Prof. dr Vojislav M. Pavlović

Prof. dr Vojislav M. Pavlović

Prof. dr Vojislav M. Pavlović

Veterinarski fakultet

Prof. dr Vojislav M. Pavlović, redovni profesor Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, rođen je 1950. godine u Beogradu, od oca Milana i majke Milenke Srbljanović, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Veterinarskom fakultetu 1976.godine. Prvo je radio u Institutu za medicinska istraživanja, gde se bavio problemom toksoplazmoze. Godine 1978. izabran je za asistenta pripravnika na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Iste godine upisuje se na poslediplomske studije – magistraturu. Potreba uvođenja novih metodologija u radu Katedre, upućuje ga 1980. u Školu za primenu radioizotpa u Vinči.
Magistarski rad: “Uporedno ispitivanje broja somatičnih ćelija i bakterija u uzorcima mleka uzimanim u različito vreme u odnosu na jutarnju mužu krava” odbranio je 1981., kada je i izabran za asistenta. Završava dva kursa za radio imuna ispitivanja kako bi uveo RIA metodu u rutinsku primenu. Doktorsku disertaciju: “Ispitivanje fagocitozne osobenosti PMN leukocita u mleku krava tokom estralnog ciklusa” odbranio je 1987. Na mesto docenta izabran je 1988. godine, za vanrednog profesora 1993, a za redovnog profesora 2001. godine.
Jugoslovensku školu za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini, završio je 1995. g. zbog sve većih zahteva u domenu dijagnostike graviditeta i steriliteta domaćih životinja. Zajedno sa saradnicima, osnivač je prvog kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku u veterini na prostorima Jugoslavije. Od 1997. g. je voditelj grupe za veterinu i predavač u Jugoslovenskoj školi za primenu ultravuka u medicini, biologiji i vetrini.
Prof. Pavlović je, od izbora u zvanje docenta kao mentor, izveo 30 specijalista, 9 magistara nauka i 5 doktora nauka, a sada rukovodi sa 2 magistrature i 3 doktorata. Aktivno je uključen kao rukovodilac ili saradnik po temama u više naučno-istraživačkih projekata koji su se radili ili se rade na Institutu bezbednosti, kod Vojske Jugoslavije, KCS, VMA i Veterinarskom fakultetu. Niz godina rukovodi sa više ugovora i sarađuje sa privredom iz oblasti govedarstva, konjarstva i ovčarstva.
Do sada je objavio preko 130 naučnih i stručnih radova od čega je 20 plenarnih referata na međunarodnim skupovima, 20 je štampano u inostranim časopisima, a ostali su publikovani u domaćim časopisima. Objavio je i monografiju pod nazivom “Dijagnoza graviditeta domaćih životinja” i udžbenik “Porodiljstvo domaćih životinja” (u štampi).
Od strane Matične komisije Akademije veterinarske medicine Srpskog veterinarskog društva izabran je za jednog od prvih 15 redovnih članova Akademije. Iste godine uvršten je kao jedini veterinar sa ovih prostora u Europa guide Univerziteta Alfor (Francuska), kao jedan od 3000 veterinara sveta.
Predavanja po pozivu držao je na Veterinarskim fakultetima u Staroj Zagori (Bugarska), Skoplju, kao i na prvom kongresu Aristotelas Univerziteta iz Soluna i Beogradskog Univerziteta 1996. godine. Jedan je od deset članova izdavačkog saveta međunarodnog časopisa ” Macedonian Journal of reproduction “. Glavni i odgovorni urednik je udžbenika: “Patofiziologija domaćih životinja” i praktikuma iz patohistoloških vežbi za studente veterinarske medicine. Član je Izvršnog odbora Srpskog veterinarskog društva i predsednik sekcije za ultrazvučnu dijgnostiku.
Radovi prof. Pavlovića uglavnom se odnose na problematiku mastitisa, fiziologiju i patologiju reprodukcije, embriotransfer, ultrazvučne dijagnostike i ginekološko-aku- šersku nauku i praksu. Radovi koji se odnose na problematiku mastitisa (plenarni referati na simpozijumima ” Mastitis i kvalitet mleka”, 1993. i 1996. godine) daju značajne rezultate kod terapija u zasušenju, a izuzetno je važan rad koji daje praktična rešenja obeležavanja PMN leukocita radioaktivnim izotopom.
Prof. Pavlović i saradnici su prvi kod nas uveli u praksu neuroterapiju Implentolom, u cilju suzbijanja neplodnosti kod krava i to kod plotkinja, gde do tada poznate metode lečenja nisu dale rezultate. Aktivno učestvujući u savremenim dostignućima reprodukcije krava, Prof. Pavlović je osvojio metodologiju transfera embriona ovih životinja. Višegodišnja ispitivanja plodnosti velikog broja krava i kobila na teritoriji Srbije dala su rezultate koji predstavljaju osnovu za sveobuhvatni pristup lečenju neplodnosti i povećanju proizvodnje mleka i mesa.
Veoma rasprostranjena praksa Prof. Pavlovića u ginekološko-akušerskim zahvatima kako na velikim tako i na malim životinjama, omogućila je postizanje zapaženih rezultata. Tako, rezultati carskog reza i akuširanja kod kobila sa procentom uspešnosti preko 70%, predstavljaju izuzetni prilog ovoj problematici.
Prof. Pavlović u svom magistarskom radu”Uporedno ispitivanje broja somatičnih ćelija i bakterija u uzorcima mleka uzimanim u različito vreme u odnosu na jutarnju mužu krava” dokazuje da je najpogodinije uzimanje mleka za bakteriološka i citološka ispitivanja neposredno pre muže. Uzimanjem uzoraka posle muže, broj leukocita se povećava, a broj bakterija smanjuje, te takav uzorak ne predstavlja reprezent stanja vimena.
Doktorska disertacija “Ispitivanje fagocitne sposobnosti PMN leukocita u mleku krava tokom estralnog ciklusa” predstavlja uvođenje, prvi put kod nas, nove metodologije obeležavanja PMN leukocita, i dokazuje preraspodelu leukocita u organizmu u toku estralnog ciklusa. Broj leukocita u vimenu drastično je smanjen, dok je u korespondentnim krvim sudovima uterusa značajno povećan.
Poseban prilog u ultrazvučnoj dijagnostici ogleda se kroz njegove radove koji igraju značjnu ulogu u razvoju ove mlade dijagnostičke grane na našim prostorima. Njegov doprinos se ogleda ne samo u približavanju ultrazvučne dijagnostike veterinarskoj medicini, nego i na preciznosti pojedinih rezultata koji predstavljaju osnovu kako u ranoj vizualizacciji embriona, tako i u biometrijskim ispitivanjima embriogeneze i genitalnog trakta ženki.
Pored doprinosa za primenu ultrazvučne dijagnostike u domenu ginekologije, njegovi radovi su akcentirani i na primenu ultrazvučne dijagnostike organa abdomena, sa posebnim osvrtom na pankreas (sa obzirom na činjenicu da je već duži niz godina, u saradnji sa Institutom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, član multidisciplinarnog tima za transplataciju ovog organa).