Prof. dr Predrag LJ. Petrović

Prof. dr Predrag LJ. Petrović

Prof. dr Predrag LJ. Petrović

Prof. dr Predrag LJ. Petrović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je u Skoplju 1935. godine, od oca Ljubomira i majke Marijonke Nastos. Srbin, pravoslavne vere. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1960. godine. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1969. godine. Doktorsku disertaciju: “Patch angioplastika u hirurškom lečenju koarktacije aorte” odbranio je 1978. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje asistenta na predmetu hirurgija izabran je 1970., docenta 1978., vanrednog profesora 1984. godine, a u zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu 1990. godine. Uža oblast rada je kardiohirurgija, kao i celokupna kardiovaskularna problematika, gde je postigao brojne i zavidne rezultate.
Usavršavao se iz kardiohirurgije 1974/75 godine na Baylor University u Hjustonu (SAD) kod profersora Michael De Bakey-a. Po povratku sa usavršavanja, nastavio je razvoj kardiohirurgije bivše II hirurške klinike. Najpre u timu svojih učitelja, Prof. Dr Vojislava K. Stojanovića i Prof. Dr Borislava V. Vujadinovića, a potom, formirajući tim mlađih stručnjaka sa ove klinike, koja kasnije prerasta u Institut za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije, čiji je direktor bio od osnivanja do 2001. godine.
Zahvaljujući pažljivoj selekciji i obrazovanju kadrova u najpoznatijim svetskim centrima, velikom broju inovacija u oblasti dijagnostike i terapije, savremenom lečenju pacijenata, intenzivnoj međunarodnoj saradnji i velikom broju publikovanih radova u zemlji i inostranstvu, Institut za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije, pod rukovodstvom Prof. Petrovića, izrastao je u ustanovu cenjenu i priznatu u međunarodnim razmerama.
Dugogodišnjim radom, posebno je uticao na razvoj kardiohirurgije u oblastima vezanim za hirurško rešavanje: akutne disekcije aorte, edokarditisa i ugradnje veštačkih srčanih valvula, tumora srca, komplikacija akutnog infarkta miokarda (ventrikularnog septalnog defekta, aneurizme leve komore, pseudoaneurizme i dr.). Takođe, dao je značajan doprinos i u hirurškom rešavanju poremećaja srčanog ritma, a posebne zasluge mu pripadaju za uspešno uvođenje u rutinsku praksu kardiohirurških procedura u dubokoj hipotermiji sa potpunim zaustavljanjem cirkulacije.
Među izuzetno složenim operacijama, koje se rade samo u vrhunskim centrima, a koje je duži niz godina uspešno izvodio sa svojim timom, mogu se izdvojiti: reoperacije srčanih zalistaka, by-pass reoperacije, koridor operacije kod poremećaja srčanog ritma i mnoge druge.
Prof. Petrović je redovni član Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva, redovni član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva, redovni član i z više navrata Nacionalni delegat u Evropskom udruženju kardiovaskularnih hirurga i član Međunarodnog kardiovaskularnog udruženja Dr Michael De Bakey.
Osnivač je i prvi predsednik Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije. Na čelu prvog nacionalnog Udruženja ove vrste, osnovanog 2001. godine, inicirao je i realizovao akreditaciju velikog broja kardiovaskularnih hirurga u Evropskom bordu za torakalnu i kardiovaskularnu hirurgiju. Za svoj rad i zasluge na polju međunarodne afirmacije naše kardiovaskularne hirurgije, Prof. Petrović je akreditovan zvanjem “Fellow of Europen Board for Thoracic and Cardiovascular Surgery (F.E.T.C.S.)”.
Prof. Petrović je objavio preko dve stotine naučnih radova iz oblasti kardiohirurgije i srodnih naučnih disciplina. Autor je i koautor u poglavljima koja se bave kardiovaskularnom hirurgijom i pejsmejker terapijom, u tri udžbenika: postdiplomski udžbenik “Kardiologija I i II, “Hirurgija za studente Medicine”; monografijama: “Pericardiology” i “Odabrana poglavlja o pejsmejker terapiji”; i jedan je od urednika knjige: “Indikacije za operativno lečenje koronarne bolesti i hirurško lečenje bolesnika sa disfunkcijom leve komore”.
Među najznačajnijim objavljenim radovima, svakako treba izdvojiti:
• Petrovic P. et al.: Surgical treatment of an acute dissection of the ascending aorta – XXI World Congress, Lissabon, 1993;
• Petrovic P. i sar.: Hirurška revaskularizacija miokarda. – Acta Chirurgica Yugoslavica, 1994;
• Petrovic P.: Rekonstruktivna hirurgija aorte. – Acta Chirurgica Yugoslavica, 1996;
• Petrovic P.: Indikacije za lečenje koronarne bolesti i hirurško lečenje bolesnika sa disfunkcijom leve komore. – Kardiologija, poslediplomski udžbenik iz kardiologije, Medicinaski fakultet, Beograd, 1994:787-89;
• Petrovic P. i sar.: Pseudostenoze mitralnog ušća. – Acta Chirurgica Yugoslavica, 1984;
• Petrovic P.: Dissection of the ascending aorta: surgical treatment. Scientific Review, Belgrade, 1996;17-18:185-98.
Učestvovao je na velikom broju domaćih i stranih, Evropskih i Svetskih kongresa i simpozijuma, prvenstveno izlažući sopstvena, obimna iskustva iz kardiovaskularne problematike.
Pored stručne delatnosti, Prof. Petrović je vrlo angažova i na polju edukacije studenata medicine, postdiplomaca i specijalizanata. Bio je mentor u velikom broju magistarskih radova i doktorskih teza. Kao nosilac ili saradnik naučno-istraživačkih projekata, Prof. Petrović je uticao na osnovna opredeljenja u naučno-istraživačkoj delatnosti koja obuhvataju sve najvažnije oblasti savremene kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije i pejsmejker terapije.
Ovako značajan doprinos reazvoju kardiohirurgije nije ostao nezapažen, tako da je Prof. Petrović nosilac velikog broja priznanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Od pomenutih, treba izdvojiti: Plaketu “Dr Michael De Bakey”; Zahvalnicu Kongresa vaskularnih hirurga u Lisabonu 1989. godine; Plakete i Diplome Srpskog lekarskog društva; Zahvalnice Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva; Priznanje Njegove svetosti, Patrijarha srpskog – Gospodina Pavla, za rad na knjizi “Kardiologija”; Orden Zasluga za narod sa srebrnom zvezdom kao i posebne Povelje Srpskog lekarskog društva za naučno-istraživački rad.