Prof. dr Ivan Paunović

Prof. dr Ivan Paunović

Centar za endokrinu hirurgiju, Klinički Centar Srbije

Datum rođenja:  25.06.1955 u Beogradu
Zvanje: redovni profesor
Adresa: Centar za endokrinu hirurgiju, Klinički Centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Koste Todorovića 8,, 11000 Beograd,

OBRAZOVANJE:
1974 – 1981.        Osnovne studije Medicinski fakultet u Beogradu,
1982 – 1984.        Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije Medicinski fakultet u Beogradu,
1984.             Magistarske studije („Klinički značaj određivanja SHBG u serumu žena sa poremećenim menstrualnim ciklusom“, Medicinski fakultet u Beogradu,
1984 – 1988.        Specijalizacija iz Opšte Hirurgije, specijalistički ispit položen odlikom,
2001.            Doktorske studije (Hirurške, patohistološke i imunohistohemijske Karakteristike medularnog karcinoma štitaste žlezde“ ,Medicinski fakultet u Beogradu

KRETANJE U SLUŽBI:

1984 – 1988.        Lekar na specijalizaciji iz Opšte hirurgije, linički centar Srbije
1988 – 2002.        Lekar specijalista hirurg, Centar za endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS (?)
1992 – 2001.        Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Beogradu
2001.            Docent za predmet Hiurgija, Medicinski fakultet u Beogradu,
2002.            Načelnik Centra za endokrinu hirurgiju,Klinički Centar Srbije
2007.            Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet u Beogradu,
2013.            Redovni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet u Beogradu

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI I NAGRADE:

2013.        Član radne grupe za izradu nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagno-
stikovanje i lečenje poremećaja rada štitaste žlezde,
2014.        Koordinator za oblast endokrine hirurgije Ministarstva zdravlja Republike Srbije,
2014.        Diploma Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva,
2015.        Potpredsednik Centralne komisije za lekove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
2016.        Šef Katedre subspecijalizacije iz endokrine hirurgije Medicinski fakultet u Beogradu,

RADOVI I MONOGRAFIJE:
–    349 rada u časopisima (indeksiranim u CC ili SCI – 77, MEDLINE – 32)
–    19 poglavlja u knjigama i monografijama
–    3 projekta,
–    4 učešća u projektima (saradnik istraživač)
–    8 stručnih usaršavanja u inostranstvu
–    17 predavanja po pozivu i usmena izlaganja na međunarodnim skupovima
–    42 predavanja po pozivu i usmena izlaganja na domaćim skupovima

BIBLIOGRAFIJA CITIRANIH RADOVA:
–    560 citata (www.researchgate.net)

ČLANSTVO:

1988.    Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva
2003.    Svetsko udruženje hirurga (ISS/SIC)
2003.    Svetsko udruženje endokrinih hirurga (IAES)
2010.    Britansko udruženje endokrinih i tiroidnih hirurga (BAETS)
2004. Evropsko udruženje endokrinih hirurga (ESES)
2012.    Američko udruženje endokrinih hirurga (AAES)