Prof. dr Vitomir Milanović

Prof. dr Vitormir Milanović

Prof. dr Vitomir Milanović

Elektrotehnički fakultet

Prof. dr Vitomir Milanović je rođen 1947. godine u Jagodini, od oca Branislava i majke Anke Nikolić. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je 1971 godine na Odseku za Tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Magistrirao je 1977, a doktorirao 1983 godine, sve na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Od januara 1973 godine radi kao istraživač u Institutu za fiziku, a od decembra 1979 godine predaje Fiziku i Osnove elektrotehnike na Višoj PTT školi u Beogradu (sada Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije), gde 1984 izabran u zvanje profesora. Od novembra 1993 stalno je zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. U zvanje istraživača, naučnog saradnika i višeg naučnog saradnika biran je 1978, 1984 i 1990 godine na Institutu za fiziku. U Institutu za nuklearne nauke “Vinča” izabran je u zvanje naučnog savetnika 2012 godine. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu u zvanje asistenta, docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora biran je 1982, 1988, 1993 i 1998 godine. U zvanje profesora emeritusa izabran je 2013 godine u kom se zvanju i sada nalazi.

          Na redovnim studijama držao je sledeće predmete: Fizička elektronika čvrstog tela, Elementi elektronskih uređaja, Poluprovodničke mikrostrukture, Fizička elektronika, Kvantna mehanika, Poluprovodničke kvante nanostrukture, na poslediplomskim: Elektronska teorija čvrstog tela, Kvantne poluprovodničke mikrostrukture, Mikroelektronske naprave na bazi kvantnih mikrostruktura, na master studijama: Odabrana poglavlja iz kvantnih nanostruktura, a na doktorskim studijama drži: Optičke osobine poluprovodničkih heterostruktura i Optimizacija i inženjering nanostrukturnih parametara. V. Milanović je bio mentor pri izradi 13 doktorskih disertacija, 10 magistarskih radova i većeg broja diplomskih radova. Napomenimo da je i iz ovih diplomskih radova skoro uvek bio objavljen po jedan rad u časopisu međunarodne reputacije, dok su magistarske teze i doktorske disertacije poslužile kao osnov za publikovanje više radova u renomiranim časopisima.

             Od 2004 do 2009 godine V. Milanović je šef Katedre za mikroelektroniku i tehničku fiziku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Bio je član stručnog Veća za fiziku Univerziteta u Beogradu u više mandata. Bio je i član Veća prirodno matematičkih nauka Univerziteta u Beogradu, kao i predsednik Komisije za naučni rad Elektrotehničkog fakulteta, a u dva mandata i član Saveta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. U toku rada na Višoj PTT školi bio je šef Katedre za Telekomunikacije, kao i član Saveta u više mandata.

           V. Milanović je koautor tri univerzitetska udžbenika: Z. Ikonić, V. Milanović: “Poluprovodničke kvantne mikrostrukture” (Univerzitet u Beogradu, 1997), J. Radovanović, V. Milanović: “Fizička elektronika čvrstog tela” (Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2010) i V. Milanović, J. Radovanović :”Kvantna mehanika I ” (Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2015), knjige problema iz fizičke elektronike čvrstog tela, jedne monografije o elektronu u nanostrukturama, poglavlja u međunarodnoj naučnoj monografiji (Poglavlje 4 u „Leading Edge Semiconductor Research“, Nova Science Publishers 2006), skripti iz naizmeničnih struja, kao i zbirki zadatke iz Osnova elektrotehnike i Fizike (izdanju Više PTT škole ).

U okviru intenzivne saradnje sa Institute of Microwaves and Photonics, School of Electronic and Electrical Engineering, University of Leeds, V. Milanović je više od deset puta boravio u ovoj instituciji.Pored toga boravio je i u na Univesita degli Studi di Bari, Politecnico Di Bari, Dipartimento Interateneo di Fisica.

V. Milanović je učesnik više projekata: Fizika oksidnih i poluprovodnih materijala, tema Proučavanje transportnih i optičkih osobina poluprovodničkih superrešetki (Ministarstvo za nauku republike Srbije), Mikroelektronika, optoelektronika i mikrosistemske tehnologije, podprojekat Modelovanje elektronskih procesa i komponenti (Ministarstvo za nauku republike Srbije ), Teorijska i eksperimentalna istraživanja poluprovodničkih mikro-struktura (Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj). Bio je i rukovodilac je dva projekta kod Ministarstva za nauku Srbije: prvi projekt je: “Optičke i elektronske osobine poluprovodničkih nanostruktura “(2002-2005), dok je drugi: “Nanostrukture i nanokomponente u fizičkoj elektronici “(2005- 2010). Sa SRJ strane bio je rukovodilac the Joint Project Grant (The Royal Society, collaboration of University Leeds with University Belgrade ): “Computational methods for the design optimization of quantum optoeletronic devices 2002—2004, kao i učesnik The Joint Project Grant ( Engineering and Physical Sciences Res- earch Counsil): “Developing new optimization techniques for design and realization of mid- and far- infrared quantum cascade lasers ” (2003-2004) kao i “ High operating temperature lasers for chemical and security sensing “ (NATO Science for Peace and Security-Collaborative Linkage Grant ); oba projekta su u saradnji sa Univerzitetom u Lidsu, dok je drugi i sa Univerzitetom u Bariju. Pored toga je i učesnik sledećih međunarodnih projekata : “Terahertz QCL based spectrometer for rapid detection of chemical agents and explosives “( NATO project. EAP. SFPP. 984068 ), COST action BM1205: European Network for Skin Cancer Detection using Laser Imaging, COST action MP 1204: TERA-MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications, COST Action MP1406 Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar), “Ultrafast Infrared Emitter on a Quantum Cascade” – FastIQ (SCOPES: Joint Research Projects), kao i domaćeg projekta : “Fotonika mikro i nanostrukturnih materijala”.

          Jedan rad, čiji je koautor V. Milanović je proglašen za najbolji u sekciji ETAN-a za sastavne delove na 30 konferenciji, 1986 godine. Decembra 1990. godine dobio je nagradu Elektrotehničkog fakulteta iz fonda prof Branka Rakovića, dok je 1991 godine dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda 1991.

          V. Milanović je recenzent u najuglednijim međunarodnim časopisima kao što su Physical Review B, Physical Review Letters, Journal of Applied Physics i Applied Physics Letters.

          V. Milanović je dosada objavio 367 radova štampanih u celini i 68 radova štampanih u formi apstrakta. od toga 187 radova u međunarodnim časopisima koji imaju impakt faktor. Napomenimo, da je 26 rada publikovao u Physical Review, 23 radova u Journal of Applied Physics, 10 radova u IEEE Journal of Quantum Electronics, 15 radova u Physics Letters A; svi ovi časopisi pripadaju kategoriji vrhunskih međunarodnih časopisa. Radovi. V. Milanovića citirani su, preko 900 puta ( ne uključujući autocitate), a samo rad : V. Milanović, Z. Ikonić “Generation of isospectral combinations of the potential and the effective-mass variations by supersymmetric quantum mechanics”, Journal of Physics A, Mathematical and General, Vol.. 32 pp.7001-7015 (1999) citiran je 83 puta. Faktor citiranosti V. Milanovića iznosi: h=20.

          Naučnoistraživačka aktivnost V. Milanovića odvija se u oblasti fizičke elektronike i fizike čvrstog stanja. Konkretnije, najveći deo dosadašnjih istraživanja usmeren je na proučavanje kvantnih efekata u poluprovodničkim nanostrukturama. Prvi radovi iz ove oblasti publikovani su početkom osamdesetih godina prošlog veka i to predstavlja početak proučavanja nanostruktura kod nas. Ti radovi su bili posvećeni elektronskoj strukturi superrešetke i metodadama njenog određivanja. Kasniji radovi prate svetski trend pomeranja prema proučavanju kvantnih jama. Desetak radova V. Milanovića je posvećeno je apsorpciji svetlosti u kvantnim jamama, kao i uticaju prostorne zavisnosti efektivne mase na ovu pojavu. Vrlo značajni su radovi V. Milanovića iz oblasti optimizacije nelinearnih optičkih parametara u kvantnim nanostrukturama. U ovim radovima je kombinovana supersimetrična kvantna mehanika sa originalno razvijenom metodom transformacije koordinata u cilju dobijanja optimalnih vrednosti odgovarajućih nelinearnih parametara. U poslednjih nekoliko godina naučna aktivnost V. Milanovića posvećena je vrlo aktuelnoj problematici kvantno kaskadnih lasera, dizajnu spinskog filtra na bazi nemagnetnih materijala i analizi vremena tunelovanja u poluprovodničkim nanostrukturama i fotonskim kristalima.