Prof. dr Aleksandar N. Nešković

Prof. dr Aleksandar N. Nešković

Prof. dr Aleksandar N. Nešković

Medicinski fakultet

Prof. dr Aleksandar N. Nešković je rođen 1959. godine u Čačku. Otac Nikola i majka Olivera su bili inženjeri. Osnovnu i srednju školu i muzičku školu je završio u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine, gde je 1993. godine magistrirao na poslediplomskim studijama iz kardiologije, a 1999. godine odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom »Ehokardiografska studija remodelovanja leve komore posle akutnog infarkta miokarda«. Docent je interne medicine i kardiologije na Medicinskom fakuletu u Beogradu i upravnik Klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Dr Nešković je vrhunski ekspert za transtorakalnu i transezofagealnu ehokardiografiju i jedan od pionira stres-ehokardiografije u našoj zemlji. Usavršavao se u najčuvenijim svetskim laboratorijama za ultrazvuk srca: u Massachusetts General Hospital u Bostonu (kod dr Arthur Weyman-a) i na Cleveland Clinic Foundation (kod dr James D. Thomas-a). Dr Nešković je i vrhunski obučen interventni kardiolog, usavršavao se u jednom od najuglednijih centara u za primarnu PTCA, u Careggi bolnici u Firenci. Nosilac je Diplome evropskog kardiologa od 2002. godine (European Cardiologist Diploma).

Lekarsku karijeru započeo je u Kliničko-bolničkom centru Zemun, gde je 1994. godine završio specijalizaciju iz Interne medicine i nakon toga ubrzo postavljen za šefa Koronarne jedinice.

Od početka karijere dr Nešković učestvuje u istraživanjima iz oblasti interne medicine, a posebno kardiologije, i kao autor i koautor objavljuje radove u najuglednijim međunarodnim časopisima. Na naučnu karijeru dr Neškovića najviše su uticali profesor Obren Popović, koji ga je još kao studenta medicine uputio u medicinska istraživanja i docent Aleksandar D. Popović, od koga je učio ehokardiografiju i veštinu pisanja naučnog rada.

Godine 1996. godine prelazi na Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, na mesto šefa Odeljenja za klinička istraživanja pri Centru za kardiovaskularna istraživanja, a od 1999-2003. godine je upravnik Centra. Od 1996. godine, kada je Centar za kardiovaskularna istraživanja osnovan, saradnici Centra su objavili 63 rada in extenso u međunarodnim časopisima indeksiranim u Current Contents-u.

Dr Nešković je od 1996-1999. godine učestvovao kao saradnik na potprojektu Republičkog Ministarstva za nauku i tehnologiju “Dugoročno praćenje remodelovanja leve komore: petogodišnja ehokardiografska studija“, a od 1999-2001. godine je bio rukovodilac istog projekta. Od svih projekata Republičkog Ministarstva za nauku i tehnologiju iz oblasti kardiovaskularne medicine, najveći broj publikovanih radova u međunarodnim časopisima in extenso u navedenom periodu potiče iz projekta kojim je rukovodio dr Nešković. Pod rukovodstvom dr Neškovića u okviru Centra za kardiovaskularna istraživanja koordinirano je učešće istraživača Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u 5 multicentričnih međunarodnih projekata.

Naučni interes dr Neškovića vezan je za akutni infarkt miokarda, sistolnu i dijastolnu funkciju leve komore, srčanu insuficijenciju, plućnu emboliju, mitralnu regurgitaciju i stres ehokardiografiju.

Kao priznanje za rezultate naučno-istračivačkog rada, dr Nešković je 1999. godine izabran za Fellow-a of the European Society of Cardiology (FESC) i 2001. godine za Fellow-a of the American College of Cardiology (FACC). Više puta mu je ukazivana čast da bude predsedavajući ili predavač po pozivu na međunarodnim sastancima iz oblasti akutnog koronarnog sindroma i ehokardiografije pod pokroviteljstvom European Society of Cardiology. Čest je predavač na međunarodnim kursevima iz oblasti transtorakalne i trans-ezofagealne ehokardiografije.

Dr Nešković rezultate svog istraživačkog rada redovno prikazuje na najuglednjim medjunarodnim stručnim sastancima (American College of Cardiology, American Heart Association, European Society of Cardiology) i objavljuje u najprestižnijim stručnim časopisima (Circulation, Journal of the American College of Cardiology, American Journal of Medicine, European Heart Journal, American Heart Journal, American Journal of Cardiology, itd).

Dr Nešković je objavio 378 publikacija, od čega 84 rada in extenso, a od toga 40 radova in extenso u međunarodnim časopisima indeksiranim u Current Contents-u i 4 poglavlja u međunarodnim knjigama. Urednik je međunarodne knjige »Emergency Echocardiography«, izdavača Francis & Taylor iz Londona.

Recenzent je u časopisima Circulation, American Journal of Cardiology, European Journal of Heart Failure i European Journal of Echocardiography.

Glavni je urednik časopisa JAMA – Serbia and Montenegro i član uređivačkog odbora časopisa Cardiovascular Ultrasound.

Dr Nešković je jedan od osnivača i potpredsednik Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk srca i član je predsedništva Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Oženjen je Vojislavom, anesteziologom, asistentom Medicinskog fakulteta u Beogradu, i otac je dve kćerke, Maše, studenta filmske režije i male Sofije Aleksandre.