Prof. dr Miroslav Đorđević

Prof. dr Miroslav Đorđević

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Datum rođenja: 10.2.1965. u Kruševcu

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991. god. Zaposlen je na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu od 1994. god. Specijalizaciju dečje hirurgije završio je jula 1998. god., užu specijalizaciju dečje urologije aprila 2002, a specijalizaciju urologije maja 2002.
Doktorsku disertaciju iz oblasti urologije pod nazivom „Novi pristup za hirurško lečenje Pejronijeve bolesti“ odbranio je aprila 2003. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Miroslav Đorđević je vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, naučni savetnik Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Načelnik je Centra za dečju hirurgiju Univerzitetske dečje klinike. Obavlja dužnost šefa katedre za specijalističku i poslediplomsku nastavu iz dečje hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Predsednik je komisije za transrodne poremećaje pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Glavna oblast njegovog rada je urogenitalna rekonstruktivna hirurgija, uključujući i hirurgiju promene pola. Jedinstven je i prepoznatljiv u svetu po lečenju anomalija urogenitalnog sistema nezavisno od uzrasta, od novorođenačkog do najstarijih pacijenata.

Profesor Đorđević je autor ili koautor u 75 radova publikovanih u celini u indeksiranim časopisima, 5 poglavlja u knjigama i monografijama od međunarodnog značaja, kao i više od 170 radova u zbornicima sa nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova. Editor je 3 knjige štampane od strane međunarodno poznatih izdavača. Recenzent je u više od 10 i editor u 5 vodećih svetskih časopisa u oblasti urologije. Ističe se njegov rad na poziv čuvenog časopisa „Nature“, u vidu komentara na zvanične vodiče za lečenje traume urogenitalnog sistema, ustanovljene od strane Američke urološke asocijacije. Njegov dosadašnji naučni rad, prema podacima Web of Science, karakteriše ukupna citiranost 460 (prosečno 4.42 citata po citiranom radu), kumulativni impakt faktor 122.6 H-index 13.

Profesor Đorđević je član svih relevantnih međunarodnih udruženja u polju urologije i genitalne rekonstruktivne hirurgije: EAU (Evropsko udruženje urologa), AUA (Američka urološka asocijacija), SIU (Svetsko udruženje urologa), ESPU (Evropsko udruženje za dečju urologiju), AAP (Američko udruženje pedijatara – sekcija za dečju urolgiju, ESMGS (Evropsko udruženje za genitalnu hirurgiju, GURS (Udruženje za genitourinarnu rekonstruktivnu hirurgiju), EPATH (Evropsko udruženje za transseksualnu hirurgiju), WPATH (Svetsko udruženje za transseksualnu hirurgiju). Član je borda direktora Međunarodnog udruženja za genitourinarnu rekonstruktivnu hirurgiju (GURS). Predavač je po pozivu na mnogim vodećim međunarodnim sastancima, u svojstvu „visiting“ profesora boravio je na nekoliko univerziteta širom sveta (Saint Luis, Michigan, Syracuse, Goteborg, Istanbul, Skopje).

Ističe se i njegov humanitarni rad u vidu aktivnog učestvovanja u međunarodnim misijama na podizanju nivoa hirurgije i nege u Vijetnamu 1994, Nigeriji 2013, Indiji 2014. i Keniji 2015. godine.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, uključujući nagrade Evropskog udruženja urologa, Nemačke urološke asocijacije i Evropskog udruženja za seksualnu medicinu. Dobitnik je Godišnje nagrade Medicinskog fakulteta u Beogradu za najveći naučni doprinos u 2015. god. osnivač je Beogradskog Centra za Genitalnu Rekonstruktivnu hirurgiju, koji godišnje poseti 15-20 stručnjaka iz celog sveta, kako bi razvijali svoja znanja i veštine u sklopuj rada ovog priznatog centra.