Prof. dr Momčilo Stevanović

Prof. dr Momčilo Stevanović

Prof. dr Momčilo Stevanović

Institut Vinča

Prof. dr Momčilo Stevanović član Naučnog drušzva Srbije od 2005., naučni savetnik i redovni prof. univ. u penziji, rođen je 1935. godine u Skoplju, od oca Mihaila i majke Danice, rođene Samardžić. Gimnaziju je završio u Beogradu 1953. Diplomirao je 1953 i doktorirao 1959. g. na Univerzitetu u Beogradu, Od 1962. do 1964. bio je na specijalizaciji u CEN Saclay (Pariz), aposledoktorsko usavršavanjejeobavio u AB Atom-energi (Švedska,1966) i u CEN Saclay (Pariz, 1967).

Od 1960. do 2004. godine radio jeInstituta za nuklearne nauke Vinča, prvo kao asistent, pa kao naučni saradnik od 1967. g., viši naučni saradnik od 1977. g. i naučni savetnik od 1986. g. Uz rad u Institutu,  kao univerzitetski nastavnik držao je nastavu iz oblasti Nauke o Materijalima i Hemijske Termodinamike (docent na Elektronskom fakultetu-Niš (1969-1973); kao vanredni i red. prof. na Tehnološkim fakultetima  u Novi Sadu (1975.-1982.) i Beogradu (1996- 2000). Od 1970. do 2005. g. je bio je rukovodilac naučnih i istraživačko-razvojnih projekata (8 naučnih – 3-5 g.) i 3 razvojno-istraživačka projekata-3 g.). Bio je šef Odeljenja za keramiku (1971-1972), direktor Instituta za materijale (1974-1975), a pomoćnik generalnog direktora Instituta Vinča (1986-1990) i poptpredsednik Upravnog odbora Instituta Vinča (1996-2000). Član je SHD, a bio je predsednik Komiije za keramiku Unije Hemijskih društava Jugoslavije u mandatu 1974-1977. Član je predsedništva Društva za istraživanja materijala. Bio je član međunarodnih društava za kompozitne materijale: International Sommunityof composite Materials (od 1994), European Society for Composite Materials (od 1998) i AmericanNanoSociety (od 2012). Od 1992. do 2000. g. je bio član Naučnog odbora evropskih konferencija composite Testing and Standardisation. 2005. g. izbaran ja za člana Naučnog drušzva Srbije,  2007. g. za dopisnog i 2009 za redovnog člana Akademije iinženjerskih nauka Srbije.

U prvoj polovini radnog veka radio je na istraživanjima vezenim za keramičke oksidne materijale: radijaciono oštećenje; visko-temperaturni procesi transporta mase i evolucije mikrostrukture, nestehiometrija oksida urana, termodinamika ravnoteže tečno i čvrsto-para. U drugoj polovini radnog veka bavi se proučavanjem kompozita kontinualna vlakna/polimerna matrica. Uvođenjem standardnih metoda testiranja kontinualnih vlakana, preimpregnata i kompozita karbonska vlakna/ epoksidna matrica, zasnovao je kod nas testiranje vlaknima ojačanih polimernih kompozita standardnim metodama i problematiku proučavanja mehaničkog ponašanja. Pri tome je radio na proučavanju fenomena i efekata (nelinearna elastičnost, ivični i efeti veličine dimenzija, efekti zračenja, apsorbovane vlage i temperature, primena metoda mehanike loma, analiza čvrstoće, mikrofraktografska analiza).

Najznačajnija naučna ostvarenja na početku su mu rezultati istraživanja efekata neutronskog zračenja na fizičke i mehaničke karakteristike sinterovanih oksida i proučavanja visokotemperaturnih procesa transporta mase u ovima, kao i dopprinosi pri opisivanju temodinamičke ravnoteže posebno čvrsto – parno stanje. Najznačajnija dostignuća druge faze njegovih istraživanja su rezultati proučavanja: nelinearne elastičnosti karbonskih vlakana i kompozita, uticaja ivičnih efekata na čvrstoću laminata, efekata gama zračenja i ogdrevanja ozračenih unidirekcionih kompozita na žilavost loma, karakteristike nano indentacije, zatim izvedene analitičke relacije između modula i deformacije. Publikovao je 208 naučnih i stručnih radova od čega ima (6 u međunarodnim naučnimknjigama/monografijama-M11; 9 radova publikovanih u vrhunskim međunarodnim časopisima-M21; 4 rada publikovana u istaknutim među-narodnim časopisima–M22; 29 radova publikovanih u međunarodnim časopisima-M23; 8 plenarnih (po pozivu) predavnja održanih na međunarodnim skupovima–M31; 24 rada saopštenana međunarodnim skupovima štampana u celini-M33, publikovane dve nacionalne monografije–M41 i štampana tri univerzitetska udžbenika, 22 rada M51 publikovana u nacionalnim vodećim časopisima i 4 rada M52 u nacionalnim časopisima). Radovi su mu citirani 136 puta. Rukovodio je izradom 12 magistarskih teza i 8 doktorskih disertacija. Najveće priznanje mu je plaketa Instituta Viča dodeljena dvadesetpetorici najistaknutih saradnika Instituta prilokom proslave 50-te godi-šnjice osnivanja Instituta. Oženjen je suprugom Brigitom, ima sina Nenada (Dr elektronike), kći Ladu (Dr antropologije), i troje unučadi.

Najznačajnije publikacije su mu:

57.Stevanovic M., Elson J.,»Effect of Fast Neutron Irradiation in Sintered Alumina and Magnesia«, Trans.Brit.Ceram.Soc., 7 (1967) 423-437

3. Stevanovic M.,,»Infuence of Solid Impurities on Grain Boundary Mobility in Sinte-red Oxides«, in: »Theory and Technology of Sintering«,Ed. Samsonov G.V., Publ. Naukova Dumka, Kiev (in Russian) (1974) pp. 148-155

11.Stecenko T.B., StevanovicM.M.,»Variation of Elastic Moduli with Strain in Car-bon/Epoxy Laminaes«,  J.Compos.Mater., 24 (1990)1152- 1158

13.D.R.Sekulic, M.V.Gordic, I.M.Djordjevic, Z.S. Petrovic, M.M. Stevanovic, “Irradiation and Anneal. Effects on Delamination Toughness in Carbon/Epoxy Composite”, J.Nucl.Mater, 384 ( 3) (2009) 209-214

14.D.Sekulic, D.Mitric, I.Djordjevic, M.Stevanovic, “Non Hookean Elastic Behavior and Crystallite Missorientation in Carbon Fibers”, J.Comp.Mater. 44 (14)(2010)1717-1727

15.D. Sekulic and M.M.Stevanovic, “Effects of Gamma Irradiation and Post-Irradiat. Annealing on Carbon/Epoxy UDC Properties Deduced by Methods of Local Loading”, J.Nucl.Mater.,  412, (1), 2011, 190-194

81.Stevanović M.,»Hemijska termodinamika – reakciona i ravnoteža faza realnih sis-tema«, Izd. Zavod za udžbenike, Beograd (1982) str. 1-432

82.Stevanović M..»Vlaknima ojačani polimerni kompoziti«, Izd.Partenon, Beograd (2002) str.1-168

48.Stevanovic MM,“Nanoindentation as a Method for the Study of Irradiation Effects in Polymer Matrix Composites”, Plastic and Polymer Technology (PAPT), 2 (3) 2013, pp.77-86 www.Seipub.org/papt