Dr. Aleksandar Ivančić

Aleksandar Ivancic

Dr. Aleksandar Ivančić

Aiguasol Engineering

Dr. Aleksandar Ivančić je rođen je u Beogradu 1964. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1989. godine na Mašinskom Fakultetu u Beogradu, smer Termotehnika. Ubrzo nakon toga odlazi u Španiju. Između 1991. i 1999. godine radio je kao istraživač u Tehnološkom centru za prenos toplote i mase (Heat and Mass Transfer Technological Center) Politehničkog Univerziteta Katalonije.

Naučni rad dr Ivančića usmeren je na energetske sisteme i njihov uticaj na čovekovu okolinu, uz poseban akcenat na energetiku zgrada i urbanih područja. Značajan je njegov doprinos u oblasti energetike u arhitekturi i urbanizmu a posebno u razvoju zgrada nulte energetske potrošnje i inteligentnih gradova.

Dr Ivančić je viši konsultant u Aiguasol Engineering (Barselona, Španija). Takođe sarađuje kao član stručnog odbora Centra za inovacije Skolkovo (Moskva, Rusija) i član je Međunarodnog Instituta za arhitekturu i urbanizam na Keio University (Tokio, Japan). Član je mreže za promovisanje inovacija „Ideas2Value“ i Asocijacije Inženjera Katalonije. Trenutno je angažovan na dva istraživačka projekta u okviru „Horizon 2020“ programa Evropske zajednice.

Magistrirao je u februaru 1995. godine na Politehničkom Univerzitetu Katalonije, u Barseloni, iz oblasti termoenergetike. Na istom univerzitetu je i doktorirao u julu 1998. godine na temu: Numerička simulacija prirodne i prinudne konvekcije u cilindričnim domenima. Primena na akumulaciju toplote.

Od 1999. godine razvija svoj naučni i istraživački rad na polju primenjene energetike u arhitekturi i urbanizmu. U period 1999.-2011. bio je direktor odseka za energetiku u Agenciji Barcelona Regional. U periodu 2002.-2003. dr Ivančić je uz rad u Barcelona Regional vršio dužnost Tehničkog direktora Agencije za Energetiku grada Barselone.

U periodu 1999.-2011. dr Ivančić je bio ne samo lider više evropskih i nacionalnih istraživačkih projekata u Španiji, već je njegov doprinos bio ključni da se na osnovu, postavljenih i razvijenih analitičkih modela, tim projektima utvrde  naučne osnove i istraživački ciljevi novih projekata Evropske Komisije. Vredi posebno izdvojiti dva projekta koja su uticala na orijentaciju istraživačke politike Evropske Komisije iz oblasti energetike. Projekat „Barcelona Renovable 2004“ nagrađen je od strane Evropske Komisije 2000. godine. Razvoj, implementacija i rezultati tog projekta doprineli su orijentaciji inicijative „Concierto“, u okviru FP6 i FP7, za koju je dr Ivančić bio uključen kao savetnik Evropske Komisije. Inicijativa „Concierto“ je u sadašnjem programu „Horizon 2020“ prerasla u inicijativu Inteligentnih Gradova (Smart Cities).

Dr Ivančić je bio naučni direktor energetskog plana grada Barselone koji je dobio evropsku nagradu „Climate Star 2002“ koju dodeljuje Climate Alliance. Ovaj projekat imao je značajan uticaj na formiranje energetske politike usmerene na evropske gradove koja je kasnije kristalizovana u Sporazuma gradonačelnika za zaštitu klime i energetiku (Covenant of Mayors for Climate & Energy).

Uporedo sa pomenutim aktivnostima, dr Ivančić je aktivan kao predavač na Katedri UNESKO za Održivi Razvoj, pri Politehničkom Univerzitetu Katalonije (1999.-2003.), u madridskoj Escuela de Organización Industrial (2001.-2004.), i na Univerzitetu Ramon Ljulj (2009.-2011.). U periodu 2010-2012. bio je vanredni profesor odseka za Energetiku i Građevinsku tehnologiju na Barcelona Institute of Architecture.

U poslednjih petnaest godina dr Ivančić bio je predavač po pozivu (invited lecturer) na više od dvadeset svetskih univerziteta, uključujući Princeton University, Universita della Svizzera Italiana, Aalto University, New Delhi School of Planning and Architecture, Keio University, između ostalih. Takođe je bio predavač po pozivu i na preko dvadeset skupova, uključujući kongrese, konferencije i simpozijume, organizovanih od strane prestižnih institucija, kao na primer: Svetska Energetska Agencija (International Energy Agency), Germa Marshal Fund, Energetska Agencija Švedske, Siemens Global Leading Campus, između ostalih. Zbog doprinosa tehnologiji daljinskog grejanja i hlađenja korišćenjem otpadne energije, u period 2004.-2010. bio je uvršćen u evropsku radnu grupu za daljinsko hlađenje pod pokroviteljstvom evropske asocijacije Euroheat & Power.

Dr Ivančić je autor ili ko-autor pet knjiga i deset poglavlja knjiga. Vredi istaći naslove: „Energy Scapes“(Gustavo Gili, Barselona, 2010.), „Solar Heating and Cooling Technology Roadmap“(European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling, Brisel, 2014.), „Casos Prácticos de Eficiencia Energética en España“(Fundació Gas Natural, Barselona 2010.), „Energy Improvement Plan for the City of Barcelona“(Barcelona City Council, Barselona, 2002). Pored toga, objavio je preko 50 članaka u naučnim časopisima, zbornicima radova kao i brojne tekstove u tehničkoj literaturi. Od 2009. godine član je Uredništva naučnog časopisa Arhitektura i urbanizam, u izdanju Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Recenzent je uglednih međunarodnih naučnih časopisa iz oblasti energetike, kao na primer: Applied Energy (Elsevier), Energy and Buildings (Elsevier) i Advances in Building Energy Research (Taylor & Francis).

Bio je po pozivučlan komisija za evaluaciju naučnih projekata od strane Ministarstva obrazovanja Andore i Istraživačkog saveta Mauricijusa, kao i član komisije za dodelu nagrada na Svetskom kongresu inteligentnih gradova (Smart City World Congress).

Dr Ivančić je takođe aktivan u divulgaciji srpske kulture u Španiji. Preveo je na španski jezik knjigu „Grad Kenotaf“ Profesora Bogdana Bogdanovića.