Prof. dr Vesna Mišković-Stanković

Prof. dr Vesna Mišković-Stanković

Prof. dr Vesna Mišković-Stanković

Tehnološko-metalurški fakultet

Prof. dr Vesna Mišković-Stanković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta (TMF) Univerziteta u Beogradu, je rođena 26. maja 1957. u Beogradu. Na TMF-u je diplomirala juna 1981. (sa srednjom ocenom ispita  9,85), magistrirala juna 1984. i doktorirala 1990. Boravila je na postdoktorskom usavršavanju na Univerzitetu u Trentu, Italija, 1992. i 1993.  Zaposlena je na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju TMF u Beogradu od novembra 1983. gde je birana u sva naučna zvanja (asistent-pripravnik 1983, asistent 1987, docent 1992, vanredni profesor 1997. i  redovni profesor 2002.). Bila je šef Katedre za fizičku hemiju i elektrohemiju od 2006. do 2012. Drži nastavu na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama iz predmeta Fizička hemija, Nemetalne prevlake, Zaštitne prevlake, i Elektrohemijska sinteza polimernih i biokeramičkih prevlaka.
Bila je gostujući profesor na Univerzitetu u Trentu, Italija (1995), Institutu za koroziju i tehnologiju multifaznog toka Ohajo Univerziteta, Ohajo, SAD (2009, 2010, 2011), Laval Univerzitetu u Kvebeku, Kanada (2011), Šandong Univerzitetu u Đinanu, Kina (2009, 2014), Đangsu Univerzitetu u Šuzou, Kina (2014), Fudan Univerzitetu u Šangaju, Kina (2014) i Kjung Hi Univerzitetu u Jonginu, Republika Koreja (2013, 2015, 2016).
Naučna oblast prof. Vesne Mišković-Stanković obuhvata široku grupu novih funkcionalnih materijala, elektrohemijskih tehnologija za njihovo dobijanje i primene u industriji za zaštitu metala od korozije i u medicini kao biomaterijali za implante.
Naučni doprinos obuhvata 458 bibliografske jedinice i to: 1 nacionalnu naučnu monografiju, 8 poglavlja u međunarodnim naučnim monografijama, 157 naučnih radova u časopisima sa recenzijom od kojih 122 u časopisima na SCI listi i 35 u nacionalnim časopisima, 250 naučnih saopštenja štampanih u zbornicima kao izvodi, prošireni izvodi ili radovi u celini od kojih 159 na međunarodnim i 91 na nacionalnim skupovima, 36 predavanja po pozivu na međunarodnim i domaćim skupovima i inostranim univerzitetima i 6 stručnih radova. Prema bazi Scopus od 1996. ukupna citiranost iznosi 1403, h indeks 22, a prema bazi Google Scholar od 1994. ukupna citiranost je 1913, h indeks 23. Pored toga autor je 7 udžbeničkih materijala, 1 patenta, 3 patentne prijave, i rukovodila je/učestvovala na 23 projekta (12 međunarodnih i 11 nacionalnih projekata).
Zaslužni je član Srpskog hemijskog društva i član Predsedništva i Upravnog odbora. Član je Naučnog društva Srbije i član Odbora za fizičku hemiju SANU. Nacionalni je predstavnik u Međunarodnoj uniji za čistu i primenjenu hemiju (IUPAC) i u Evropskom udruženju za hemijske i molekularne nauke (EuCheMS). Član je Američkog elektrohemijskog društva, Međunarodnog društva za elektrohemiju (ISE) i Evropske federacije za koroziju (EFC), gde je bila i nacionalni predstavnik.
Dobitnik je prve nagrade Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u kategoriji Inovativne ideje 2011., dve Zlatne medalje sa likom Nikole Tesle na međunarodnoj izložbi pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna u Beogradu 2011. i 2012., godišnju nagradu Privredne komore Beograda za najbolji pronalazak 2013. i grant Fonda za inovacionu delatnost iz sredstava pretpristupnih fondova EU IPA I 2011 u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji koji implementira Svetska banka, za projekat NanoAktiv Wound Dressings, 2013. god.
Prof. Mišković-Stanković  je stalni je recezent u 26 istaknutih međunarodnih časopisa iz oblasti materijala i elektrohemije. Bila je član/predsednik organizacionog i naučnog odbora nekoliko međunarodnih i domaćih simpozijuma.