Prof. dr Milovan Vidaković

Prof. dr Milovan Vidaković

Oblast naučnog i stručnog rada Dr. Milovana Vidakovića je zaštita od požara. Poseduje zvanje profesora. Od 2001 godine je prvi predsednik «Društva inženjera i tehničara Srbije za uravljanje rizicima u životnoj sredini« (DITUR). Aktivan i član međinarodne organizacije za zaštitu od požara CFPA-I i Evropske konfederacije CFPA-E. Dr. Milovan Vidaković je rođen 1940 god. u Beogradu. Završio je gimnaziju i mašinski fakultet odsek termotehnike u Beogradu 1967god.

Prvo zaposlenje dobija u Italiji 1970 i to neposredno na položaj generalnog tehničkog direktora firme San Marko u Italiji, kao dipl. mašinski inženjer, posle urađenog projekta za inovativni infracrveni sušač za foto industriju. Potom službu nastavlja u Nemačkoj u firmi Agfa Gevaert, kao vođa projekta za super brze mašine. U tom periodu verifikuje nekoliko patenata na međunarodnom nivou pod nazivom Automatizacija super brzih mašina u foto industriji 1972.

Ostvarene kreativne inovacije i impresivne patentne realizacije rađaju nove ideje i podstiču njegov interes za istinski istraživački rad i nauku. U perodu boravka u Nemačkoj započinje rad na teoretskom delu doktarata sa temom: »Zaštita od požara visokih i klimatizovanih objekata« od 1972 do 1975 god. On definiše osnove fizike i termodinamički model nekontrolisanog sagorevanja i na pragu ere informatike i računara razvija programske podrške – softver Termodinamike nekontrolisanog sagorevanja. Dati termodinamički model i softver daje mogućnosti predviđanja razvoja hipotetičkih požara u visokom objektu.

Posle boravka u nemačkoj, od 1976 god. na poziv »Janka Lisjaka« iz Beograda, vraća se u srbiju na mesto rukovodioca marketinga. Kao član »Janka Lisjaka« je pozajmljen Institutu za ispitivanje msterijala Srbije (IMS) 1978 god., sa kojima boravi godinu dana na Kubi u svojstvu šefa asistencije tehničke za tri fabrike prefabrikovanih građeviskih elemenata sistema Žeželj.

Dobija stipendiju Belgije 1982 god., preko vlade Srbije, za završetak dokterske disertacije na Univerzitetu Brisela. Doktorira 1985 god. na fakultetu Zaštite na radu u Nišu sa temom “Zaštita od požara visokih i klimatizovanih objekata».

Po odbrani doktorske teze preuzima mesto rukovodioca u Previngu osiguranja Dunav 1984 god. da bi 1986 god. bio postavljen za direktora osiguranja Dunav za Tehničko upravljanje rizicima. U isto vreme je izabran od strane Udruženja osiguranja Jugoslavije za prestavnika u Komitetu osiguranja Evrope (CEA). Funkcija prestaje postavljanjem sankcija Srbiji. Napušta osiguranje 1991 godine i prelazi na Univerzitet u Novom Sadu, izborom u zvanje docenta na predmetu Vatrogasna Taktika. Od 1991 god. do 2000 god., paralelno sa radom u Novom Sadu, radi kao Predsednik koordinacione komisije Saveznog zavoda za standardizaciju, u oblasti zakona zaštite od požara. U tom periodu je donesen i izkoordiniran niz brojnih standarda.

U kratkom periodu 1994 god. drži godinu dana predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Kako Ministarstvo prosvete nije prepoznalo potrebu da arhitekte savladaju gradivo iz zaštite od požara, to se dalje angažovanje zaustavlja. Kasnije 1997 god. Šumarski fakultet u Beogradu poziva Dr. Vidakovića da pomogne oko stvaranja smera zaštite od požara, što on čini u toku semestralnih predavanja.

Od 2000 godine paralelno predaje u Visokoj mašinsko školi u Zemunu predmete Vatrogasna Taktika i Rizik zaštite od požara u osiguranju. Program smera Zaštite od požara sam predlaže koristeći savremena iskustva razvijenih zemalja. Od 2004 god. u sastavu Visoke mašinske škole u Zemunu, organizuje predavanja i praktičnu obuku za licencu vatrogasnih jedinica i obučenog osoblja na aerodromima Srbije.

Od 2001 godine je prvi predsednik «Društva inženjera i tehničara Srbije za upavljanje rizicima u životnoj sredini« (DITUR) koja je član međinarodne kofederacije za zaštitu od požara CFPA-I i Evropske konfederacije CFPA-E. U tom periodu 2007 god. organizuje Generalnu skupštinu evropske konfederacije u Beogradu sa velikim brojem gostiju iz Evrope i sveta. Skupština je propraćena dvodnevnim predavanjima u Sava Centru. Od tada DITUR svake neparne godine održava dvodnevno Međunaredno savetovanje u Sava Cemtru, sa velikim brojem gostiju iz inostranstva, i svake parne godine ima svoj nastup na sajmu Zaštite od požara u Beogradu. Kao predsednik DITUR-a svake godine organizuje stručna putovanja na sajmove i labaratorije po čitavom svetu za oblast zaštite od požara. Među zemljama koje su posećene, sa velikim grupama eksperata, treba izdvoiti: Kinu, Nemačku (više puta), Rusiju, Francusku (više puta) i Englesku (više puta).

Od 2009 godine dr. M. Vidaković drži serije predavanja i u Privrednoj komori Srbije na temu Tehničko upravljanje rizikom, kao i brojna predavanja po pozivu u svetu: Nemačkoj, Americi, Švacarskoj, Francuskoj, Egiptu i Belgiji. Takođe drži predavanja po pozivu za Inženjersku komoru Srbije. Boravi u Hilendaru 2010 god. na poziv igumana, radi ponovne izgradnje izgorelih delova hrama. Boravak koristi za pravljenje jedistvenih slika i filma o požaru Hilandara, koje koristi za predavanja (Univezitet Magdeburg 2012)

Autor je tri knjige: »Teromodinamika nekontrolisanog sagorevanja« (150 str.), »Požar i arhitektonski inženjering« (1000 str.) i »Požar i osiguranje u industriji« (1.800 str.). Značaj njegovovih tekućih istraživanja, u cilju unapređenja  fundamentalnih teorijskih osnova odvijanja nekontrolisanog sagorevanja u cilju daljeg razvoja modela predviđanja, kontrole i zaustavljanja požarom zahvaćenih visokih i klimatizovanih objekata, svakim danom postaju sve značajnija u vremenu sve češćih odigravanja incidentnih situacija i terorizma širom sveta.

Uradio je više projekata zaštite od požara od posebnog značaja i treba pomenuti Beogradsko dramsko pozorište, Mašinski fakultet u Beogradu, recenziju projekta Narodnog muzeja u Beogradu i projekt Mk. Donalds u Moskvi.

Profesor Vidaković pored maternjeg jezika govori engelski, francuski, italijanski, nemački i španski. Na kraju, Vidaković je bio aktivan sportista i član prvog košarkaškog tima Crvena Zvezda.