Prof. dr Mihajlo M. Mitrović

Prof. dr Mihajlo M. Mitrović

Prof. dr Mihajlo M. Mitrović

Medicinski fakultet

Prof. dr Mihajlo M. Mitrović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, hirurg, rođen je 1938. godine u Beogradu od oca Mitra, profesora hirurgije i majke Danice Dimitrijević. Pravoslavne je veroispovesti. Oženjen je i ima dvoje dece. Gimnaziju je završio u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1956. a diplomirao je 1963. Specijalizaciju opšte hirurgije je započeo 1966. na Prvoj Hirurškoj klinici u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 1970. Za asistenta pri katedri hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je 1971., za docenta 1978., za vanrednog profesora 1985., a za redovnog profesora 1991. godine. Sada se nalazi na mestu načelnika Centra za urgentnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
Doktorsku disertaciju “Hirurško lečenje ahalazije” je odbranio na Medicinskom fakultetu maja 1977. Na usavršavanju je bio na Institutu za hirurgiju u Braunšvajgu (Nemačka) 1973., na Institutu za abdominalnu hirurgiju – Karolinska (Štokholm) i u Hamersmit bolnici u Londonu 1976., na odelenju za hirurgiju jednjaka u Birmingemu (Engleska) 1980. i u St. Marks bolnici u Londonu 1982. Na studijskim boravcima bio je u više bolnica u Velikoj Britaniji i SAD 1984. i 1986. godine.
Redovan je član Međunarodnog udruženja hirurga i Međunarodnog gastro-hirurškog kluba. Član je hirurške sekcije, traumatološke sekcije i sekcije za urgentnu medicinu Srpskog lekarskog društva. Redovni je član medicinske akademije SLD; Predsednik je Traumatološke sekcije Srbije; Član je Jugoslovenskog gastro-hirurškog kluba i član je predsedništva Udruženja hirurga Jugoslavije; Član je odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za traumatologiju u vanrednim uslovima, kao Odbor odeljenja medicinskih nauka.
Glavni je i odgovorni urednik jugoslovenskog časopisa za urgentnu hirurgiju i traumatologiju ” CHIRURGIA URGENS “, član je redakcionog odbora evropskog časopisa ” The European Journal of Emergency Surgery ” i redakcionog odbora jugoslovenskog časopisa urgentne medicine “Halo 94 Beograd”.
Član je Rotari kluba Beograd “Singidunum” i prvi savetnik guvernera Peter Gut-a za Rotari fondaciju za Jugoslaviju, gde je zadužen za humanitarni rad.
Prof. Mitrović je objavio preko 140 radova (70 radova je štampao u domaćim časopisima u celini, 45 u domaćim časopisima kao sažeci; 24 rada je štampao u stranim časopisima kao sažeci, 2 rada u inostranim časopisima u celini. Učestvovao je u pisanju 3 knjige, u jednoj je bio glavni i odgovorni urednik, i objavio je dve monografije. Bio je mentor u više magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Naučni doprinos je posebno prisutan u radovima iz oblasti hirurgije jednjaka. Ahalazija kao bolest ima posebno mesto, počev od doktorske disertacije pa kroz niz radova iz ove oblasti. Problemi operativne tehnike antirefluks metoda, komplikacije i reintervencije kod Helerove operacije. Takođe, prvi u našoj zemlji je publikovao radove o funkcionalnoj dijagnostici (manometrija jednjaka itd.) kod ahalazije. U svojim radovima prikazuje veoma studiozna istraživanja u oblasti akutnih oboljenja pankreasa, posebno nekrotičnog pankreatitisa.
Čitav niz radova je posvećen pitanju lečenja “teško povređenih i kritično obolelih” koji se kao termin u našoj stručnoj literaturi urgentne hirurgije pojavljuje sve češće zahvaljujući ovim radovima. Značajno mesto u publikacijama zauzimaju politraumatizovani, kao i ratne povrede, specijalno obrađujući septične komplikacije, kao i posle povreda organa trbušne duplje i grudnog koša. Napisao je monografiju (sa recenzijom) “Upotreba šavnog materijala u hirurgiji”, originalna i prva publikacija ove vrste u našoj zemlji. Učestvovao je kao koautor u dva udžbenika hirurgije sa poglavljima: “Hirurgija medijastinuma i dijafragme” i “Hirurgija slezine”. Glavni je i odgovorni urednik udžbenika “Osnove urgentne medicine (hirurgija-reanimacija-gerijatrija)”, udžbenika namenjenog lekarima na specijalizaciji urgentne medicine. Održao je 5 predavanja po pozivu u raznim bolnicama u okviru Medicinskog fakulteta u Bangkoku i Singapuru, i jedno predavanje u Kijevu. Nosilac je naučnog projekta “Trauma u Jugoslaviji”. Bio je uvodničar na mnogim naučnim skupovima, sastancima i kongresima u zemlji i inostranstvu.
Među najznačajnijim publikacijama mogu se izdvojiti: Doktorska disertacija: Hirurško lečenje ahalazije, Beograd, 1977; Mitroviæ M, Šijaèki A: Prospective study of stress ulcer in politrauma treated with somatostatin, Journal of Emergency Surgery, 1995, 15 (4); Mitroviæ M, Šijaèki A: Chest trauma. Medical science of Israel, 1995; Osnovi hirurgije, Medicinska knjiga, 1988, Poglavlje: Hirurgija medijastinuma i dijafragme (koautor); Mitroviæ M, Šijaèki A, Lazareviæ D: Severe trauma in Yugoslavia; Emergency Surgery – CIC Edizioni Internazionali, 1996: 145-150; Bukumiroviæ V, Gvozdenoviæ M, Mitroviæ M et al.: Long term parenteral mutritious in a cave of complete small intestinal resection, Arch Gastroenterohepatol, 1998, 17: ; Ignjatoviæ S, Majkiæ -Singh N, Mitroviæ M, Gvozdenoviæ M: Diagnostic accuracy of C-Reactive protein and phospholipase A in prognosis of acute pancreatitis evaluated by ROC curve analisis, MEDLAB, 1997, 156: ; Ignjatoviæ S, Majkiæ-Singh N, Mitroviæ M, Gvozdenoviæ M: Clinical value of interleakin – 6 and tumor necrosis; Factor in prognosis of acute pancreatitis evaluated by ROC curve analysis. Balkan Journal of Clinical Laboratory, 1998, 2:88.
Pored navedenih radova, Prof. Mitrović je autor i sledećih publikacija: Osnovi hirurgije, Medicinska knjiga, 1993, poglavlje: Slezina (kao koautor); Upotreba šavnog materijala u hirurgiji, Beograd, 1993, (monografija sa recenzijom); Osnovi hirurgije, 1955, poglavlje: Hirurgija slezine; Osnovi urgentne medicine (hirurgija-reanimacija-gerijatrija), 1955, (sa saradnicima).
Nosilac je ordena Svetog Save drugog stepena, koji mu je dodelio Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve decembra 1997.