Prof. dr Stanislav T. Pejović

Prof. dr Stanislav T. Pejović

Prof. dr Stanislav T. Pejović

Mašinski fakultet

Prof. dr Stanislav T. Pejović, profesor Rajerson Univerziteta u Torontu (Ryerson University, Toronto, Canada), naučni saradnik Univerziteta u Torontu (University of Toronto), bio je redovan profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Rođen je 1933. godine od oca Tadije i majke Ljubice Vučković. Drugu mušku gimnaziju u Beogradu završio je 1952. godine, diplomirao 1958. godine i doktorirao 1964. godine na Mašinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu. Obe diplome nostrifikovao Univerzitet u Torontu 2002. i iste godine postao je ovlašćeni inženjer (Professional Engineer Ontario) u Ontariu, Kanada.

U Energoprojektu se zaposlio kao projektant, a zatim je radio i kao savetnik do 1980. godine. Od 1960. je zaposlen na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 1977. do 1998. godine je redovni profesor. Bio je dva puta šef Katedre za hidroenergetiku Mašinskog fakulteta Univertziteta u Beogradu kao i honorarni profesor Prirodno-matematičgog fakulteta u Beogradu. Poslediplomsku nastavu je izvodio na Univerzitetima u Beogradu, Sigapuru, Sarajevu i Skoplju.
Od 1966. godine je stipendista Humboltove fondacije , a od 1990. je registrovan stručnjak Organizacije za industrijski razvoj pri Ujedinjenim nacijama (UNIDO).Posetio je 1993. godine Univerzitret u Hong Kongu , gde je radio na istraživačkom projektu i održao predavannja po pozivu. Školske 1993/94. je izabran za gostujućeg profesora Nacionalnog Univerziteta u Singapuru . Od 1998. godine je ekspert Međunarodnog kanadskog konzorcijuma (Hydro Quebec, Rousseau Sauven Warren, Canada) u iranskoj kompaniji Farab u Teheranu i radi na izgradnji hidroelektrana u IranuPored toga radi, na najodgovornijim proračunima nestacionarnih pojava koje definišu maksimalna opterećenja, za kanadske kompanije (ACRES, Niagara Falls, Ontario; Merlin General Corporation, Kincardine, Ontario; Ontario Power Generation; Stone and Webster a Show Group Company, Canada).
Član je od 2003. godine ekipe eksperata nemačke kompanije Lenmajer (Lahmeyer International, Panel of Expert mision) koja je uspešno rašila problem povratnog hidrauličnog udara iranske elektrane od 2000 MW a radi i sa američkom kompanijom (Field System Machining Inc,, Illinois USA) na problemu pregrejavanja ležajeva pumpno akumulacione elektrane (Richard B. Russell Pump Storage Project).
Saradnik je Matematičkog instituta i Instituta tehničkih nauka SANU. Član je Udruženja američkih inženjera (ASME – American Society of Mechanical Engineers) i dopisni član Hidroenergetskog tehničkog komiteta ovog udruženja (ASME Hydro Power Technical Committee). Član je Saveta međunarodnog istraživačkog centra, Peking, Kina. Bio je član Odbora sekcije za hidraulične mašine i Kavitaciju Međunarodnog društva za hidraulička istraživanja (IAHR – Internationa Associaton for Hydraulic Research) i Predsednik Organizacionog odbora XV Simpozijuma, Beograd. 1990. Član je Međunarodnog Udruženja uređivačkog odbora za seriju knjiga iz hidrauličnih mašina i postrojenja, Peking, Kina.
Prof. Pejović je istaknuti naučni i stručni radnik iz oblasti hirauličnih mašina, postrojenja i mehanike fluida. Autor je i koautor 9 numeričkih programa za strujanje u hidrauličnim mašinama i postrojenjima, preko 120 objavljenih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima a održao je veliki broj predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu (Inženjerima Ministarstva za energetiku i zaštitu okoline Ontarija, Kanada; Inženjerima elektroprivrede Srbije, itd.). Autor je i koautor 5 knjiga i preporuka za projektovanje hidroelektrana, međunarodnog značaja koje se često citiraju: Pejović S, koautor: Modelling of Water Distribution Systems, Canada, 2004. ; Pejović S, koautor: The Guide to Hydropower Mechanical Design, ASME (American Society of Mechanical Engineers) Hydro Power Technical Committee, HCI Publication, 1996.; Pejović S: Boldy A.P., Guidelines to Hydraulic Transient Analysis of Pumping Systems, P & B Press, Belgrade – Coventry, 1992. Pejović S. (Editor): Modern Technology in Hydraulic Energy Production, Proceedings from the 15th IAHR (International Association for Hydraulic Research) Symposium on Hydraulic Machinery and Cavitation, Belgrade, 1990. Pejović S: Boldy A.P., Obradovic D., Guidelines to Hydraulic Transient Analysis, Technical Press, England, 1987.
Autor je i 14 knjiga na srpskom jeziku. Citiran je u preko 100 radova u zemlji i inostranstvu.Na Univerzitetu u Hong Kongu 1993. pušta u rad instalaciju za merenje hidrauličnih vibracija i udara i vrši merenje faktora prigušenja hidrauličkih vibracija čime potvrđuje teorijske postavke svojih programa za takve proračune.Prvi put u svetu je uspešno sračunao i potvrdio merenjem teorijski sračunate faktore prigušenja hudrauličnih oscilacija sistema pri rezonanci laboratorijske instalacije.Postavio je uslove sličnosti za analizu hidrauličnog udara i hidrauličnih vibracija na modelu sistema i mašine. Uticaj rastvorenog i nerastvorenog vazduha u vodi na sličnost strujanja i turbulenciju takođe prvi uvodi u analizu stacionarnih, nestacionarnih i oscilatornih pojava. Prvi analizira uticaj nerastvorenog vazduha u vodi koji nastaje pri kavitaciji i uvođenju vazduha u turbinu, na hidraulički udar, vibracije i stabilnost sistema.
Zapažena je i stručna delatnost prof Pejovića u modifikaciji i projektovanju 3 opitne instalacije i 17 hidrauličnih postrojenja u zemlji i inostranstvu, analizi hidrauličnog udara i oscilacija kod 34 hidrauličnih mašina, modelskih ispitivanja 11 turbomašina i ispitivanje 14 elektrana. Navode se samo najvažniji objekti u bivšoj Jugoslaviji: Revezibilna hidroelektrana Bajina Bašta, Vlasinske elektrane Pumpno akumulaciona stanica Lisina; Vodovodi Pančeva, Brača, Budve, Beogradskog vodovoda i kanalizacije “Vračar 2”; u inostranstvu: Hydroelectric Plant “Masjed-E-Soleyman,” Iran (Canadian International Consortium); Big Hanaford Combined Cycle Plant, Water Cooling System, India (Stone & Webster Canada); Hydroelectric Plant Andrews 3, Canada (ACRES, Niagara Falls, Canada).Bio je glavni inženjer primopredajnih ispitivanja Hidroelektrane Bočac i rukovodio razvojem metoda za analizu povratnog hidrauličnog udara u sifonu turbina, i hidrauličnih vibracija i stabilnosti hidropostrojenja. Radio je i objavio nekoliko radova iz oblati pulzacija pritiska i rezonance u bajpasu krvotoka srca primenjujući metode proračuna razvijenih i proverenih na velikom broju inženjerskih sistema.
Član je Saveta za energetiku Ontarija, Kanada.