Nada T. Majkić-Singh

Prof. dr Nada T. Majkić-Singh

Prof. dr Nada T. Majkić-Singh

Farmaceutski fakultet

Prof. dr Nada T. Majkić-Singh, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođena je 1947. godine u Majkić Japri, od oca Trive i majke Mare Topolić. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1969. godine, magistrirala 1972. i doktorirala 1974. godine sa temom ”Postavljanje kinetičke metode za određivanje aerobnih transhidrogenaza uz ABTS”.  Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu radi od 1971. godine kao asistent za predmet medicinska biohemija. Birana je u zvanje docenta (1978.) i vanrednog profesora (1984.), a redovni je profesor medicinske biohemije i kliničke enzimologije od 1988. godine.

Specijalista je medicinske biohemije. Bila je Upravnik Zavoda za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (od 1984. do 1995.). Od 1986. godine direktor je Instituta za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije. Bila je predsednik Upravnog odbora Zavoda za farmaciju Srbije (1993. – 2003.), kao i prvi predsednik Skupštine Farmaceutske komore Srbije (od 1997. do 2001. godine).
Bila je predsednik Sekcije za medicinsku biohemiju Farmaceutskog društva Srbije (1983 – 1987). Predsednik je Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije od 1988. godine i nacionalni predstavnik u Međunarodnoj federaciji za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC), Forumu evropskih društava za kliničku hemiju (FESCC) i Balkanskoj kliničko-laboratorijskoj federaciji (Balkan Clinical Laboratory Federation, BCLF).
Glavni i odgovorni urednik je časopisa ”Jugoslovenska medicinska biohemija” od 1991. godine u kom periodu ovaj časopis postaje međunarodni. Član je Redakcionog odbora časopisa Clinical Chemistry and Laboratory Medicine i recenzent je u više međunarodnih časopisa. Od 1994. do 2003. godine bila je predsednik Savezne Komisije za medicinsku biohemiju, kao i Republičke Komisije za medicinsku biohemiju i kliničku biohemiju, a od maja 1992. godine predsednik je Komisije za primarijate Farmaceutskog Društva Srbije.

Iz oblasti medicinske biohemije usavršavala se kroz poslediplomske i doktorske studije u Zavodu za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta pod rukovodstvom prof. dr Ivana Berkeša, kao i u Engleskoj (1972) u Londonskoj politehničkoj školi (North-East London Polytechnic School) i na Univerzitetu u Njukaslu, u Institutima za kliničku biohemiju i eksperimentalnu biologiju (University of Newcastle upon Tyne, Newcastle University Hospital, Department of Clinical Biochemistry). Prva je u našoj zemlji uvela tehnike analiziranja izoenzima u kliničkoj praksi, čime je doprinela edukaciji specijalizanata i poslediplomaca iz medicinske biohemije.
Glavne oblasti njenog istraživačkog rada su klinička enzimologija, genetski polimorfizam, uticaj lekova na nivo kliničko-biohemijskih parametara, uloga biološki aktivnih proteina u metaboličkim procesima i standardizacija pojedinih kliničko-biohemijskih metoda. Rukovodila je istraživačkim projektima ”Metodička istraživanja u analitici enzima” (1976 – 1990), ”Genetski polimorfizmi humane krvi” (1981 – 1990) i ”Uloga biološki aktivnih proteina u metaboličkim procesima” (1990 – 2001). Od 2002. godine rukovodi projektom ”Laboratorijski pokazatelji oštećenja i disfunkcije organa” koji finansira Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije. Autor je sa saradnicima preko 15 originalnih postupaka za određivanje aktivnosti enzima ili supstrata pomoću enzima. Većina rezultata istraživačkog rada je štampana u vodećim međunarodnim časopisima iz oblasti kliničke biohemije i enzimologije. Objavila je preko 350 naučnih i stručnih radova (100 u domaćim; 140 u međunarodnim i 110 u vodećim međunarodnim časopisima) i 350 saopštenja na domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti medicinske biohemije. Održala je preko 50 uvodnih, plenarnih predavanja. U Društvu medicinskih biohemičara Jugoslavije organizovala je šest Kongresa medicinskih biohemičara Jugoslavije, dva Balkanska sastanka laboratorijske medicine i više Biohemijskih dana. Osnivač je Naučne konferencije ”Profesor Ivan Berkeš”, kao i stručnog godišnjeg sastanka ”Novine u laboratorijskoj medicini” i trajnih kurseva usavršavanja medicinskih biohemičara.
Počev od 1986. godine, sa saradnicima se angažovala na formiranju i organizaciji objedinjene kliničko-biohemijske službe u Kliničkom centru Srbije, koja je prerasla u Institut za medicinsku biohemiju, kao referentnu laboratorijsku službu u Srbiji i Jugoslaviji. S obzirom na to da Institut za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije obavlja zdravstvenu dijagnostičku delatnost od posebne važnosti, pod njenim rukovodstvom u 2000. godini u laboratorijama Instituta za medicinsku biohemiju prvi put je u našoj zemlji uveden sistem menadžmenta kvalitetom prema Standardu ISO 9001:2001 i akreditacija prema standardu ISO 17025. Institut takođe sprovodi nacionalni program spoljašnje kontrole kvaliteta svih laboratorija u zemlji, poznat kao YUNEQAS–medicinska biohemija. Pod njenim rukovodstvom Institut ostvaruje značajnu međunarodnu saradnju.
Učestvuje u izvođenju dodiplomske, poslediplomske i specijalističke nastave na svim nivoima obrazovanja iz oblasti medicinske biohemije. Posebno se angažovala na formiranju profila-medicinski biohemičar, koji se danas školuje po savremenom programu u okviru petogodišnjih studija na Farmacetuskom fakultetu, kao i osavremenjivanju programa specijalizacije iz medicinske biohemije. Bila je mentor pri izradi brojnih magistarskih radova, specijalističkih radova i doktorskih disertacija. Iz oblasti medicinske biohemije napisala je 15 udžbenika, od kojih naročito treba pomenuti Kliničku enzimologiju (1993) i Medicinsku biohemiju (1994). Urednik je monografija Advances in Laboratory Medicine (DMBJ – Beograd, 1997) i Primena medicinske biohemije u laboratorijskoj medicini (DMBJ, 2000.) i prvi autor i urednik monografija Razvoj medicinske biohemije u Jugoslaviji (DMBJ – Beograd, 1998.) i Centralna laboratorija i Institut za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije 1952 u reči i slici 2002, (DMBJ – Beograd, 2002.). Na poziv Zavoda za izdavanje udžbenika napisala je dva udžbenika za srednju medicinsku školu iz oblasti medicinska biohemija.
U našoj zemlji član je Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije i Farmaceutskog društva Srbije. U inostranstvu je član Međunarodnog društva za kliničku enzimologiju (International Society of Clinical Enzymology), Američkog društva za kliničku hemiju (American Association of Clinical Chemistry), Međunarodne federacije za kliničku hemiju (International Federation of Clinical Chemistry), Engleskog društva kliničkih biohemičara (English Association of Clinical Biochemists), Njujorške akademije nauka (New York Academy of Science), Kanadskog društva za kliničku hemiju (Canadian Society of Clinical Chemists) i Federacije balkanske kliničke laboratorije (Federation of Balkan Clinical Laboratory). Bila je član Odbora za lipide pri Kardiološkoj sekciji SLD-a.
Od stručnih priznanja dobila je Diplomu Saveza Farmaceutskih društava (1988.) i Diplomu medicinskih biohemičara Jugoslavije (1995.).