Prof. dr Milena Pokrajac

Prof. dr Milena Pokrajac

Prof. dr Milena Pokrajac

Farmaceutski fakultet

Prof. dr Milena Pokrajac (Stanojčić) je rođena 1948. godine u Krivoj Reci, Čajetina, Srbija; otac Vidosav, majka Novka (Ristović). Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1974. godine sa prosečnom ocenom 9 (devet). Od januara 1975. godine radi na Farmaceutskom fakultetu. U zvanje asistenta-pripravnika izabrana je 1975. godine. Magistarsku tezu iz oblasti farmakokinetike odbranila je 1978. godine, a u zvanje asistenta izabrana je iste godine. Tokom 1978/79. boravila je u Londonu, Velika Britanija.

Usavršavala se u Research Laboratory, Department of Pharmacy, Chelsea College, University of London, pod rukovodstvom Prof. Arnold H. Beckett-a. Doktorsku disertaciju iz oblasti metabolizma lekova i farmakokinetike odbranila je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1980. godine. U zvanje docenta izabrana je 1982. godine, a od 1981. izvodi nastavu iz predmeta Farmakokinetika, koji je ona i uvela i organizovala. Maja 1988. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora, a maja 1993. za redovnog profesora za predmet Farmakokinetika.

            Od 1988/89. godine organizuje i rukovodi specijalizacijom iz Kliničke farmacije, kao i magistarskim i doktorskim studijama iz Farmakokinetike. Učestvuje i u specijalizaciji iz Farmakoinformatike. Bila je mentor većeg broja i član Komisije u preko 30 specijalističkih radova, mentor 7 magistarskih teza i 3 doktorske disertacije iz oblasti kojima se bavi.

            Od 1982. godine do danas učestvuje ili rukovodi istraživačkim projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije. Klinička farmakokinetika je primarna oblast njenog istraživačkog interesa. Sarađuje sa mnogim institutima i kliničkim centrima, kao i sa farmaceutskom industrijom, kao konsultant za oblast farmakokinetika.

            U laboratoriji u kojoj je radila u Londonu ponovo je boravila tokom kraćih perioda 1983. i 1985. godine.

            Maja 1987. godine boravila je kod Prof. Stephen H. Currya, Division of Clinical Pharmacokinetics, College of PharmacyJ. Hillis Miller Health Center, University of Florida, Gainesville, SAD (završila specijalni Univerzitetski kurs iz kliničke farmakokinetike).

            Juna 1989. boravila je kod Prof. Douwe D. Breimera, Department of Pharmacology and Center for Human Drug Research, Center for BioPharmaceutical Sciences, University of Leiden, Leiden, Holandija, (upoznavanje sa Centrom, i istraživanjima u oblasti kliničke farmakokinetike i organizacijom kliničke farmacije).

            Septembra 1997. godine boravila je kod Prof. Kamal K. Midha i Prof. John W. Hubbard, College of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada (upoznavanje sa sistemom obrazovanja i istraživanjima u oblasti farmakokinetike-metabolizma i dispozicije lekova).

            Oktobra 2002. godine boravila je u Institute of Experimental Biopharmaceutics, Joint Research Center of the Academy of Sciences of the Czech Republic and PRO.MED.CS Praha, Hradec Kralove, Češka Republika, kod Prof. Jaroslava Kvetine.

            Prof. Milena Pokrajac je do sada objavila preko 200 radova iz oblasti bioanalitike, metabolizma lekova, ispitivanja biološke raspoloživosti/ekvivalentnosti lekova, farmako- kinetike i kliničke farmakokinetike. Od toga je 127 radova in extenso, i to: 7 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 13 poglavlja u monografijama nacionalnog značaja, 16 radova u vodećim međunarodnim časopisima, 32 rada u međunarodnim časopisima, 1 rad je predavanje po pozivu na skupu međunarodnog značaja štampano u celini, 8 radova sa međunarodnih skupova štampanih u celini, 47 radova u nacionalnim časopisima, 1 rad je uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja štampano u celini, 2 rada su sa nacionalnih skupova štampana u celini. Ostala 74 rada su štampana u izvodu, i to: 1 rad je uvodno predavanje na nacionalnom skupu, 58 radova u međunarodnim časopisima i 15 radova je u nacionalnim časopisima.

            Do sada je učestvovala na preko 50 međunarodnih i domaćih kongresa i simpozijuma i ima preko 100 saopštenja. Bila je predavač po pozivu na više naučnih i velikom broju stručnih skupova (Kongresi, Simpozijumi). Održala je plenarno predavanje na II Kongresu farmaceuta Jugoslavije sa međunarodnim učešćem novembra 1998. godine u Beogradu i bila predsednik Naučnog odbora Kongresa. Više puta je bila član Naučnih i Stručnih odbora Kongresa i Simpozijuma.

            Autor je udžbenika Farmakokinetika za studente farmacije (1996. i 2002.), i priručnika Farmakokinetika za vežbe iz ovog predmeta (1995. i 2001.). Koautor je Praktikuma za farmaceutsku hemiju za studente farmacije i udžbenika za srednju farmaceutsku školu u više izdanja.

Član je Redakcijskih odbora časopisa: Acta Pharmaceutica Jugoslavica, do 1992.; Arhiv za farmaciju; Pharmaca Jugoslavica; Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotics Metabolism. Bila je glavni urednik časopisa Arhiv za farmaciju.

            Član je ili je bila član više organizacija i tela: Farmaceutskog društva Srbije (FDS), Društva farmakologa Jugoslavije (DFJ), Srpskog lekarskog društva (SLD), Republičke stručne Komisije za farmaceutsku delatnost, Komisije Nacionalnog Centra za neželjena dejstva lekova, Međunarodnog udruženja farmaceuta (FIP), Međunarodnog udruženja za informacije o lekovima (DIA), Evropskog udruženja kliničkih farmaceuta (ESCP), Međunarodnog udruženja za proučavanje ksenobiotika (ISSKS), Jugoslovenske delegacije u Komisiji za evropsku farmakopeju pri Savetu Evrope, Savezne Komisije za lekove, Odbora za medicinske nauke Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Ekspert je Saveznog sekretarijata za razvoj i nauku u oblasti Farmacija – farmakokinetika, klinička farmakokinetika, bioanalitika.

            Bila je predsednik Katedre za medicinsku biologiju, a sada je upravnik Instituta za farmakokinetiku Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, čiji je osnivač.

Dobitnik je priznanja Apotekarske ustanove Beograd 1997. god. (25 godina Ustanove) i Zlatne plakete Farmaceutskog fakulteta u Beogradu 1999. god. (60 god. Fakulteta).