Prof. dr Ilija B. Plećaš

Prof. dr Ilija B. Plećaš

Prof. dr Ilija B. Plećaš

Institut Vinča

Prof. dr Ilija B. Plećaš, dipl. inž. tehnologije, naučni savetnik, rođen je 1948. godine u Beogradu, Srbija . Diplomirao je 1973. godine (Hemijsko Inženjerstvo),  magistrirao je 1979. godine a doktorirao 1984. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu . Dr Ilija Plećaš je od 1973. godine zaposlen u Laboratoriji za Zaštitu od Zračenja i Zaštitu Životne sredine u Institutu za Nuklearne Nauke “Vinča”. U zvanje naučni Naučni savetnik je izabran 1996. godine.

Glavna naučna aktivnost dr Ilije Plećaš je u oblasti Obrade i odlaganja radioaktivnih otpadnih materijala cementnim postupkom, specijalno, matematičko modelovanje migracionih procesa u sistemu imobilisanih radioaktivnih materijala cementnim postupkom. Objavio je preko 60 radova u međunarodnim naučnim časopisima , 33 rada u nacionalnim časopisima, preko 100 radova na internacionalnim Kongresima i Simpozijumima i 70 radova na nacionalnim konferencijama.

Radovi objavljeni posle 1996. god. citirani su u publikacijama drugih autora 360 puta (bez auto-citata, izvor SCOPUS).

Od 1992-1999.godine i 2009-2010 godine je bio direktor Laboratorije za Zaštitu od Zračenja i Zaštitu Životne sredine. Od 1999- 2001.godine, Ilija Plećaš je bio Vršilac Dužnosti Generalnog Direktora Instituta za Nuklearne Nauke “Vinča”.

U toku 1981.g. boravio je u Parizu, ( Nuklearni centar, Saclay ), kao stipendista Međunarodne  Agencije za Atomsku Energiju iz Beča, u Departmanu za Nuklearne Tehnologije-Laboratoriji za betone.

Predavač u međunarodno priznatoj Školi Izotopa u Beogradu.

Profesor na doktorskim studijama Univerziteta Singidunum od 2015.g.

  1. g. dobio Godišnju Nagradu Instituta za Nuklearne Nauke Vinča. Od 2008. Godine je član Naučnog Društva srbije. Od 2012. Član Akademije Inženjerskih Nauka Srbije.

Rezultati naučnoistraživačkog i inženjerskog rada Ilija Plećaša se mogu svesti na:

  • Istraživanja u oblasti nisko i srednje radioaktivnih otpadnih materijala,
  • Istraživanja i primena korišćenja cementa za inkorporaciju nisko i srednje radioaktivnog taloga evaporatora kao otpada ( u saradnji sa Nuklearnom Elektranom Krško)
  • Istraživanja i razvoj imobilizacije nisko i srednje radioaktivnog otpada na pilot instalaciji ( u saradnji sa Nuklearnom Elektranom Krško)
  • Istraživanja i razvoj imobilizacije nisko i srednje radioaktivnog otpada za tretman, stokiranje i konačno odlaganje , sa aspekta imobilizacije rao materijala cementnim i bitumenskim postupkom, pripremljenih na odlagalištu tipa inženjerskih betonskih tranšeja,
  • Razvoj fiziko hemijskih karakteristika maltera i betona u cilju obrade i odlaganja imobilisanih radioaktivnih otpadnih materijala, (test izluživanja, test procurivanja u realnim i polu realnim uslovima, merenje permeabilnosti matriksa kao poroznog medija )
  • Sticanje iskustva na full-scale aparaturi za merenje izluživanja radionuklida iz nisko i srednje radioaktivnog matriksa . Saradnja sa Institutom CEN Saclay, Francuska.
  • Matematičko modelovanje fiziko hemijskih karakteristika cementnog matriksa u kom je imobilisan radioaktivni otpad, specijalno sa aspekta migracije radionuklida kroz porozni medijum.
  • Procena radiološke zaštite na konačnim odlagalištima za radioaktivni otpad.

Dr Ilija Plećaš, je od 1985-2010 rukovodio projektima Osnovnih istraživanja na Projektima Ministarstva za Nauku i Tehnološki .  Trenutno rangiran u kategoriju A1. Dr Ilija Plećaš je u periodu 2005/2009.g. rukovodio Projektom «Obrada radioaktivnog otpada « u okviru Programa « VIND», koji je bio pod kontrolom Međunarodne  Agencije za Atomsku Energiju. U periodu 2007/2010., rukovodio podprojektom  «Izučavanje cementnih materijala kojim se imobiliše radioaktivni otpad na konačnim odlagalištima za RAO., kojim je koordinisala Međunarodna  Agencija za Atomsku Energiju, MAAE.